Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

50. Statutarni sklep Občine Žalec, stran 86.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žalec na 1. seji, dne 10. 12. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Žalec
1. člen
Občina Žalec ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA ŽALEC, v spodnjem pa ŽALEC.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA ŽALEC, v spodnjem pa OBČINSKI SVET.
Župan Občine Žalec ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA ŽALEC, v spodnjem pa ŽUPAN.
2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Žalec se za sprejem aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinskega sveta in zakon o lokalni samoupravi.
3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec, ostanejo v veljavi na območju Občine Žalec do sprejetja novih.
4. člen
Z dnem ustanovitve Občine Žalec prenehajo z delovanjem krajevne skupnosti na območju občine ustanovljene z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98). Krajevnim skupnostim na območju občine preneha pravna subjektiviteta in ukinejo se žiro računi teh skupnosti. Premoženje in delavce teh krajevnih skupnosti prevzame Občina Žalec.
Do določitve notranje členitve Občine Žalec, ki bo določena s statutom Občine Žalec, se za nemoteno delovanje občine do sprejema statuta, na območjih dosedanjih krajevnih skupnosti, ki so bile v veljavi do spremembe zakona in statuta: Galicija, Gotovlje, Griže, Liboje, Petrovče, Ponikva, Šempeter, Vrbje in Mestne skupnost Žalec začasno ustanovijo odbori krajevnih skupnosti, kot organi občinskega sveta z vsebinsko pristojnostjo predlaganja odločitev, ki se nanašajo na ožji del občine.
Odbore krajevnih skupnosti začasno sestavljajo na neposrednih volitvah dne 16. junija 1996 izvoljeni predsedniki svetov krajevnih skupnosti in člani svetov krajevnih skupnosti.
5. člen
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino in velja do uveljavitve statuta Občine Žalec.
Št. 015-01-0001/98
Žalec, dne 10. decembra 1998.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost