Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

71. Pravila klasične igre na srečo srečelov, stran 136.

Na podlagi prvega odstavka 22. člena zakona o igrah na srečo, (Uradni list RS št. 27/95) je na seji Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije, dne 9. 6. 1998 sprejel
P R A V I L A
klasične igre na srečo srečelov
1. člen
S temi pravili se ureja klasična igra na srečo srečelov z imenom “SLOVENSKI ŠPORTNI SREČELOV“ (v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja Smučarska zveza Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa Izvršilnega odbora z dne 9. 6. 1998 (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Namen prireditelja igre je pridobivanje sredstev za financiranje razvoja zimskih športov v Republiki Sloveniji, predvsem za financiranje smučarskih disciplin.
3. člen
Ta pravila so obvezujoča za vse, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: prireditelja, Športno loterijo d.d., ki je s strani prireditelja pooblaščena za vodenje igre, prodajo srečk in izplačilo dobitkov, prodajalce pooblaščene za prodajo srečk, imetnike srečk (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) ter druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem igre.
Po pridobitvi dovoljenja, prireditelj pravila igre objavi v javnem glasilu. Pravila igre so udeležencu pri igri predložena na vpogled povsod, kjer so srečke v prodaji.
4. člen
Udeleženec v igri je imetnik veljavne srečke. Veljavna je srečka, ki ima natisnjene vse elemente, navedene v 6. členu teh pravil.
5. člen
Prireditelj prireja igro z izdajo 2,000.000 srečk. Skupna vrednost dobitkov je 50% od vrednosti izdanih srečk.
Cena posamezne srečke je 100 SIT.
Plan dobitkov:
----------------------------------------------------------------
Število           Vrednost           Skupna
dobitkov           dobitka          vrednost
----------------------------------------------------------------
3           1,000.000 SIT        3,000.000 SIT
10            100.000 SIT        1,000.000 SIT
100            20.000 SIT        2,000.000 SIT
200            10.000 SIT        2,000.000 SIT
1000            1.000 SIT        1,000.000 SIT
10.000            500 SIT        5,000.000 SIT
20.000            300 SIT        6,000.000 SIT
100.000           200 SIT       20,000.000 SIT
600.000           100 SIT       60,000.000 SIT
731.313                     100,000.000 SIT
----------------------------------------------------------------
6. člen
Vsaka srečka vsebuje naslednje elemente:
– ime in motiv igre Srečelov,
– cena srečke 100 SIT,
– znesek dobitka, če srečka nima dobitka pa tekst: Ni dobitka,
– športniki se vam zahvaljujejo za vaš prispevek,
– navodila za igralce,
– tekoča številka srečke in koda srečke,
– število in vrednosti posameznih dobitkov.
7. člen
Srečke prireditelj prodaja na območju Republike Slovenije s pogodbenimi prodajalci Športne loterije d.d.
Prvi dan prodaje srečk je 11. 1. 1999, zadnji dan pa 11. 3. 1999.
8. člen
Po zaključku prodaje morajo prodajalci vse neprodane srečke vrniti prireditelju oziroma Športni loteriji d.d. najkasneje do 24. ure dne 12. 3. 1999. Prireditelj srečke preda trezorski komisiji Športne loterije d.d., ki prejete srečke količinsko popiše in shrani v trezor.
Srečke so v trezorju shranjene 120 dni od dneva popisa komisije, razen če je sprožen sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri. Po končanem roku za hrambo se srečke komisijsko uničijo.
9. člen
Udeleženec ugotovi rezultat v igri, ko na srečki odkrije znesek ali besedilo. Srečka je dobitna če je v srečki natisnjen znesek dobitka. Vsaka srečka, ki nima dobitka ima tekst: Ni dobitka.
10. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če je srečka odprta ali če na srečki niso natisnjeni vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v vrednosti srečke ali do zamenjave srečke.
Vse poškodovane srečke iz prejšnjega odstavka mora prodajalec vrniti prireditelju kot neprodane srečke.
11. člen
Vse dobitke do 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Ostale večje dobitke izplačuje Športna loterija d.d, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Če je potrebno za posamezno vrsto dobitka plačati davek na dobitek od iger na srečo, mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument.
Pri izplačilu ali nakazilu dobitka, za katerega je treba plačati davek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka na dobitek od iger na srečo.
12. člen
Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk deponiranimi pri A banki d.d. Ljubljana in s celotnim svojim premoženjem. V skladu z medsebojno pogodbo za izplačilo dobitkov jamči tudi Športna loterija d.d. z vsemi svojimi sredstvi.
Dobitek se izplačuje udeležencu – prinesitelju srečke, na kateri je natisnjena vrednost dobitka, pod pogojem, da je številka srečke navedena v spisku dobitnih srečk.
13. člen
Dobitne srečke so izplačljive od prvega dne prodaje in še 60 dni od dneva zaključka prodaje, to je do 10. 5. 1999.
14. člen
Po končanem roku za izplačilo dobitkov, tričlanska komisija za nadzor igre pripravi poročilo o prodaji srečk in izplačanih dobitkih. V poročilo vpiše število prodanih in vrnjenih srečk ter število izplačanih in neizplačanih dobitkov.
15. člen
Zneski dobitkov, ki niso bili izplačani do roka, ki je določen za izplačilo dobitkov pripadajo prireditelju za namen, za katerega je bila igra prirejena.
16. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Ta pravila se uporabljajo od dneva prodaje srečk in še 120 dni po zaključku prodaje srečk.
18. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko bodo potrjena. Uporabljajo pa se z začetkom prodaje srečk.
Smučarska zveza Slovenije
direktor
Jaro Kalan l. r.

AAA Zlata odličnost