Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

41. Statutarni sklep, stran 80.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na seji dne 29. 12. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema statuta Občine Ravne na Koroškem, določa število članov komisije za statut in normativno pravne akte ter položaj ožjih delov občine.
2. člen
Komisija za statut in normativno pravne akte šteje 7 članov.
Pristojnosti komisije so določene s sklepom o sestavi in delovnem področju stalnih komisij sveta občine (Uradni list RS, št. 2/96).
3. člen
Občinski svet ustanovi kot svoja posvetovalna telesa naslednje krajevne, vaške in četrtne odbore:
– Krajevni odbor Kotlje,
– Krajevni odbor Dobja vas,
– Krajevni odbor Strojnska Reka,
– Četrtni odbor Čečovje,
– Četrtni odbor Javornik Šance,
– Četrtni odbor Trg – Ravne,
– Vaški odbor Dobrije,
– Vaški odbor Strojna.
Člane odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev območij občine, določenih z odlokom. Glede števila članov odborov in območij se uporabljajo določila odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v občini (Uradni list RS, št. 8/97).
4. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne takoj.
Št. 032-04-5/98-11
Ravne na Koroškem, dne 29. decembra 1998.
Županja
Občine
Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost