Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

25. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Ljubljana, stran 70.

Na podlagi 49. in 93. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) izdaja županja Mestne občine Ljubljana
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Ljubljana
1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje ter razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Ljubljana.
Delovni čas
2. člen
Delovni čas v mestni upravi Mestne občine Ljubljana se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog ali način dela upravnih organov, upravne organizacije in strokovnih služb mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: upravni organ) oziroma notranje organizacijske enote upravnega organa, lahko župan MOL za posamezno notranjo organizacijsko enoto ali za celoten upravni organ razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo.
3. člen
Delovni čas v mestni upravi MOL traja: v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 16. ure, v sredo od 7. do 17. ure in v petek od 7. do 15. ure, razen za mestno redarstvo v inšpektoratu, za katerega je s to odredbo delovni čas določen drugače.
Delovni čas v mestni upravi MOL se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnem mestu v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 14. ure, razen za delavce mestnega redarstva v inšpektoratu, za katerega je s to odredbo delovni čas določen drugače.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in četrtek med 15. in 16. uro, v sredo med 16. in 17. uro ter v petek med 14. in 15. uro, razen za delavce mestnega redarstva v inšpektoratu, za katerega je s to odredbo delovni čas določen drugače.
5. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela oziroma za določena delovna mesta, lahko župan MOL razporedi delovni čas tudi drugače, kot je to določeno v 3. in 4. členu te odredbe.
6. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj delovnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja podrobneje uredi predstojnik upravnega organa mestne uprave MOL.
Delovni čas v mestnem redarstvu v inšpektoratu
7. člen
V mestnem redarstvu v Inšpektoratu mestne uprave MOL se opravljanje nalog organizira dvoizmensko. V dopoldanski izmeni je delovni čas od 6. do 14. ure in v popoldanski izmeni od 14. do 22. ure.
Dežurna služba
8. člen
Kolikor mestni predpisi, s katerimi Mestna občina Ljubljana ureja zadeve iz svoje pristojnosti, to določijo, se v upravnem organu oziroma posamezni notranji organizacijski enoti upravnega organa organizira dežurna služba tako, da je zagotovljeno opravljanje nalog vse dni v tednu 24 ur na dan.
Glede na obseg dela, prostorske in tehnične pogoje se dežurstvo izvaja na sedežu upravnega organa oziroma notranje organizacijske enote ali na domu.
Seznam delavcev, sodelujočih v dežurstvu, razpored dežurstva za najmanj mesec dni vnaprej ter kraj izvajanja dežurstva določi direktor mestne uprave MOL na predlog predstojnika upravnega organa, v katerem se uvede dežurstvo.
Uradne ure
9. člen
V upravnih organih mestne uprave MOL so uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za občane, organizacije in skupnosti ter za druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure.
10. člen
Uradne ure v sprejemnih pisarnah mestne uprave so v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 14. ure.
11. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa, lahko župan za celotno mestno upravo oziroma za posamezne notranje organizacijske enote določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v 9. in 10. členu te odredbe.
12. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skrajša, predstojnik upravnega organa razporedi tako, da dosežejo poln delovni čas v istem tednu.
Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestiti stranke.
13. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi MOL mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih mestne uprave MOL.
14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 151-1/98
Ljubljana, dne 14. decembra 1998.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost