Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

103. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Šalamenci, stran 172.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US), statuta Krajevne skupnosti Šalamenci in odločitve krajanov KS Šalamenci na referendumu dne 22. 11. 1998 je Svet krajevne skupnosti Šalamenci na seji dne 20. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Šalamenci
1. člen
Na območju KS Šalamenci se po odločitvi krajanov na referendumu dne 22. 11. 1998 uvede krajevni samoprispevek v denarju za dobo 4 let in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 15 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje preostanka vaških cest in vzdrževanje ostalih vaških cest,
– nadaljnja ureditev pokopališča in spremljajočih objektov,
– adaptacija ekumenske kapele,
– priprava na izgradnjo sekundarnega voda vodovoda,
– ureditev javne razsvetljave,
– sofinanciranje obnove občinske ceste Bodonci-Puconci,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Šalamenci št. 51900-842-097-82955.
4. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Šalamenci, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v KS Šalamenci, obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS Šalamenci:
– 2,5% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 5% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Šalamenci,
– 1,5% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 3% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu zaposleni v tujini,
– 1,5% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Šalamenci,
– 150 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava M. Sobota.
Zaposleni v tujini, lastniki vikendov in stanovanjskih hiš bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Šalamenci.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Šalamenci dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu s 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 42001-10/98
Šalamenci, dne 21. decembra 1998.
Predsednik
Sveta KS Šalamenci
Dušan Domjan l. r.

AAA Zlata odličnost