Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

53. Odlok o letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 (OdLPVA99)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

128. Uredba o spremembi uredbe o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
129. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1999
130. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o uvedbi začasne dodatne posebne uvozne dajatve za določeno blago
131. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Odloki

54. Odlok o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih
132. Odlok o spremembi odloka o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev

Sklepi

55. Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za trženje plovil za rekreacijo
133. Sklep o soglasju k višini RTV naročnine
134. Sklep o soglasju k cenam osnovnih poštnih storitev

MINISTRSTVA

56. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva
57. Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili iz skupin A, B in C ter postopek verifikacije in preverjanja
58. Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti
59. Navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge
60. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu 1999
61. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 16. 12. 1997 do 18. 5. 1998 izdano dovoljenje za promet
62. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 10. 10. 1998 do 4. 12. 1998 izdano dovoljenje za promet
63. Seznam zdravil skupine A in B, za katere je bilo od 10. 10. 1998 do 4. 12. 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet
64. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

65. Odločba o razveljavitvi uredbe o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za predložitev blaga carinskemu organu z dvomesečnim odložilnim rokom

SODNI SVET

66. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
67. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj svetnika oziroma svetnice okrožnega sodišča
68. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniško mesto okrožnega sodnika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

69. Ugotovitveni sklep
70. Ugotovitveni sklep
71. Pravila klasične igre na srečo srečelov
72. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka
73. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1998
74. Koeficienti rasti cen

OBČINE

Brezovica

75. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Brezovica

Cerknica

76. Sklep o popisu in prevzemu premoženja

Gornji Grad

77. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Grad

Hodoš

78. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš do sprejetja proračuna za leto 1999
79. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za člane sveta Občine Hodoš
80. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za člane sveta Občine Hodoš
81. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za člane sveta Občine Hodoš

Horjul

82. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Horjul
83. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Horjul

Jesenice

84. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Jesenice
85. Poročilo o izidu volitev za župana
86. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
87. Poročilo o izidu volitev za župana

Kostel

88. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kostel v letu 1999
89. Odlok o začasni organizaciji občinske uprave
90. Statutarni sklep
91. Začasni poslovnik občinskega sveta

Lendava

92. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lendava
93. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti
94. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava
95. Poročilo o delu Posebne občinske volilne komisije Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člana Občinskega sveta občine Lendava - predstavnika madžarske narodne skupnosti
96. Poročilo o delu Občinske volilne komisije občine Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava

Litija

97. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Novo mesto

98. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec
99. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Otočec dne 22. novembra 1998

Postojna

100. Sklep Občinskega sveta občine Postojna o prenehanju mandata člana občinskega sveta

Puconci

101. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači
102. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bokrači o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači
103. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Šalamenci
104. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Šalamenci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Šalamenci
105. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vaneča
106. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vaneča o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vaneča

Ravne-Prevalje

107. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarski poti v Občini Ravne-Prevalje

Sevnica

108. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Boštanj

Slovenske Konjice

109. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Slovenske Konjice v letu 1999
110. Sklep o imenovanju podžupana Občine Slovenske Konjice
111. Sklep o imenovanju predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Slovenske Konjice
112. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
113. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
114. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, turizem in podjetništvo Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice
115. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
116. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
117. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
118. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za požarno varnost Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
119. Sklep o imenovanju predsednika in članov Sveta za varnost cestnega prometa Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
120. Sklep o imenovanju predsednika in članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
121. Sklep o podelitvi koncesije

Sveti Jurij ob Ščavnici

122. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Vransko

123. Statutarni sklep Občine Vransko

Zavrč

124. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč
125. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah
126. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah
127. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah
AAA Zlata odličnost