Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

33. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1998, stran 76.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. In 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 44. seji dne 10. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 1998, ki ga je sprejel Občinski svet občine Medvode na 40. seji, dne 26. 5. 1998, se spremeni 3. člen tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo 892,873.000 tolarjev in se razporedijo za:
--------------------------------------------------------------------
                                 SIT
--------------------------------------------------------------------
– financiranje zagotovljene porabe            646,527.000
– financiranje drugih dogovorjenih         
nalog                          246,346.000
--------------------------------------------------------------------
Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1998.
Št. 2413/98
Medvode, dne 10. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.
              Rebalans proračuna 1998
-------------------------------------------------------------------------------
Številka in naziv proračunske postavke              Rebalans 1998
-------------------------------------------------------------------------------
I. P R I H O D K I P R O R A Č U N A                892,873.000
-------------------------------------------------------------------------------
A) PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO                632,177.000
1. Prenos iz preteklega leta                     8,731.000
2. Sredstva finančne izravnave                    15,371.000
3. Dohodnina                            579,015.000
a) davek od osebnih prejemkov                      512.982
b) davek iz kmetijstva                         300.000
c) davek iz dejavnosti                        22,615.000
d) davek iz kapitala                          500.000
e) davek iz premoženja                        14,041.000
f) davek iz premoženjskih pravic                   13,577.000
g) zamudne obresti od dohodnine                   15,000.000
4. Davki od prometa proizvodov in storitev              25,619.000
a) davek od prometa nepremičnin                   25,619.000
5. Davki na premoženje                        3,066.000
a) davek na dediščino in darila                    1,791.000
b) davek na dobitke od iger na srečo                 1,275.000
6. Drugi prihodki                            375.000
-------------------------------------------------------------------------------
B) PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE                     260,696.000
1. Prenos iz preteklega leta                     19,046.000
2. Davki od premoženja                        12,000.000
3. Turistična taksa                           500.000
4. Odškodnine za spremembo namemb. kmet. zemljišča          2,500.000
5. Prihodki za vzdrževanje gozdnih poti                 150.000
6. Prihodki upravnih organov                     10,500.000
a) lastni prihodki upravnih organov                   500.000
b) prihodki od obresti                        1,000.000
c) najemnina za poslovne prostore in površine             7,500.000
d) požarne premije - dopolnilna sredstva               1,500.000
7. Drugi prihodki                          216,000.000
a) nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča            143,000.000
b) komunalni prispevek                        70,000.000
c) drugi prihodki                           3,000.000
-------------------------------------------------------------------------------
II. O D H O D K I P R O R A Č U N A                892,873.000
-------------------------------------------------------------------------------
A) ODHODKI ZAGOTOVLJENE PORABE                   646,527.000
1. Sredstva za delo obč. organov in uprave idr. spl. potr.     111,000.000
1.1. Sredstva za delo občinskega sveta in organov          16,400.000
1.1.1. sejnine                            10,000.000
1.1.2. materialni stroški                       2,000.000
1.1.3. plače sekretarja sveta                     4,200.000
1.1.4. drugi osebni prejemki                      200.000
1.2. Sredstva za delo uprave                     68,600.000
1.2.1. plače s prispevki                       38,000.000
1.2.2. drugi osebni prejemki                     3,500.000
1.2.3. materialni stroški                      24,000.000
1.2.4. amortizacija                          3,000.000
1.2.5. drugi odhodki                             0
1.2.5. investicijsko vzdrževanje                    100.000
1.3. Drugi odhodki                          17,300.000
1.3.1. informativna dejavnost                     4,000.000
1.3.2. prireditve in drugo                      7,000.000
1.3.3. organizacija javnih služb                    300.000
1.3.4. promocija občine                        6,000.000
1.4. Investicije v prostore nove občine                1,200.000
1.4.1. vlaganja
1.4.2. odškodnine
1.4.3. nakup opreme
1.5. Rezerve                             7,500.000
1.5.1. rezerve proračuna                       4,500.000
1.5.2. tekoča proračunska rezerva                   3,000.000
2. Delo krajevnih skupnosti, političnih strank idr. organizacij   21,500.000
2.1. krajevne skupnosti                       15,000.000
2.2. politične stranke                        2,500.000
2.3. druge organizacije in društva                  4,000.000
3. Sredstva za izvajanje dej. v družbenih dejavnostih        369,827.000
3.1. Izobraževanje                          97,400.000
3.1.1. sredstva za plače                       6,500.000
3.1.2. materialni stroški                      24,600.000
3.1.3. investicijsko vzdrževanje                   17,500.000
3.1.4. razširjeni program                       4,000.000
3.1.5. investicije (osnovne šole in Godbeni dom)           43,800.000
3.1.6. svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu         1,000.000
3.2. Otroško varstvo                        160,000.000
3.2.1. storitve občinskega vrtca                  121,000.000
3.2.2. storitve drugih                        34,000.000
3.2.3. investicije in investicijsko vzdrževanje            5,000.000
3.3. Kultura                             50,327.000
3.3.1. Knjižnica                           17,000.000
3.3.1.1. materialni stroški                      7,000.000
3.3.1.2. nakup knjig                         5,000.000
3.3.1.3. investicije in investicijsko vzdrževanje           5,000.000
3.3.2. Delovanje društev                       12,827.000
3.3.2.1. Občinska kulturna zveza - OKZ                 600.000
3.3.2.2. kulturna društva in skupine                 7,227.000
3.3.2.3. kulturne akcije                       5,000.000
3.3.3. Vzdrževanje in investicije                  20,500.000
3.3.3.1. vzdrževanje in obnova spomenikov in obeležij         4,000.000
3.3.3.2. investicijsko vzdrževanje kulturnih domov          13,000.000
3.3.3.3. varovanje naravne in kulturne dediščine           3,500.000
3.4. Raziskovanje                            500.000
3.4.1. mladinske raziskovalne dejavnosti                500.000
3.5. Zdravstvo                            19,800.000
3.5.1. preventivni programi                      7,800.000
3.5.2. investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Medvode     12,000.000
3.6. Mrliško-pregledniška služba                   1,000.000
3.7. Socialno varstvo                        20,300.000
3.7.1. Center za socialno delo                    3,500.000
3.7.2. Enkratne pomoči                        5,100.000
3.7.3. Domska oskrba                         10,000.000
3.7.4. Drugi dogovorjeni programi                   1,500.000
3.7.5. Subvencije stanarin                       200.000
3.8. Šport                              20,500.000
3.8.1. društva in organizacije                    12,000.000
3.8.2. šport osnovnih šol in vrtcev                  3,500.000
3.8.3. investicijsko vzdrževanje                   5,000.000
4. Sredstva za izvajanje dej. na podr. gosp. infrastrukture     106,200.000
4.1. Komunala                            40,500.000
4.1.1. javna razsvetljava                      29,000.000
4.1.2. krajevne skupnosti: parki, zelenice in krajevne poti     10,000.000
4.1.3. pokopališča                              0
4.1.4. lokalni vodovodi                        1,000.000
4.1.5. javna snaga in divja odlagališča                 500.000
4.2. Ceste                              60,000.000
4.2.1. lokalne ceste                         25,000.000
4.2.2. komunalne ceste                        30,000.000
4.2.3. dokumentacija                         5,000.000
4.3. Promet                              5,500.000
4.3.1. mestni promet                         5,500.000
4.4. Gozdne poti                            200.000
5. Sredstva za pož. var. in za var. pred narav. idr. nesrečami    26,000.000
5.1. Požarna varnost                         21,000.000
5.1.1. redna dejavnost                        8,000.000
5.1.2. požarni sklad                         1,500.000
5.1.3. investicije                          11,500.000
5.2. Civilna zaščita                         5,000.000
5.2.1. redna dejavnost civilne zaščite                5,000.000
6. Sredstva za prostorsko ureditvene načrte, razv. študije      12,000.000
-------------------------------------------------------------------------------
B) ODHODKI ZA DRUGO PORABO                     246,346.000
1. Program kmetijstva                        22,000.000
2. Investicije v komunalno infrastrukturo              194,846.000
3. Razvoj turizma                           9,500.000
4. Razvoj drobnega gospodarstva                    7,000.000
5. Drugi odhodki                           8,000.000
6. Volitve 1998                            5,000.000
-------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost