Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1. Zakon o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (ZNIDC)
2. Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

51. Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Sklepi

52. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

5. Odredba o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
6. Odredba o službeni obleki delavcev v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
7. Odredba o razvrstitvi zdravilnih rastlin
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije
9. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
10. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 1. aprila 1998 do 28. decembra 1998 prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
11. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije Toneta Kralja
12. Količnik povišanja izhodiščnih plač od vključno meseca januarja 1999 dalje
13. Minimalna plača za mesec januar 1999
14. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 1999 dalje
15. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1999

USTAVNO SODIŠČE

16. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 107. člena zakona o notariatu ni v neskladju z ustavo
17. Odločba o odpravi 5. točke 1. člena in Tarifa št. 5 odloka o komunalnih taksah Občine Postojna
18. Odločba o sporu glede pristojnosti za odločanje o upravni zadevi prepovedi obratovanja kopališča

BANKA SLOVENIJE

19. Sklep o dopolnitvi in spremembi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
20. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1998

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

21. Sklep o razrešitvah in imenovanjih
22. Sklep o razrešitvah in imenovanjih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

23. Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Maribor
24. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 1998

OBČINE

Dobrepolje

26. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998

Hrpelje-Kozina

27. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kranj

28. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998

Kuzma

29. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kuzma za leto 1999

Lendava

30. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1998
31. Začasni statutarni sklep

Ljubljana

25. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

32. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna prejšnje Občine Ljutomer v prvem trimesečju leta 1999

Medvode

33. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1998

Moravske Toplice

34. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice v letu 1999

Novo mesto

35. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1999

Polzela

36. Statutarni sklep Občine Polzela

Postojna

37. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1999

Prevalje

38. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999
39. Statutarni sklep

Ravne na Koroškem

40. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999
41. Statutarni sklep

Rogašovci

42. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998
43. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999

Šempeter-Vrtojba

44. Sklep o prenehanju in imenovanju člana Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba

Veržej

45. Statutarni sklep Občine Veržej
46. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Veržej

Vitanje

47. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vitanje v letu 1999
48. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Vodice

49. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice

Žalec

50. Statutarni sklep Občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju vojaške policije Slovenske vojske v operaciji »Kovačnica miru« med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o odpovedi Konvencije o ustanovitvi Mednarodne zveze za objavo carinskih tarif, sprejete 5. julija 1890, in Protokola o spremembi Konvencije o ustanovitvi Mednarodne zveze za objavo carinskih tarif
2. Obvestilo o uveljavitvi Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije
3. Obvestilo o uveljavitvi Sporazuma med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, ki deluje za Vlado Republike Slovenije in v njenem imenu, in Oesterreichische Kontrollbank AG, Dunaj, ki zastopa Republiko Avstrijo
4. Obvestilo o uveljavitvi dveh sporazumov med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta
AAA Zlata odličnost