Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

58. Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti, stran 109.

Na podlagi 17.h člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US in 69/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– kdaj se šteje, da je brezposelna oseba na razpolago za zaposlitev,
– za določanje ustrezne in primerne zaposlitve, ki se lahko ponudi brezposelni osebi,
– kaj se šteje za aktivno iskanje zaposlitve in
– za priznanje stroškov, ki jih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) prizna brezposelni osebi zaradi aktivnega iskanja zaposlitve.
S tem pravilnikom se določajo tudi merila, način in čas prenehanja pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
2. člen
(poučitev brezposelne osebe)
Ob prijavi oziroma pripravi zaposlitvenega načrta uradna oseba zavoda pisno pouči brezposelno osebo o možnih oblikah napotitve na zaposlitev, izobraževanje, vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja in o njenih obveznostih ter o posledicah neizpolnjevanja teh obveznosti.
Brezposelna oseba o poučitvi iz prejšnjega odstavka podpiše posebno izjavo, ki je sestavni del obrazca o prijavi.
3. člen
(zaposlitveni načrt)
Zaposlitveni načrt za brezposelno osebo določa zlasti:
– aktivnosti pri iskanju zaposlitve,
– aktivnosti pri vključevanju v programe aktivne politike zaposlovanja,
– predloge za vključitev in odločitev o vključitvi v posamezen program iz prejšnje alinee,
– ustrezno in primerno zaposlitev,
– ustrezno in primerno začasno ali občasno plačano delo ter
– obveznost javljanja pri zavodu.
Brezposelna oseba prevzame s podpisom zaposlitvenega načrta vse obveznosti, ki iz njega izhajajo in prejme en izvod zaposlitvenega načrta.
Natančnejša organizacijska navodila glede vsebine, oblike in postopkov pri sprejemanju zaposlitvenega načrta določi direktor zavoda.
4. člen
(ureditev razmerij med zavodom, pooblaščeno organizacijo in brezposelno osebo)
Kadar vključuje brezposelne osebe v programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja pooblaščena organizacija, mora ta sodelovati z zavodom. Pooblaščena organizacija je dolžna obveščati zavod o vseh aktivnostih brezposelne osebe. Pravice in obveznosti pooblaščene organizacije in zavoda se uredijo s posebno pogodbo.
Če pooblaščena organizacija izdeluje zaposlitveni načrt ali vključuje brezposelno osebo v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, mora biti brezposelna oseba na razpolago pooblaščeni organizaciji.
Določbe tega pravilnika veljajo tudi za delo pooblaščenih organizacij, kadar izvajajo naloge posredovanja zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega načrta in izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
II. RAZPOLAGA ZA ZAPOSLITEV
5. člen
(dosegljivost)
Brezposelna oseba mora biti vsak delovni dan nepretrgoma 3 ure v delovnem času zavoda prisotna na naslovu svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča ali na naslovu v Republiki Sloveniji, za katerega se dogovori z zavodom. Čas dosegljivosti določi zavod.
Obveznost iz prejšnjega odstavka se šteje za izpolnjeno tudi, kadar se brezposelna oseba na poziv javi pri zavodu.
V času iz prvega odstavka tega člena je brezposelna oseba dolžna sprejemati pisanja in obvestila v obliki poštnih pošiljk, telefonskih pozivov, elektronske pošte ipd.
Brezposelna oseba mora vsako spremembo naslova sporočiti zavodu najkasneje v treh dneh po nastali spremembi.
6. člen
(opravičljiva odsotnost)
Brezposelna oseba ima pravico biti odsotna zaradi:
1. osebnih razlogov:
– odsotnost brez utemeljitve,
– lastne poroke in poroke otroka,
– rojstva otroka,
– selitve brezposelne osebe oziroma njene družine,
– smrti bratov, sester in starih staršev,
– smrti zakonca, staršev, otrok,
– bolezni brezposelne osebe,
2. utemeljenih razlogov:
– elementarna nesreča,
– druga večja materialna škoda na premoženju brezposelne osebe ali njene družine.
Brezposelna oseba ima pravico do odsotnosti iz prve alinee prve točke prejšnjega odstavka, ko ji poteče čas nepretrgane prijave na zavodu, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev. Če brezposelna oseba ne izpolni tega pogoja, ima za vsak dopolnjeni mesec brezposelnosti, računano od dneva prijave pri zavodu, pravico do enega delovnega dneva odsotnosti.
Odsotnosti iz druge do pete alinee prve točke in iz prve alinee druge točke prvega odstavka tega člena se določijo v skladu s splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti. Odsotnost iz šeste alinee prve točke in iz druge alinee druge točke prvega odstavka tega člena znaša 3 dni.
Odsotnost v primerih iz druge do pete alinee prve točke in iz druge točke prvega odstavka tega člena mora brezposelna oseba izkoristiti ob nastopu dogodka.
Skupna odsotnost iz prve do šeste alinee prve točke in iz druge točke prvega odstavka tega člena v enem letu ne sme presegati 18 delovnih dni.
Za družino brezposelne osebe se po tem pravilniku štejejo osebe iz 35.b člena zakona.
Za večjo materialno škodo se po tem pravilniku šteje škoda, ki presega znesek eninpolkratnika zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred nastankom škode.
7. člen
(obveščanje zavoda o odsotnosti)
O odsotnosti in številu dni odsotnosti iz prve do četrte alinee prve točke prvega odstavka prejšnjega člena se mora brezposelna oseba najmanj 8 dni pred pričetkom odsotnosti dogovoriti z zavodom. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.
O odsotnosti zaradi razlogov iz pete in šeste alinee prve točke in iz druge točke prvega odstavka prejšnjega člena mora brezposelna oseba zavod obvestiti in predložiti dokazila v treh dneh po prenehanju razloga za odsotnost.
Če je odsotnost zaradi bolezni iz sedme alinee prve točke prvega odstavka prejšnjega člena predvidljiva (npr.: zdravljenje v bolnišnici, zdraviliško-klimatsko zdravljenje ipd.), obvesti brezposelna oseba zavod najmanj 3 dni pred začetkom predvidene odsotnosti.
V primeru nenadne bolezni oziroma poškodbe, mora brezposelna oseba obvestiti zavod najkasneje v roku treh dni po prenehanju razloga za odsotnost.
Če brezposelna oseba zaradi nenadne bolezni oziroma poškodbe zavoda o svoji odsotnosti sama ne more obvestiti, ga lahko o njeni odsotnosti v enakem roku obvestijo družinski člani ali druge osebe (osebno, pisno ali po telefonu).
8. člen
(poizvedbe o vzrokih za odsotnost)
V primeru, da brezposelna oseba ni dosegljiva oziroma je odsotna več kot 30 dni, je zavod dolžan opraviti poizvedbe o vzrokih za odsotnost.
9. člen
(predložitev dokazil)
Odsotnost iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika je opravičljiva, če brezposelna oseba predloži zavodu dokazila, in sicer:
– potrdilo pooblaščenega zdravnika,
– izpiske iz matičnih knjig,
– potrdilo o spremembi naslova in
– druga dokazila.
Če gre za odsotnost zaradi bolezni, ki je daljša od 30 dni, je brezposelna oseba dolžna predložiti potrdilo o začasni nezmožnosti za delo pooblaščenega zdravnika najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
10. člen
(brezposelna oseba ni na razpolago)
Šteje se, da brezposelna oseba ni na razpolago, če:
– ne podpiše zaposlitvenega načrta,
– ni dosegljiva v skladu s 5. členom tega pravilnika in
– ne ravna v skladu s 6. členom, prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom 7. člena in 9. členom tega pravilnika.
III. DOLOČITEV USTREZNE IN PRIMERNE ZAPOSLITVE
11. člen
(napotitev brezposelne osebe na zaposlitev)
Zavod lahko napoti brezposelno osebo na ustrezno ali primerno zaposlitev za nedoločen ali določen čas, s polnim ali krajšim od polnega delovnega časa oziroma na ustrezno ali primerno začasno oziroma občasno plačano delo, v skladu s tem pravilnikom.
V ta namen mora brezposelna oseba:
– sprejeti napotnico za zaposlitev oziroma delo,
– se skladno z napotnico javiti pri delodajalcu in dostaviti zavodu potrjeno napotnico od delodajalca v roku treh dni od dneva, določenega v napotnici,
– pri dogovarjanju o zaposlitvi si prizadevati za pridobitev te zaposlitve.
12. člen
(čas, potreben za prihod na delo)
Pri določitvi časa za prihod na delo in z dela v skladu z zakonom se, ob napotitvi na ustrezno ali primerno zaposlitev, upoštevajo najkrajše in najugodnejše prometne povezave.
13. člen
(razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe)
Ustreznost in primernost zaposlitve se določi na podlagi delovnega mesta, na katerega je bila razvrščena brezposelna oseba večino časa zadnjih 12 mesecev pred nastankom brezposelnosti in na podlagi tarifnega razreda, navedenega v pogodbi o zaposlitvi.
Če iz pogodbe o zaposlitvi delovno mesto in razvrstitev v tarifni razred nista razvidna, ugotovi ustreznost ali primernost zaposlitve zavod na podlagi ustrezne kolektivne pogodbe.
14. člen
(ustreznost zaposlitve glede na stopnjo in vrsto dokončane šolske izobrazbe)
Za brezposelno osebo, ki prvič išče zaposlitev in za osebo, ki je po prekinitvi zaposlitve brezposelna najmanj 2 leti, se šteje, da je ponujena zaposlitev ustrezna, če ustreza vrsti in stopnji njene dokončane šolske izobrazbe.
Če je brezposelna oseba v okviru izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja z različnimi programi usposabljanja pridobila strokovno izobrazbo ali se je prekvalificirala ali je v času brezposelnosti pridobila listino o poklicni kvalifikaciji v skladu s 53.č členom zakona, je ponujena zaposlitev ustrezna, če ustreza stopnji pridobljene izobrazbe oziroma z usposabljanjem pridobljeni strokovni usposobljenosti.
15. člen
(ustrezno ali primerno začasno oziroma občasno delo)
Ustrezno ali primerno začasno oziroma občasno plačano delo je tisto delo, pri katerem so izpolnjeni pogoji za ustrezno ali primerno zaposlitev v skladu z zakonom in tem pravilnikom ter se zanj v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, lahko sklene pogodba o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih del.
IV. AKTIVNO ISKANJE ZAPOSLITVE
16. člen
(iskanje zaposlitve)
Brezposelna oseba je dolžna iskati ustrezno oziroma primerno zaposlitev in o tem najmanj enkrat mesečno obveščati zavod.
Način in pogostost obveščanja določi zavod v zaposlitvenem načrtu.
17. člen
(kaj se šteje za aktivno iskanje zaposlitve)
Brezposelna oseba aktivno išče zaposlitev:
– če se zaradi zaposlitve na podlagi napotnice ali sklepa o napotitvi, ki ji ga je posredoval zavod, javi pri delodajalcu, ki je prijavil prosto delovno mesto ali zavodu posredoval obvestilo o potrebi za opravljanje začasnih oziroma občasnih del,
– če se na podlagi napotnice pooblaščene organizacije javi pri delodajalcu in mu posreduje ustrezno prijavo,
– če se zaradi zaposlitve javi pri delodajalcu na podlagi vabila, ki ji ga je posredoval delodajalec,
– če posreduje delodajalcu ustrezno pravočasno prijavo na objavljeno oziroma razpisano prosto delovno mesto ali na objavljeno potrebo za opravljanje začasnih oziroma občasnih del
– ali na drug način išče zaposlitev skladno s zaposlitvenim načrtom.
Za ustrezno prijavo se šteje prijava, ki je popolna glede na objavo oziroma razpis, tako da lahko delodajalec opravi postopek izbire za prosto delovno mesto.
Brezposelna oseba je na zahtevo zavoda dolžna praviloma najmanj 3 dni pred razgovorom pri delodajalcu obvestiti zavod oziroma pooblaščeno organizacijo zaradi prisotnosti pri izbiri v skladu s 4.b členom zakona.
18. člen
(dokazila o iskanju zaposlitve)
Kot dokazilo, da brezposelna oseba išče zaposlitev v skladu s prejšnjim členom se štejejo:
– napotnice, vabila in sklepi o napotitvi, potrjeni in datirani s strani delodajalcev,
– fotokopije prijav na objavljena prosta delovna mesta oziroma na objavljene potrebe za opravljanje začasnih in občasnih del s potrdilom pošte o sprejemu pošiljke,
– pisni odgovori delodajalcev o izbiri kandidata,
– fotokopije prijave in potrdilo pošte o sprejemu pošiljke oziroma potrdilo delodajalca, če se je pri njem javila osebno,
– izjave brezposelne osebe, o čemer zavod napravi zaznamek.
19. člen
(predložitev dokazil)
Brezposelna oseba je dolžna predložiti dokazila o iskanju zaposlitve iz prejšnjega člena enkrat mesečno oziroma v roku osmih dni od prejema zahteve zavoda.
Zavod upošteva le dokazila, ki so novejša od zadnjih dokazil o iskanju zaposlitve.
20. člen
(obveznosti brezposelne osebe zaradi vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja)
Brezposelna oseba, ki išče zaposlitev, mora zaradi vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja skladno s zaposlitvenim načrtom:
– sprejeti napotnico, vabilo ali drug akt o napotitvi,
– se v skladu z napotnico, vabilom oziroma drugim aktom javiti in se vključiti v program pri zavodu, delodajalcu ali izvajalcu programa,
– izpolnjevati obveznosti, prevzete s pogodbo o vključitvi v program.
Šteje se, da je brezposelna oseba neupravičeno odklonila vključitev v program aktivne politike zaposlovanja, če po svoji krivdi ne ravna v skladu s prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka.
Neizpolnjevanje obveznosti, določenih s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, se šteje za kršitev sklenjene pogodbe.
V. POVRAČILO STROŠKOV
21. člen
(vrste in način uveljavljanja stroškov)
Brezposelna oseba je upravičena do povračila stroškov, ki so nastali zaradi iskanja zaposlitve v zvezi z javnim prevozom za zglasitev pri delodajalcu in za priporočene poštne pošiljke.
Brezposelna oseba lahko zahteva povračilo stroškov enkrat mesečno.
22. člen
(stroški prevoza)
Brezposelni osebi zavod povrne stroške prevoza, če jih predhodno odobri ali so nastali zaradi napotitve zavoda.
Stroški prevoza se povrnejo v višini cene prevoza z javnim prevoznim sredstvom.
Brezposelna oseba lahko zahteva povračilo prevoznih stroškov, če se javi pri delodajalcu, predloži vabilo delodajalca in predloži vozovnico ter druga dokazila iz 18. člena tega pravilnika.
Če zavod napoti brezposelno osebo k delodajalcu v istem kraju, kjer je organiziran mestni prevoz, ji zavod lahko za plačilo prevoznih stroškov zagotovi žetone ali vozovnice za mestni prevoz.
23. člen
(stroški za priporočene poštne pošiljke)
Stroške za priporočene poštne pošiljke povrne zavod brezposelni osebi, če jih zavod predhodno odobri in če nastanejo zaradi pisne prijave na ustrezno ali primerno zaposlitev.
Stroški se povrnejo v višini, navedeni v potrdilu pošte o sprejemu pošiljke.
Če brezposelna oseba uveljavlja povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke, mora potrdilu pošte priložiti tudi kopijo pravočasne prijave, ki jo je posredovala delodajalcu.
24. člen
(povračila stroškov)
Zavod poravnava stroške iz 21. člena tega pravilnika med petnajstim in dvajsetim dnem v mesecu za pretekli mesec na tekoči račun ali na hranilno knjižico brezposelne osebe.
VI. ČAS PRENEHANJA PRAVICE DO DENARNIH PREJEMKOV IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
25. člen
(prenehanje denarnih prejemkov)
Brezposelni osebi preneha pravica do denarnih prejemkov iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v naslednjih primerih:
1. če sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom – z dnem nastopa dela;
2. če postane samozaposlena oseba – z dnem vpisa v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov ali drug register, ki je predpisan za določeno dejavnost oziroma z dnem prejema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti, za družbenike gospodarskih družb – z dnem nastopa dela;
3. če izpolni pogoje za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine ali uveljavi pravico do družinske pokojnine – z dnem izpolnitve pogojev za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine oziroma z dnem uveljavitve pravice do družinske pokojnine;
4. če dopolni starost, ki je po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo – z dnem dopolnitve starosti, ki je pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo;
5. če se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb – z dnem odjave;
6. če odkloni ustrezno zaposlitev, ali s svojim ravnanjem povzroči odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno začasno ali občasno delo, ki je plačano – v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega pravilnika:
– z dnem zavrnitve napotnice – prva alinea,
– z dnem, ko bi se morala javiti pri delodajalcu oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico – druga alinea,
– z dnem, ko se je na podlagi napotnice javila pri delodajalcu in ne ravna v skladu s tretjo alineo;
7. če brez upravičenih razlogov odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile – z dnem odklonitve oziroma z dnem, ko bi se morala javiti na delo;
8. če brez upravičenih razlogov odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali krši s pogodbo sprejete obveznosti – v skladu s prvim odstavkom 20. člena tega pravilnika:
– z dnem zavrnitve napotnice, vabila ali akta o napotitvi – prva alinea,
– z dnem, ko bi se morala javiti in se vključiti v program – druga alinea,
– z dnem ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti – tretja alinea;
9. če ne išče aktivne zaposlitve:
– z dnem, ko bi morala obvestiti zavod – prvi odstavek 16. člena in tretji odstavek 17. člena tega pravilnika,
– z dnem, ko se ne javi pri delodajalcu za zaposlitev ali delo oziroma z dnem, ko posreduje delodajalcu neustrezno prijavo – prvi in drugi odstavek 17. člena tega pravilnika,
– z dnem poteka roka za predložitev dokazil o iskanju zaposlitve – prvi odstavek 19. člena tega pravilnika;
10. če ni na razpolago:
– z dnem, ko ni dosegljiva – 5. člen tega pravilnika,
– z dnem, ko ni ravnala v skladu s 6., 7. in 9. členom tega pravilnika,
– z dnem, ko ne podpiše zaposlitvenega načrta – prva alinea 10. člena tega pravilnika;
11. če je dala neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev denarnih prejemkov – z dnem priznanja pravice;
12. če nastopi prestajanje zaporne kazni – z dnem, ko nastopi njeno prestajanje;
13. če se ugotovi, da samozaposlena oseba ali lastnik oziroma solastnik gospodarskih družb v času uživanja denarnega nadomestila dosega dobiček iz dejavnosti in druge obdavčljive dohodke, ki dosegajo najmanj višino zajamčenega nadomestila plače – s prvim dnem, ko je z njimi presegla višino zajamčenega nadomestila plače;
14. če je ugotovljeno, da dela ali je zaposlena na črno – z dnem, ko to ugotovi pristojni inšpektor;
15. jo zavod preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb – z dnem črtanja iz registra brezposelnih oseb.
26. člen
(znižanje denarnih prejemkov)
Brezposelni osebi se denarni prejemki iz zavarovanja za primer brezposelnosti v skladu z 32.a členom zakona znižajo:
– če odkloni primerno zaposlitev, primerno začasno ali občasno plačano delo – v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega pravilnika:
– z dnem zavrnitve napotnice – prva alinea,
– z dnem, ko bi se morala javiti pri delodajalcu oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico – druga alinea,
– z dnem, ko se je na podlagi napotnice javila pri delodajalcu in ne ravna v skladu s tretjo alineo;
– če odkloni začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno neplačano primerno delo, ki traja največ 64 ur mesečno in ga organizira javni zavod ali v dogovoru z zavodom neprofitna nevladna organizacija – z dnem, ko bi se morala javiti na delo.
27. člen
(prenehanje in vračilo neupravičeno prejetih denarnih prejemkov)
Brezposelni osebi, ki prejema denarne prejemke in ne ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom 33.b člena zakona, preneha pravica do denarnih prejemkov in mora vrniti prejete zneske denarnih prejemkov:
– če je pridobivala dodatne dohodke pred in jih prejema še po nastanku svoje brezposelnosti in o tem zavoda ni obvestila – z dnem priznanja pravice,
– če v času prejemanja denarnih prejemkov o izplačanih dodatnih dohodkih enkrat mesečno za pretekli mesec ne obvešča zavoda – z dnem prvega izplačila, za katerega se ugotovi, da zavoda o njem ni obvestila.
28. člen
(prenehanje izplačevanja denarne pomoči)
Denarna pomoč se brezposelni osebi preneha izplačevati v skladu z 35.a členom zakona z dnem poteka roka za predložitev zahtevanih dokazil oziroma podatkov, ki izkazujejo premoženjsko stanje.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 54/97 in 7/98 – odločba US).
30. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0023/98-003
Ljubljana, dne 12. januarja 1999.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.