Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

105. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vaneča, stran 174.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US), statuta Krajevne skupnosti Vaneča in odločitve krajanov KS Vaneča na referendumu dne 22. 11. 1998 je Svet krajevne skupnosti Vaneča na seji dne 10. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vaneča
1. člen
Na območju KS Vaneča se po odločitvi krajanov na referendumu dne 22. 11. 1998 uvede krajevni samoprispevek v denarju za dobo 4 let in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 15 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje preostanka vaških cest in vzdrževanje ostalih vaških cest,
– priprava na izgradnjo sekundarnega voda vodovoda,
– nadaljnja ureditev pokopališč in spremljajočih objektov-mrliške vežice in kapela,
– ureditev javne razsvetljave,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– nakup zemljišča za nogometno igrišče in ureditev le- tega,
– sofinanciranje prizidka vaško-gasilskega doma,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Vaneča št. 51900-842-097-82908.
4. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Vaneča, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v KS Vaneča, obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS Vaneča:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 7% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne neto mesečne plače v Sloveniji,
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 270 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
– 100 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Vaneča.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zaposleni v tujini, lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Vaneča.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Vaneča dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu s 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 42001-9/98
Vaneča, dne 10. decembra 1998.
Predsednik
Sveta KS Vaneča
Aleksander Sočič l. r.

AAA Zlata odličnost