Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

76. Sklep o popisu in prevzemu premoženja, stran 143.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 – odločba US RS št. U-I-13/94-95, Uradni list RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 41. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in 31. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) je Občinski svet občine Cerknica na 33. redni seji dne 11. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o popisu in prevzemu premoženja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Občinski svet občine Cerknica ugotavlja, da do z zakonom določenega roka 30. 11. 1998 Občinska sveta občine Cerknica in Loška dolina nista sprejela sporazuma o premoženjski delilni bilanci.
2. člen
Občinski svet občine Cerknica s tem sklepom na podlagi 31. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) prevzema v last in posest:
– nepremičnine, javno dobro in javno infrastrukturo, ki leži na območju Občine Cerknica,
– premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi,
– ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, javnih podjetjih in skladih s sedežem na območju novonastale občine,
– druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena skladno z določili zakona.
3. člen
Predmet razdružitve in s tem prevzema v korist in posest je celotno premoženje Občine Cerknica, ki ga tvorijo nepremičnine, denar, stvari in pravice, glede katerih na podlagi podatkov zemljiške knjige in drugih javnih knjig ni registrov, na podlagi predpisov ali na podlagi sklenjenih pravnih poslov izhaja, da je njegov lastnik oziroma imetnik pravice uporabe na dan 31. 12. 1994 bila Občina Cerknica.
4. člen
Občinski svet občine Cerknica prevzema v last in posest premoženje, ki je bilo ustvarjeno s strani posamezne občine pred letom 1961, ko je prišlo do združitve takratnih občin Cerknica in Loška dolina. Na podlagi tega člena prevzema Občina Cerknica v last in posest:
a) poslovna stavba, Cesta 4. maja 53 s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 309/3, 34/6, 34/1, vl. št. 1422 k.o. Cerknica)
b) poslovna stavba, Partizanska 9, (glasbena šola) s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 301/2, vl. št. 1164, k.o. Cerknica)
c) poslovna stavba (kinodvorana), Cesta 4.maja 52, Cerknica,(parc. št. 310, vl. št. 1571, k.o. Cerknica
d) poslovna stavba, Gerbičeva 32 (parc. št. 141, vl. št. 2481, k.o.Cerknica)
e) Dom na Slivnici (parc. št. 533, 2379/2, vl. št. 1116, k.o. Cerknica)
f) Stari zdravstveni dom, Partizanska 22 (parc. št. 296, vl. št., k.o. Cerknica).
II. DENAR
5. člen
Občinski svet občine Cerknica ugotavlja, da so bila denarna sredstva na žiro računu bivše Občine Cerknica po stanju na dan 31. 12. 1994, kakor tudi prilivi do 3. 5. 1996, že razdeljeni in sta delitev verificirala župana obeh občin z dogovorom o delitvi terjatev in obveznosti prejšnje Občine Cerknica po zaključnem računu ločenega računa ter oba občinska sveta v okviru sprejemanja stanja bilanc ločenega računa.
6. člen
Druga denarna sredstva, vrednostni papirji in bremena se skladno z določili zakona razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na področju novonastalih občin Cerknica in Loška dolina.
Občinski svet občine Cerknica skladno z določili zakona pooblašča župana Občine Cerknica za sprejem in izvršitev sklepa o razdelitvi.
III. STVARI
1. Zemljišča
7. člen
(zemljišča na območju bivše Občine Cerknica)
Vsa stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi ali druga zemljišča v lasti bivše Občine Cerknica in katera ležijo na območju novonastale Občine Cerknica, preidejo z dnem uveljavitve tega sklepa v last in posest novonastale Občine Cerknica.
Občinska uprava občine Cerknica izvrši zemljiško knjižni vpis na podlagi popisa navedenega premoženja.
2. Objekti
8. člen
(objekti na območju bivše Občine Cerknica)
Objekti, ki ležijo na območju Občine Cerknica in so bili na dan 31. 12. 1994 v lasti bivše Občine Cerknica ali javnih zavodov in podjetij na katerih je bivša Občina Cerknica uveljavljala ustanoviteljske pravice, to je šole, vrtci, objekti zdravstvenih domov, športni objekti, kulturni spomeniki in drugi objekti s pripadajočimi zemljišči preidejo v izključno last in posest Občine Cerknica, če s tem sklepom ali zakonom ni drugače določeno.
3. Poslovni prostori, stanovanja in zaklonišča
9. člen
(poslovni prostori, stanovanja in zaklonišča na območju bivše Občine Cerknica)
Vsi poslovni prostori in stanovanja ter zaklonišča, ki so bila na dan 31. 12. 1994 v lasti bivše Občine Cerknica in katera ležijo na območju novonastale Občine Cerknica, preidejo z dnem uveljavitve tega sklepa v last in posest novonastale Občine Cerknica.
10. člen
Skladno z določili 9. člena preidejo v last in posest novonastale Občine Cerknica naslednje stanovanjske enote:
– Cesta 4. maja 50 a, Cerknica:       – stanovanje št. 298
                      – stanovanje št. 301
– Partizanska 18, Rakek:          – stanovanje št. 564
– Tabor 8, Cerknica:            – stanovanje št. 379
– Tabor 9, Cerknica:            – stanovanje št. 383
                      – stanovanje št. 385
                      – stanovanje št. 386
                      – stanovanje št. 388
                      – stanovanje št. 389
– Sveti Vid:                – stanovanje št. 1
– Videm 2a, Cerknica:            – stanovanje št. 103
                      – stanovanje št. 108
– Videm 2, Cerknica:            – stanovanje št. 122
                      – stanovanje št. 125
– Videm 1, Cerknica:            – stanovanje št. 134
                      – stanovanje št. 151
                      – stanovanje št. 153
                      – stanovanje št. 165
– Notranjska 39, Cerknica:         – stanovanje št. 177
– Notranjska 37, Cerknica:         – stanovanje št. 189
                      – stanovanje št. 192
                      – stanovanje št. 195
– Notranjska 37a, Cerknica:         – stanovanje št. 199
                      – stanovanje št. 201
                      – stanovanje št. 204
                      – stanovanje št. 205
– Notranjska 38, Cerknica:         – stanovanje št. 226
                      – stanovanje št. 228
– Notranjska 38a, Cerknica:         – stanovanje št. 231
                      – stanovanje št. 239
– Cesta 4. maja 50b, Cerknica:       – stanovanje št. 310
– Cesta 4. maja 50c, Cerknica:       – stanovanje št. 317
– Primšarjeva 5, Cerknica:         – stanovanje št. 341
                      – stanovanje št. 342
– Primšarjeva 9, Cerknica:         – stanovanje št. 352
                      – stanovanje št. 355
                      – stanovanje št. 356
                      – stanovanje št. 357
– Primšarjeva 11, Cerknica:         – stanovanje št. 359
– Primšarjeva 13, Cerknica:         – stanovanje št. 364
                      – stanovanje št. 365
                      – stanovanje št. 368
                      – stanovanje št. 369
                      – stanovanje št. 372
– Gerbičeva n.h., Cerknica:         – stanovanje št. 375
– Tabor 5c, Cerknica:            – stanovanje št. 398
– Cesta na jezero 16, Cerknica:       – stanovanje št. 403
                      – stanovanje št. 406
                      – stanovanje št. 408
                      – stanovanje št. 414
                      – stanovanje št. 416
                      – stanovanje št. 417
– Cesta na jezero 15, Cerknica:       – stanovanje št. 425
                      – stanovanje št. 430
                      – stanovanje št. 431
                      – stanovanje št. 432
                      – stanovanje št. 433
– Cesta na jezero 14, Cerknica:       – stanovanje št. 443
– Cesta na jezero 13, Cerknica:       – stanovanje št. 451
– Partizanska 16a, Rakek:          – stanovanje št. 558
                      – stanovanje št. 561
– Partizanska 12, Rakek:          – stanovanje št. 580
                      – stanovanje št. 584
– Partizanska 12b, Rakek:          – stanovanje št. 603
– Partizanska 10, Rakek:          – stanovanje št. 606
– Partizanska 10b, Rakek:          – stanovanje št. 616
– Primšarjeva 15, Cerknica:         – stanovanje št. 868
– Begunje 28, Begunje:           – stanovanje št. 4
                      – stanovanje št. 5
– Tabor 8, Cerknica:            – stanovanje št. 381
– Tabor 9, Cerknica:            – stanovanje št. 384
– Grahovo 5, Grahovo:            – stanovanje št. 473
– Postojnska 3, Rakek:           – stanovanje št. 622
                      – stanovanje št. 623
                      – stanovanje št. 624
                      – stanovanje št. 625
                      – stanovanje št. 626
– Gasilska 13, Rakek:            – stanovanje št. 632
– Tabor 26, Cerknica:            – stanovanje št. 394
                      – stanovanje št. 395
                      – stanovanje št. 396
                      – stanovanje št. 397
– Partizanska 6, Rakek:           – stanovanje št. 547
                      – stanovanje št. 552
                      – stanovanje št. 553
– Partizanska 35, Rakek:          – stanovanje št. 577
                      – stanovanje št. 578
– Partizanska 6, Rakek:           – stanovanje št. 864
11. člen
Delnice stanovanjskega sklada se razdelijo skladno z zakonskimi določili za delitev finančnih sredstev in vrednostnih papirjev. Občinski svet občine Cerknica ugotavlja, da vrednost delnic stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 1997 znaša 17,745.000 SIT in se skladno z določili zakona delijo v razmerju 34,90% Občini Loška dolina in 65,10% Občini Cerknica.
4. Infrastruktura
12. člen
(komunalna, cestna, prometna in druga infrastruktura)
Vsi objekti in naprave komunalne, cestne, prometne in druge infrastrukture, to so vodovodi, kanalizacija, javna razsvetljava ipd., ki so bile na dan 31. 12. 1994 v lasti in posesti bivše Občine Cerknica in katere ležijo na območju novonastale Občine Cerknica preidejo z dnem uveljavitve tega sklepa v last in posest novonastale Občine Cerknica.
Občinska uprava občine Cerknica skupaj z upravljalci izdela popis premoženja iz tega člena, župan pa izda sklep o zemljiškoknjižnem vpisu.
13. člen
Skladno z določili zakona prevzema novoustanovljena Občina Cerknica ustanoviteljske pravice v javnem podjetju Komunala Cerknica.
Občinski svet občine Cerknica zadolžuje občinsko upravo Občine Cerknica za pripravo in podpis pogodbe o sodelovanju pri upravljanju javnega podjetja, kakor tudi o pravicah in obveznostih posamezne občine v zvezi z izvajanjem javne službe, kot je to določeno z zakonom.
5. Premičnine
14. člen
(sredstva in oprema civilne zaščite)
Občinski svet občine Cerknica prevzema v last in posest pripadajoča sredstva civilne zaščite na podlagi predloga MORS, Uprava za obrambo Postojna, Izpostava Cerknica z dne, 12. 12. 1997. Razdelilnik obstoječih materialnih sredstev je sestavni del tega akta.
Občinski svet občine Cerknica zadolžuje občinsko upravo in občinski štab CZ za prevzem navedenih sredstev.
15. člen
(motorna vozila)
Občinski svet občine Cerknica skladno s popisom motornih vozil, prevzema vozilo citroen BX (reg. št. LJ-N2-001) in vozilo zastava 101 (reg. št. LJ-N2-002) v last in posest.
Občinski svet občine Cerknica soglaša, da se vozilo Lada Niva (reg. št. LJ-N2-006) dodeli Komunalnemu podjetju Cerknica.
16. člen
(druge premičnine)
Premična osnovna sredstva, drobni inventar ter druge premičnine prevzema Občina Cerknica skladno z zakonskimi določili o nahajališču oziroma njihovi uporabnosti za delovanje javnih zavodov, javnih podjetij in ostalih ustanov.
IV. PRAVICE
1. Ustanoviteljske obveznosti in pravice
17. člen
(osnovne šole)
Občina Cerknica prevzema s tem sklepom ustanoviteljske obveznosti in pravice v javnih zavodih s področja osnovnega šolstva v Občini Cerknica. Skladno z določili tega člena prevzema Občina Cerknica ustanoviteljske pravice na naslednjih šolah:
– Osnovna šola Notranjski odred Cerknica s podružničnimi šolami
– Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek s podružnično šolo.
18. člen
Skladno z določili 17. člena tega sporazuma in zakonskimi določili prevzema Občina Cerknica v last in posest naslednje objekte:
a) Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, C. 4. maja 92, Cerknica (parc. št. 551/1, 560/2, 556, 621, 560, vl. št., k.o. Cerknica)
b) Osnovna šola Maksim Gaspari, Begunje pri Cerknici 26, Begunje, (parc. št. 1477/5, 1477/4, 2120/1, 2120/2, vl. št. 914, k.o. Begunje)
c) Osnovna šola 11. maj, Grahovo 53, Grahovo (parc. št. 81/2, 277, 571, 572, 85, 569/2, 569/1, vl. št. 595, 6, 410, k.o. Grahovo)
d) Osnovna šola Jožeta Krajca, Partizanska cesta 33, Rakek (parc. št. 10/12, 993/137, 227/7, 227/1, 227/4, 227/2, 10/8, 225, 288, 993/231, 232/4, 1809/25, 231/2, 993/232 in 226/1, vl. št. 246, k.o. Rakek)
e) Osnovna šola Unec, Unec 59, (parc. št. 54/1, vl. št. 283, k.o. Unec).
19. člen
(vzgojno-varstveni zavodi)
Občina Cerknica prevzema na podlagi zakona in tega sklepa v last in posest vse nepremično in premično premoženje, ki leži na območju novoustanovljene Občine Cerknica.
Občina Cerknica skladno z določili zakona uveljavlja ustanoviteljske pravice v VVZ Martin Krpan.
Občinski svet občine Cerknica zadolžuje občinsko upravo in župana Občine Cerknica, da skladno z določili zakona pripravi in podpiše pogodbo o pravicah in obveznostih posamezne občine, Občine Cerknica kot ustanoviteljice in javnega zavoda pri izvajanju javne službe.
20. člen
(zdravstveni dom)
Občina Cerknica prevzema na podlagi zakona in tega sklepa v last in posest objekt zdravstvenega doma Cerknica, cesta 4. maja 17, (parc. št. 924/1, vl. št. 2517, k.o. Cerknica).
Občina Cerknica skladno z določili zakona uveljavlja ustanoviteljske pravice v zdravstvenem domu Cerknica-Loška dolina.
Občinski svet občine Cerknica zadolžuje občinsko upravo in župana Občine Cerknica, da skladno z določili zakona pripravi in podpiše pogodbo o pravicah in obveznostih posamezne občine, Občine Cerknica kot ustanoviteljice in javnega zavoda pri izvajanju javne službe.
21. člen
(knjižnica Jožeta Udoviča)
Občina Cerknica prevzema na podlagi zakona in tega sklepa v last in posest vse nepremično in premično premoženje, ki leži na območju novoustanovljene Občine Cerknica.
Občina Cerknica skladno z določili zakona uveljavlja ustanoviteljske pravice v knjižnici Jožeta Udoviča.
Občinski svet občine Cerknica zadolžuje občinsko upravo in župana Občine Cerknica, da skladno z določili zakona pripravi in podpiše pogodbo o pravicah in obveznostih posamezne občine, občine ustanoviteljice in javnega zavoda pri zagotavljanju dejavnosti.
22. člen
(športni objekti)
Občina Cerknica prevzema v last in posest objekte v športni rabi, ki ležijo na območju novonastale Občine Cerknica in so bile na dan 31. 12. 1994 v lasti bivše Občine Cerknica.
Skladno z določili tega člena prevzema Občina Cerknica v last in posest:
– športni park “Koleno” v Cerknici (parc. št. 278 in 279, k.o. Cerknica,
– športni park “Rakek” na Rakeku (parc. št. 993/183 in 993/184, k.o. Rakek.
23. člen
(kulturni objekti)
Občina Cerknica skladno z določili zakona prevzema v last in posest objekte, ki služijo kulturni rabi in namenu in so bili na dan 31. 12. 19994 v lasti in posesti Občine Cerknica ter ležijo na območju novonastale Občine Cerknica.
24. člen
Skladno z določili 23. člena tega sklepa prevzema Občina Cerknica v last in posest:
a) poslovna stavba, Tabor 1 (pustna hiša), Cerknica (parc. št. 377, 407, 24/1, vl. št. 1257, k.o. Cerknica),
b) stanovanjska stavba Tabor (Gerbičeva hiša), Cerknica (parc. št. 110/1, vl. št. 656, k.o. Cerknica),
c) poslovna stavba, Partizanska 17, Cerknica (Kravanjeva hiša), (parc. št. 298, vl. št. 1110, k.o. Cerknica).
2. Poslovni deleži in delnice
25. člen
(prevzem deležev)
Občinski svet občine Cerknica zadolžuje občinsko upravo in župana, da pripravi in podpiše sklep o delitvi deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, delnicah v delniških družbah, ki jih je imela bivša Občina Cerknica v gospodarskih družbah na področju komunale, energetike, bančništva itd. in pripadajo novima občinama po splošnem ključu na podlagi razmerij števila prebivalcev.
3. Terjatve
26. člen
(stanovanja)
Občinski svet občine Cerknica nalaga občinski upravi Občine Cerknica, da prevzame skladno z zakonom terjatve iz naslova obročnega odplačevanja kupnin od odprodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.
27. člen
(stanovanjski krediti)
Občinski svet občine Cerknica nalaga občinski upravi Občine Cerknica, da prevzame skladno z zakonom terjatve iz naslova anuitet stanovanjskih kreditov glede na lego stanovanj v novonastali Občini Cerknica.
28. člen
(druge terjatve)
Občinski svet občine Cerknica zadolžuje Občinsko upravo občine Cerknica, da pripravi pregled ostalih odprtih terjatev bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994.
29. člen
(obveznosti glede stvari)
Z prevzemom določene stvari ali pravice na podlagi zakona in tega sklepa prevzema Občina Cerknica tudi vse zakonske, pogodbene in druge obveznosti, ki se nanašajo ali izvirajo iz posamezne prevzete stvari ali pravic.
Kolikor se določeno stvar ali pravico pevzema na podlagi zakona in pogodbe z ostalimi občinami, prevzema Občina Cerknica sorazmernidelež glede na število prebivalcev.
Glede zasedenih poslovnih prostorov in stanovanj, prevzame Občina Cerknica tudi vse tiste pravice in obveznosti do najemnikov iz naslova najemnih pogodb ter zakona o poslovnih stavbah in prostorih oziroma na osnovi stanovanjskega zakona.
30. člen
(obveznosti iz odločb)
Obveznosti iz sodnih, upravnih in drugih odločb, ki se nanašajo na stanje bivše Občine Cerknica na dan 31. 12. 1994 in katerih izvor sodi teritorialno v pristojnost novonastale občine prevzema za svoje območje Občina Cerknica.
Hkrati prevzema novonastala Občina Cerknica tudi stroške postopkov, ki bi nastali za ohranitev premoženja bivše Občine Cerknica.
31. člen
(druge obveznosti)
Vse obveznosti bivše Občine Cerknica, ki v tem sklepu niso izrecno navedene bo občinski svet Občine Cerknica obravnaval naknadno.
Občinski svet občine Cerknica nalaga občinski upravi, da vsak novonastali primer odprtih obveznosti obravnava posebej in v sodelovanju vseh novonastalih občin ter pripravi ustrezne dokumente za odločanje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(izvedbeni postopki in akti)
Občinski svet občine Cerknica nalaga občinski upravi, da skladno z zakonom in s tem sklepom izvede postopke za zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice oziroma pravice uporabe in sicer na nepremičninah, ki so predmet tega sklepa.
Določila tega člena se uporabijo tudi za vpise v druge javne knjige in registre.
33. člen
(razpolaganje)
Občinski svet občine Cerknica s tem sklepom priznava pravico do razpolaganja s stvarmi in pravicami tudi ostalim novonastalim občinam na območju bivše Občine Cerknica ter na podlagi stanja na dan 31. 12. 1994 in skladno z določili zakona.
34. člen
(naknadno najdeno premoženje)
Če bi se po uveljavitvi tega sklepa našlo naknadno novo premoženje ali pravice bivše Občine Cerknica, ki ni predmet tega sklepa, se za ravnanje s tako najdenim premoženjem smiselno uporabljajo določila tega sklepa in zakona. Kolikor na tej podlagi ne bi bilo možno naknadno najdeno premoženje obravnavati, bo Občinski svet občine Cerknica naknadno obravnaval vsak tak primer.
35. člen
(veljavnost)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46404-3/98
Cerknica, dne 11. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

AAA Zlata odličnost