Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

84. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Jesenice, stran 153.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), ter 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96), je Občinski svet občine Jesenice na redni 1. seji dne 17. 12. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Jesenice
1. člen
V statutu Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) se v 13. členu v prvem odstavku črta beseda »Žirovnica«, besedi »Javornik« pa se doda »Slovenski«.
Doda se nov, drugi odstavek, ki glasi:
Grafične priloge, ki natančno označujejo meje krajevnih skupnosti, so sestavni del tega statuta.
Sedanji drugi odstavek 13. člena postane tretji odstavek in se spremeni tako, da glasi:
Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor krajanov ali 100 prebivalcev dela občine.
Sedanji tretji odstavek 13. člena postane četrti odstavek.
2. člen
Doda se nov 13.a člen:
13.a člen
Krajevne skupnosti imajo status pravne osebe.
3. člen
14. člen se spremeni, tako da glasi:
Krajevne skupnosti v skladu s tem statutom izvajajo naloge, ki se nanašajo na prebivalce posamezne krajevne skupnosti in so jim prenesene v izvajanje, in sicer:
– del nalog iz pristojnosti gospodarskih javnih služb,
– del nalog s področja varstva okolja,
– del nalog s področja športa in kulture,
– del nalog s področja povezovanja občanov v društva,
– del nalog s področja civilne zaščite.
Občinski svet sprejme odlok, ki prenos podrobneje opredeljuje.
4. člen
V 15. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
Krajevne skupnosti pridobivajo sredstva za izvajanje nalog iz občinskega proračuna na podlagi finančnega načrta, ki ga potrdi Občinski svet občine. V finančnem načrtu se za izvajanje nalog krajevnih skupnosti nameni poleg sredstev iz občinskega proračuna tudi prihodke od prostovoljnih prispevkov fizičnih in pravnih oseb, ter izglasovanega samoprispevka, in se namenjajo za naloge, za katere so bila sredstva zbrana oziroma namenjena.
Drugi odstavek 15. člena glasi:
Sredstva za izvajanje nalog se v občinskem proračunu zagotovijo ločeno po posameznih krajevnih skupnostih.
Tretji odstavek 15. člena glasi:
Predsednik Sveta krajevne skupnosti je pooblaščen, da do višine zagotovljenih sredstev odreja izplačila iz posamezne postavke.
Sedanji drugi in tretji odstavek 15. člena postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
V 51. členu se doda četrti odstavek in glasi:
Svet krajevne skupnosti ima sedem članov.
6. člen
V 53. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Doda se tretji odstavek, ki glasi:
Krajevne skupnosti zastopa nasproti tretjim osebam predsednik sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Za 53. členom se dodajo novi 53.a, 53.b in 53.c člen, ki glasijo:
53.a člen
Pravni posli nad vrednostjo opredeljeno za posamezen namen v odloku o proračunu za posamezno leto in finančnem načrtu krajevne skupnosti, ki jih sklene krajevna skupnost, so veljavni le ob soglasju župana.
53.b člen
Občinski svet mora pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na krajevno skupnost, pridobiti mnenje Sveta krajevne skupnosti.
53.c člen
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Jesenice začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-5/98
Jesenice, dne 28. decembra 1998.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, dipl. inž. l. r.