Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

60. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu 1999, stran 114.

Na podlagi devetega odstavka 2. člena uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1999 (Uradni list RS, št. 85/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
N A V O D I L O
o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu 1999
1.0 S tem navodilom se predpisuje postopek za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji za 50% na podlagi 2. člena uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1999 (Uradni list RS, št. 85/98) (v nadaljnjem besedilu: uredba).
1.1 Pravico do uvoza cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozila) določene blagovne znamke po znižani carinski stopnji ima pogodbeni predstavnik proizvajalca vozil te blagovne znamke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), ki je sam ali preko drugih izvoznikov opravil izvoz blaga slovenskega porekla za to blagovno znamko.
1.2 Uvoznik mora od proizvajalca vozil določene blagovne znamke priskrbeti potrdilo o poslovni povezavi s tem proizvajalcem.
1.3 Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke:
– izdajatelj potrdila (proizvajalec vozil določene blagovne znamke),
– uvoznik,
– tuji uvozniki – partnerji proizvajalca vozil določene blagovne znamke.
1.4 Potrdilo s podatki iz prejšnje točke predloži uvoznik v evidentiranje Carinski upravi Republike Slovenije, ki potrdilu dodeli zaporedno številko – šifro, po kateri se vodi evidenca o izvozu za določeno blagovno znamko in uvozu vozil te blagovne znamke za določenega uvoznika. Po evidentiranju izda Carinska uprava Republike Slovenije potrdilo o dodelitvi šifre. Dodeljena šifra velja do preklica.
2.0 Postopek pri izvozu
2.1 V enotno carinsko listino za izvoz carinski deklarant v polje 39 vpiše štirimestno šifro določeno s 17. členom uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v prvo podpolje polja 37 vpisana ena od naslednjih šifer postopkov: 1000, 3141, 3146, 3147, 3151, 3152, 3155, 3156.
b) da je v polje 44 vpisana ena od šifer:
– P 01 – za obrazec EUR, če je blago slovenskega porekla;
– P 04 – za CERTIFICATE OF ORIGIN;
– P 06 – za izjavo na fakturi;
– P 07 – za izjavo pooblaščenega izvoznika na fakturi.
Vpiše se ena od šifer potrdil, ki dokazujejo, da je blago slovenskega porekla in je dokument za dokazovanje porekla priložen ECL in
c) da je v polje 44 vpisana šifra “P40“ (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4 točki tega navodila).
2.2 Poleg listin, ki se običajno prilagajo ECL, carinski deklarant priloži fotokopijo potrdila, ki je evidentirano pri Carinski upravi Republike Slovenije po postopku, določenem v 1.4 točki tega navodila.
2.3 V primeru izvoza blaga iz 3. točke četrtega odstavka 2. člena uredbe (za vrsto postopka 3152) carinski deklarant k ECL priloži izjavo proizvajalca oziroma sestavljalca blaga iz priloge 2 k tej uredbi o deležu dodane vrednosti blaga, ki je rezultat operacij predelave in dodelave ter sestavljanja v Republiki Sloveniji in na podlagi katerih je izvoženo blago pridobilo slovensko poreklo. Če je v Republiki Sloveniji dodana vrednost izvoženega blaga, ki je rezultat operacij predelave in dodelave ter sestavljanja in je na tej podlagi izvoženo blago pridobilo slovensko poreklo, carinski deklarant na ECL v polju 44 s šifro (I 80) v drugo podpolje te šifre vpiše znesek dodane vrednosti izvoženega blaga. V drugo podpolje se vpiše v Republiki Sloveniji dodana vrednost izvoženega blaga, ki je navedena v računu in v izjavi proizvajalca oziroma sestavljalca.
2.4 V primeru iz prejšnje točke carinski deklarant v polje 44 ECL vpiše šifre, predvidene v 2.1 točki z opombo, da je v drugo podpolje polja 1 lahko vpisana tudi šifra 3 in s šifro v drugem oklepaju znesek dodane vrednosti, ki je rezultat operacij sestavljanja blaga – delov, ki so po poreklu iz Republike Slovenije (npr. (I 80)(1,000.000) – če je ta delež milijon tolarjev.
3.0 Postopek pri uvozu
3.1 V enotno carinsko listino za sprostitev blaga v prost promet carinski deklarant v polje 36 vpiše šifro “0“, v polje 39 pa vpiše štirimestno šifro določeno s 17. členom uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v polje 1 drugo podpolje vpisana šifra “4“ in
b) da je v polje 44 vpisana šifra “P40“ (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4 točki tega navodila).
3.2 Carinski deklarant priloži k enotni carinski listini poleg listin, ki se sicer prilagajo:
– fotokopijo potrdila o dodeljeni šifri,
– izjavo, v kateri navede, da je na podlagi uredbe upravičen do uvoza po znižani carinski stopnji z navedbo številk ECL za izvoz in carinskih izpostav, pri katerih je bilo blago izvozno ocarinjeno in vrednosti izvoženega blaga iz polja 46 ECL, ki predstavlja pokritje za uvoz.
3.3 Uvoznik mora voditi evidenco s podatki:
– o izvoznih deklaracijah in vrednostih izvoza v tolarjih po posamezni blagovni znamki,
– o uvoznih deklaracijah in vrednosti uvoza v tolarjih za posamezno blagovno znamko, za katero je uveljavljal znižano carinsko stopnjo po posamezni blagovni znamki.
3.4. Uvoznik, ki uveljavlja znižano carinsko stopnjo – carinski kontingent na podlagi opravljenega izvoza po 3. točki četrtega odstavka 2. člena uredbe, mora voditi evidenco o dodani vrednosti izvoženega blaga, ki je vpisana v polju 44 ECL v drugem podpolju pri šifri I 80 in je v skladu s posebej priloženo izjavo pri ECL.
4.0 Carinska uprava Republike Slovenije ugotavlja opravljen izvoz za posamezno blagovno znamko vozil za določenega uvoznika in vrednost uvoženih vozil po znižani carinski stopnji.
Evidenca se vodi v tolarjih. Spiski se dostavljajo carinskim organom, kjer je sedež uvoznika. Pristojni carinski organ kontrolira pokritost uvoza s predhodno opravljenim izvozom. Če uvoz vozil ni pokrit s predhodno opravljenim izvozom, pristojni carinski organ o tem obvesti carinski organ, ki je carinil vozila, zaradi naknadnega obračuna carine.
4.1 Pri ugotavljanju opravljenega izvoza v primerih iz 2.3 točke tega navodila se upošteva le delež carinske vrednosti, ki je vpisan v polje 44 ECL v šifri I 80 in ki je v skladu s posebej priloženo izjavo oziroma fotokopijo izjave.
5.0 Izdajatelj izjave je dolžan carinskim organom predložiti vso potrebno dokumentacijo ali na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bila izdana izjava po 2.3 točki tega navodila.
5.1 Če carinski organi ugotovijo, da je bila izjava izdana neutemeljeno oziroma navaja večji delež carinske vrednosti s poreklom iz Republike Slovenije, se izvoz po ECL s to izjavo pri ugotavljanju opravljenega izvoza ne upošteva.
6.0 To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 28
Ljubljana, dne 7. januarja 1999.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost