Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

90. Statutarni sklep, stran 159.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 odločba US RS 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96) je Občinski svet občine Kostel na 2. redni seji dne 29. 12. 1998 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se urejajo najpomembnejša vprašanja, ki so pomembna za delovanje Občine Kostel do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnosti.
2. člen
Občina Kostel je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena za naselja, določena z zakonom.
Začasni sedež Občine Kostel je v Vasi št. 1.
Do določitve žiga Občine Kostel se uporablja žig občinske volilne komisije.
3. člen
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz pristojnosti občine s splošnimi akti, se smiselno uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi Občine Kočevje, ki niso v nasprotju z ustavo, veljavno zakonodajo in tem sklepom.
4. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.
5. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnostih občine.
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja.
7. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Imenuje ga občinski svet. Ima predsednika in dva člana.
8. člen
Občinska uprava se organizira za delovna področja, ki jih zakon o lokalni samoupravi nalaga lokalnim skupnostim, in sicer predvsem za naslednja področja:
– finance, proračun in druga finančna vprašanja,
– upravnopravne zadeve, vodenje upravnega postopka, nadzor nad izvajanjem predpisov in druga vprašanja iz pristojnosti občine,
– gospodarska javna podjetja, podjetništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, promet, stanovanjsko gospodarstvo, upravljanje z občinskim premoženjem in druge naloge iz področja gospodarstva in financ iz pristojnosti občine,
– varstvo okolja, urejanje prostora in urbanizem,
– lokalne javne ceste in javne poti ter druga komunalna infrastruktura,
– vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in šport ter druge naloge s področja družbene dejavnosti,
– zaščita pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami,
– društva, organizacije in druge naloge, ki smiselno spadajo v to področje,
– tajniške, administrativno tehnične naloge za delovanje občinskega sveta ter drugih organov občine.
Za organizacijo, sistemizacijo in zaposlovanje v občinski upravi se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo ta področja za državno upravo, kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.
9. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 001-12/98
Kostel, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost