Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

23. Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Maribor, stran 67.

Na podlagi 13. člena zakona o ekonomskih conah določa STTC d.d. Maribor, ustanovitelj Ekonomske cone Maribor
S P L O Š N E P O G O J E
za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Maribor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Maribor (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje, pod katerimi lahko domače in tuje pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: uporabniki) uporabljajo območje Ekonomske cone Maribor z izločenima enotama Dravograd – Otiški vrh in Radenci – Boračeva (v nadaljevanju: cona) za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni, ukrepe za posebno varstvo življenjskega in delovnega okolja v coni ter urejajo notranji red v coni.
2. člen
S splošnimi pogoji zagotavlja ustanovitelj vsem zainteresiranim uporabnikom, da v okviru razpoložljivega prostora in ostalih pogojev pod enakimi pogoji opravljajo gospodarsko dejavnost v coni.
3. člen
Uporabniki cone so poleg STTC d.d. Maribor (v nadaljevanju: ustanovitelj) lahko v skladu z zakonom tudi druge domače ali tuje pravne osebe in podjetniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki se bodo opravljale v coni in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem.
Uporabnik cone lahko začne s poslovanjem v coni potem, ko pridobi potrebno soglasje carinskih organov, za uveljavitev davčnih ugodnosti pa tudi odločbo davčnega organa.
II. POGOJI OPRAVLJANJA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
4. člen
V coni smejo posamezni uporabniki v okviru svoje registrirane dejavnosti opravljati naslednje dejavnosti:
– proizvodnjo blaga,
– opravljanje storitev,
– bančne posle,
– finančne posle,
– posle premoženjskega in osebnega zavarovanja in pozavarovanja,
– turistične storitve,
– trgovino na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok,
– trgovino na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok za druge uporabnike cone ter za oskrbo prevoznih sredstev v mednarodnem prometu in njihovih posadk.
Dejavnosti iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka tega člena sme uporabnik opravljati le v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz drugih alinei prvega odstavka tega člena.
Zaradi ekoloških razlogov ni dovoljen razvoj tistih dejavnosti, ki ogrožajo zdravo življenjsko in delovno okolje.
5. člen
Pri odločanju o zahtevah za opravljanje gospodarskih dejavnosti v coni bo ustanovitelj dal prednost uporabnikom:
– ki so pri svoji dejavnosti pretežno vezani na logistične storitve,
– ki prispevajo sredstva za razvoj cone,
– katerih poslovno sodelovanje in trajanje dejavnosti je dolgoročno,
– katerih proizvodni ciklus in doba skladiščenja je krajša,
– katerih dejavnost je kapitalno, razvojno in reprodukcijsko intenzivna ter dosega večje izvozne učinke,
– katerih emisije v okviru dovoljenih ekoloških emisij so čim manjše.
Prednost bo imel tisti uporabnik, ki izpolnjuje večje število navedenih kriterijev.
6. člen
Vse špediterske, nakladalno-razkladalne ter ostale manipulativne storitve opravlja v coni ustanovitelj v skladu z določili splošnih pogojev in cenika storitev STTC d.d. Maribor.
7. člen
Ustanovitelj zagotavlja komunalno in prometno urejeno zemljišče, če v dogovoru z uporabnikom ni drugače določeno, energetske pogoje za opravljanje dejavnosti, kadre za opravljanje del, ki so skupnega pomena za vse uporabnike cone (požarna, varnostna služba, vzdrževanje infrastrukture ter komunalnih in energetskih vodov) ter zagotavlja prostore za delo carinskih, nadzornih in drugih upravnih organov. Na podlagi posebnega dogovora ustanovitelj zagotavlja uporabo računalniške izmenjave podatkov in blagovnih evidenc.
Uporabnik je dolžan ustanovitelju povrniti sorazmeren del stroškov za zagotavljanje storitev iz prvega odstavka tega člena v višini, ki je dogovorjena s pogodbo med uporabnikom in cono.
8. člen
V skladu z zakonom o ekonomskih conah ter predpisih, izdanih na njegovi podlagi, mora uporabnik prijaviti pristojnemu carinskemu organu vsak vnos oziroma iznos blaga.
Uporabnik cone mora voditi v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka tega člena evidenco o blagu, lahko pa se s posebno pogodbo z ustanoviteljem dogovori, da to zanj opravlja ustanovitelj.
9. člen
Pri poslovanju v coni se uporabljajo obrazci, ki jih določi ustanovitelj.
III. POSTOPEK ODLOČANJA O ZAHTEVAH ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V EKONOMSKI CONI
10. člen
Uporabnik pridobi pravico opravljanja dejavnosti v coni z dovoljenjem, ki ga izda ustanovitelj na podlagi pismene zahteve zainteresiranega uporabnika. Zahteva mora vsebovati:
– podatke o vložniku zahteve,
– opis dejavnosti, ki jo želi uporabnik opravljati v coni,
– dokaz, da je uporabnik registriran za opravljanje želene dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– podatke o potrebnih vlaganjih v objekte in opremo,
– predstavitev tehnologije in podatke o potrebnem številu in strukturi delavcev,
– podrobnejšo obrazložitev izpolnjevanja kriterijev, ki jih v skladu s temi splošnimi pogoji upošteva ustanovitelj pri svoji odločitvi o zahtevi.
11. člen
O zahtevi za opravljanje gospodarskih dejavnosti v coni odloča uprava ustanovitelja, ki svojo odločitev sprejme v roku 30 dni od prejema zahteve.
V primeru, da zahtevi ni ugodeno, lahko zainteresirani uporabnik vloži predlog za ponovno proučitev zahteve. Odločitev uprave ustanovitelja po ponovni preučitvi zahteve je dokončna.
12. člen
V primeru pozitivne odločitve sklene ustanovitelj z uporabnikom pismeno pogodbo za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni, ki obsega zlasti:
– navedbo dejavnosti, ki jo uporabnik lahko opravlja v coni,
– zemljišče in objekte oziroma poslovne prostore, ki jih uporabnik lahko uporablja in ceno njihove uporabe,
– dobo, za katero se sklepa pogodba,
– druge medsebojne pravice in obveznosti glede opravljanja gospodarske dejavnosti v coni.
13. člen
Ustanovitelj lahko pogodbo iz prejšnjega člena odpove oziroma od nje odstopi tudi pred iztekom časa, za katerega je sklenjena:
– če uporabnik ne uporablja zemljišča oziroma poslovnega prostora za dejavnost, ki mu je dovoljena, ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti tako, da se dela občutnejša škoda,
– če njegovo dejavnost pristojni organ prepove opravljati v coni,
– če ne plača zakupnine in drugih stroškov v skladu s sklenjeno pogodbo za tri mesece v posameznem letu,
– če ustanovitelj nujno potrebuje zemljišče oziroma prostore za svoje potrebe; v tem primeru bo ustanovitelj ponudil najemniku drugo ustrezno zemljišče oziroma poslovni prostor.
IV. UKREPI ZA POSEBNO VARSTVO ŽIVLJENJSKEGA IN DELOVNEGA OKOLJA V CONI
14. člen
Uporabnik je dolžan pred pričetkom opravljanja gospodarske dejavnosti v coni pridobiti vsa predpisana soglasja in dovoljenja ter med trajanjem pogodbe o opravljanju gospodarske dejavnosti v coni zadostiti vsem zahtevam pristojnih organov in inšpekcijskih služb.
Uporabnik je dolžan opravljati svojo dejavnost v coni skladno s predpisi varstva pri delu in internimi predpisi ustanovitelja.
Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov skrbi ustanovitelj, če v pogodbi z uporabnikom ni dogovorjeno drugače.
Uporabnik ne sme v posode oziroma komunalne odplake odlagati posebne odpadke ali odplake, ki vsebujejo nevarne snovi.
V primeru, da pri opravljanju gospodarske dejavnosti v coni nastajajo posebni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, je uporabnik dolžan sam poskrbeti za zbiranje, odvoz in evidenco posebnih odpadkov ter prevzame vso odgovornost v zvezi s tem. Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov v coni je dovoljeno samo na podlagi predhodnega pismenega soglasja ustanovitelja.
V. NOTRANJI RED V CONI
15. člen
Poleg določil splošnih pogojev urejajo notranji red v coni tudi odgovarjajoča določila drugih internih aktov ustanovitelja, ki se nanašajo na notranji red v coni.
16. člen
Osebo, ki ne spoštuje teh določil splošnih pogojev in drugih aktov ustanovitelja iz prejšnjega člena o notranjem redu, varnostna služba ustanovitelja odstrani iz cone, lahko pa ji začasno ali trajno prepove vstop vanjo.
17. člen
Delovni čas v coni določa ustanovitelj cone.
18. člen
Opremo, surovine in repromaterial, ki služijo uporabniku za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni in vse njegovo ostalo premoženje, je dolžan varovati uporabnik sam ter nosi glede tega ves rizik in stroške.
19. člen
Pri opravljanju gospodarske dejavnosti v coni so uporabniki dolžni postopati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Uporabnik odgovarja za škodo, ki jo povzroči sam ali jo povzročijo osebe, ki zanj opravljajo gospodarsko dejavnost v coni oziroma njegovi poslovni partnerji in gostje.
20. člen
Uporabnik cone odgovarja za plačilo vseh obveznosti ali dajatev, ki izhajajo iz opravljanja gospodarske dejavnosti v coni ter uporabe zemljišča, objektov in poslovnih prostorov v coni.
Ustanovitelj pridobi s podpisom pogodbe o opravljanju gospodarske dejavnosti v coni za zavarovanje terjatev do uporabnikov zastavno pravico na stvareh, ki se nahajajo v coni in so last uporabnika.
21. člen
Vstop na območje cone je dovoljen samo osebam, zaposlenim pri uporabniku cone, poslovnim partnerjem uporabnikov cone ter osebam, ki vanjo prihajajo zaradi opravljanja poslov.
Dovolilnice za vstop na območje cone izdaja ustanovitelj cone.
22. člen
Za osebe, ki vstopajo na območje cone ali od tod odhajajo, veljajo ukrepi carinskega nadzora, določeni za prehod čez carinsko črto.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pogodbe o opravljanju gospodarskih dejavnosti v coni, ki so jih z ustanoviteljem cone sklenili dosedanji uporabniki ekonomske cone, ostanejo v veljavi nespremenjene.
24. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo veljati določila splošnih pogojev poslovanja v Prosti carinski coni Maribor, ki so bili sprejeti dne 20. 4. 1994.
Maribor, dne 21. oktobra 1998.
Direktor STTC d.d.
Andrej Redjko l. r.

AAA Zlata odličnost