Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

101. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači, stran 171.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US), statuta Krajevne skupnosti Bokrači in odločitve krajanov KS Bokrači na referendumu dne 22. 11. 1998 je Svet krajevne skupnosti Bokrači na seji dne 26. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači
1. člen
Na območju KS Bokrači se po odločitvi krajanov na referendumu dne 22. 11. 1998 uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje od 1. 2. 1999 do 31. 12. 2002.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 3 milijone SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje vaških (lokalnih) cest proti Peršu in Velimiroviču in odcep proti Rituper L.,
– gradnjo mrliške vežice pri gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Bokrači št. 51900-842-097-82929.
4. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Bokrači, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov, zemljišč), ki nimajo stalnega bivališča v KS Bokrači, obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS Bokrači:
a) v denarju:
– 3% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 5% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Bokrači,
– 1% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 3% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu zaposleni v tujini,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači,
– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vinogradov, vrtov, sadovnjakov ali drugega ograjenega zemljišča, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači.
– 50.000 SIT v enkratnem znesku lastniki, ki si želijo pridobiti soglasje KS Bokrači za gradnjo objektov na območju KS Bokrači (stanovanjske hiše, vikenda, vinske kleti, počitniške hišice, gospodarskega poslopja ali drugih gradbenih objektov za kakršno koli dejavnost), ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači.
b) v delu:
– tri delovne dni po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, ali nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za 1 delovni dan 5.000 SIT,
– za vzdrževanje in urejanje obeh pokopališč veljajo isti kriteriji v delovni sili, za grobove svojcev, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači pa 2.500 SIT letno.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zaposleni v tujini, lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih hiš, vinogradov, vrtov, sadovnjakov in drugega ograjenega zemljišča bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Bokrači.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Bokrači dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 42001-8/98
Bokrači, dne 26. novembra 1998.
Predsednik
Sveta KS Bokrači
Mihael Tremel l. r.