Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

98. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec, stran 170.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. , 23. , 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št 15/94), odločbe US RS, (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s statutom Krajevne skupnosti Otočec je svet krajevne skupnosti dne 10. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Otočec se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 22. 11. 1998 uvede krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Otočec za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala:
– za ureditev odvodnjavanja, asfaltacijo in izgradnjo krajevnih in lokalnih cest v KS Otočec,
– za razširitve javne razsvetljave v KS,
– razširitev vodnega omrežja,
– izgradnja kanalizacij v KS,
– adaptacijo in izgradnjo igrišč.
3. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Otočec, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2%, 2% od pokojnine meseca, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke;
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;
– krajani katerim se davek odmerja od dopolnilne obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjeni davek;
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega KD negozdnih in gozdnih površin.
4. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
5. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek RUJP, izpostava Novo mesto.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Novo mesto, v okviru svojih pristojnosti.
8. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se zbirajo na žiro računu KS Otočec št. 52100-645-50134.
9. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Otočec, ki je odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način, veljati pa začne 1. 6. 1999 v Uradnem listu RS.
Otočec, dne 12. decembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne s
kupnosti Otočec
Andrej Blažič l. r.

AAA Zlata odličnost