Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

46. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Veržej, stran 84.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Veržej na seji, dne 29. 12. 1998 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Veržej
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta in njegovo delo v času, do sprejetja poslovnika občinskega sveta.
2. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov izvoljenih članov sveta.
3. člen
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije.
Do potrditve mandatov izvoljenim članom občinskega sveta ter ugotovitve o izvolitvi župana občine, vodi sejo občinskega sveta njegov najstarejši član.
4. člen
Občinski svet najprej imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta.
Komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidate za predsednika in člana komisije lahko predlaga vsak član sveta. O imenovanju komisije se glasuje na podlagi liste kandidatov. Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se predsednik in člana imenujejo posamično.
5. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini on upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidata.
6. člen
Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana prevzame vodenje seje župan.
7. člen
Občinski svet imenuje tudi komisijo za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta ima predsednika in dva člana. Predsednik in člani komisije se imenujejo izmed članov sveta. Za pomoč pri pripravi statuta in poslovnika občinskega sveta lahko pri delu komisije sodelujejo tudi zunanji sodelavci.
8. člen
Občinski svet se sestaja na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec. Sklic seje s predlogom dnevnega reda se posreduje članom sveta praviloma sedem dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev za dnevni red redne seje, mora biti članom sveta poslano najkasneje s sklicem seje. Izjemoma se lahko gradivo posreduje tudi naknadno.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za sklic izredne seje mora biti posredovano članom občinskega sveta s sklicem izredne seje.
Seje občinskega sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo najmanj treh članov sveta.
9. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik, ki se članom sveta posreduje s sklicem naslednje seje.
10. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom drugače določeno.
Statut občine sprejema občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov, poslovnik pa z dvetretjinsko večino navzočih članov.
11. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika občinskega sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejetju statuta občine.
12. člen
Ta začasni poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme občinski svet, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-7/98
Veržej, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost