Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

59. Navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge, stran 113.

Na podlagi 63. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 34/98 in 91/98) in za realizacijo odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem navodilom se predpisuje enotni način vpisovanja podatkov v plačilne naloge za vsa brezgotovinska in gotovinska vplačila in izplačila denarnih sredstev proračunskih uporabnikov, nosilcev proračunskih postavk v proračunu.
2. člen
Splošna pravila za vpisovanje podatkov v plačilne naloge so določena v navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 72/98).
II. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO OBREMENITVE OZIROMA V POLJE NAMEN NAKAZILA
3. člen
Proračunski uporabniki v plačilne naloge za plačila v breme računa državnega proračuna oziroma v breme računov proračunskih uporabnikov vpišejo podatke, določene s tem navodilom.
---------.------------------------------------------------------
oznaka  . šifra pror.    - proračunska    - oznaka leta
modela  . uporabnika     postavka         4 mesta
2 mesti . 4 mesta      + podkonto
     . + kontrolna št.  - 10 mest (4 + 6)
     .           + kontrolna št. -
---------.------------------------------------------------------
predpolje polje sklicevanje na številko obremenitve
V predpolje sklicevanja na številko obremenitve
– za porabo proračunskih sredstev se vpiše oznaka modela 48,
– za porabo lastnih sredstev se vpiše oznaka modela 38.
V polje sklicevanje na številko obremenitve za porabo proračunskih sredstev oziroma lastnih sredstev se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), proračunska postavka in podkonto (P2) in oznaka leta (P3). Med podatkoma P1 in P2 ter podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 11(1) (4 + 1 številčni znak).
Proračunsko postavko in podkonto (P2) sestavljajo oznaka proračunske postavke iz proračuna Republike Slovenije, šifra odhodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil, zadolževanja in odplačil dolga ter kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4 + 6 + 1 številčni znak).
Oznaka leta (P3) je leto, na katero se nanaša izplačilo (4 številčni znak).
Proračunski uporabniki lahko v plačilne naloge na prvih sedem mest polja namen nakazila vpišejo dodatne podatke, ki jih potrebujejo za spremljanje plačilnih transakcij.
III. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO ODOBRITVE
4. člen
V plačilne naloge za plačila v dobro računa državnega proračuna oziroma v dobro računov proračunskih uporabnikov se vpišejo podatki, določeni s tem navodilom.
---------.------------------------------------------------------
     .                     štev. računa
oznaka  .  šifra pror.    - podkonto    - oznaka leta
modela  .  uporabnika     - 6 mest        - 8 mest
2 mesti .  4 mesta      + kontrolna št.      (6+2)
     .  + kontrolna št.
---------.------------------------------------------------------
V predpolje sklicevanja na številko odobritve
– za nakazila proračunskih sredstev proračunskim uporabnikom se vpiše oznaka modela 18,
– za nakazila lastnih sredstev proračunskim uporabnikom se vpiše oznaka modela 28.
V polje sklicevanje na številko odobritve za nakazila proračunskih sredstev oziroma lastnih sredstev proračunskim uporabnikom se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), podkonto (P2) ter številka računa in oznaka leta (P3). Med podatkoma P1 in P2 ter podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4 + 1 številčni znak).
Podkonto (P2) sestavljata šifra prihodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil, zadolževanja in odplačil dolga ter kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (6 + 1 številčni znak).
Številko računa in oznako leta (P3) sestavljata številka računa, ki jo določi prejemnik sredstev, in leto (6 + 2 številčna znaka).
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z enim plačilnim nalogom se lahko opravi vplačilo oziroma izplačilo le za eno šifro prihodka oziroma šifro odhodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil.
6. člen
Določbe drugega in tretjega poglavja tega navodila se ne uporabljajo za izplačila plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenim pri posameznih proračunskih uporabnikih oziroma pri zagotavljanju tovrstnih sredstev proračunskim uporabnikom iz proračuna.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-3/98
Ljubljana, dne 28. decembra 1998.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.
1 Način izračuna kontrolne številke po modulu 11 je pojasnjen v prilogi 2 navodila iz 2. točke tega navodila

AAA Zlata odličnost