Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

5. Odredba o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev, stran 6.

Na podlagi 11. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90), odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98), 4. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 63., 64., 65. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 87/97, v nadaljnjem besedilu: ZIPro) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se ureja evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev proračuna Republike Slovenije, uporabnikov iz 6. člena ZIPra, lokalnih skupnosti in njihovih ožjih delov ter organov lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki). S to odredbo so predpisani računovodski postopki izkazovanja poslovnih dogodkov, vodenja knjig in izdelave poročil.
Proračunski uporabniki evidentiranjo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke, sredstva in obveznosti do virov sredstev na posameznih kontih, predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je sestavni del te odredbe (priloga I). Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je predpisana s to odredbo.
Proračunski uporabniki sestavljajo bilanco stanja (priloga II), bilanco prihodkov in odhodkov (priloga III), izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga IV) ter izkaz računa financiranja (priloga V), ki so sestavni del te odredbe.
Proračunski uporabniki razčlenjujejo konte po tej odredbi na analitične konte (uporaba razreda 6 je prosta) v skladu s potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov.
2. člen
Proračunski uporabniki vodijo poslovne knjige v skladu z določbami te odredbe ter določbami zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in Uradni list RS, št. 42/90, 30/93, 92/93), če zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odl. US RS, 7/93 in 43/93 – odl. US RS), ZIPro in podzakonskimi akti izdanimi na podlagi teh dveh zakonov, ne določajo drugače.
3. člen
Proračunski uporabniki morajo v pravilniku, ki ga določa 15. člen zakona o računovodstvu opredeliti odgovornosti oseb, ki sprožajo poslovne dogodke (finančne transakcije in druge poslovne dogodke) ter obveznosti in odgovornosti za sestavo in posredovanje knjigovodskih listin. Proračunski uporabniki morajo s pravilnikom urediti popis sredstev, terjatev in obveznosti.
II. KNJIGOVODSKE LISTINE
4. člen
Odgovorni delavci proračunskih uporabnikov predložijo originale knjigovodskih listin (v nadaljnjem besedilu: listine) svoji računovodski službi za vsak poslovni dogodek, ki se nanaša na spremembo sredstev in obveznosti do virov sredstev ali na spremembo prejemkov in izdatkov, ter listine v zvezi s poslovnimi dogodki, ki so predmet izvenbilančne evidence.
5. člen
Knjigovodske listine kot podlaga za obravnavanje podatkov so izvirne ali izvedene (pogodbe, obračunske situacije, računi, naročilnice, dobavnice, prevzemnice, reverzi, sklepi, odločbe, dokazila in drugi dokumenti). Izvirno knjigovodsko listino o poslovnem dogodku sestavijo na kraju in ob času njegovega nastanka osebe, ki sodelujejo pri njem in ima naslednjo vsebino:
– ime in po potrebi naslov uporabnika, ki izda listino,
– ime in številko ter po potrebi tudi šifro listine,
– datum in kraj izdaje (pri notranjih knjigovodskih listinah kraj ni nujen),
– imena oseb, ki sodelujejo v poslovnem dogodku oziroma so pooblaščene predstavljat sodelujoče v poslu;
– oznake stroškovnih mest (šifra uporabnika ali njegove organizacijske enote) in stroškovnih nosilcev (proračunska postavka, ekonomski namen) ali poslovnih učinkov za listine, iz katerih izhajajo prihodki in odhodki, če se spremljajo po mestih in nosilcih,
– podlago za poslovni dogodek, razen če je nepomembna,
– opis poslovnega dogodka z natančno opredelitvijo njegove vsebine,
– pospise oseb, pooblaščenih za podpis take listine,
– druge podatke odvisne od okoliščin.
III. VREDNOTENJE RAČUNOVODSKIH POSTAVK
III/1. Ocenjevanje postavk bilance stanja
1. Odpisovanje osnovnih sredstev
6. člen
Odpis materialnih in nematerialnih naložb je reden ali izreden.
Reden odpis osnovnih sredstev se opravlja po stopnjah, določenih z uredbo o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Uradni list SFRJ, št. 21/89 in 5/90). Amortizacijske stopnje, ki niso določene v uredbi se določijo na podlagi podatkov ali ocene o predvideni življenjski dobi osnovnega sredstva.
Osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično z uporabo proporcialne metode.
Redni odpis se ne opravlja za naslednja osnovna sredstva:
– zemljišča in gozdove kot naravna bogastva, ki se ne izrabijo;
– vlaganja v pridobivanje nematerialnih in materialnih naložb od začetka uporabe (izkoriščanja) oziroma do roka, določenega z investicijskim načrtom za začetek uporabe;
– predujme za pridobivanje nematerialnih in materialnih naložb, za katere se opravljata popravek vrednosti in odpis kot za druge terjatve;
– gradbene objekte in stvari, ki so v skladu z zakonom razglašeni za kulturne in zgodovinske spomenike oziroma so muzejska vrednost ali likovno, kiparsko, filmsko in drugo umetniško delo;
– lokalne zemljate ali makadamske ceste ter objekte, ki so njihov sestavni del;
– gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo slovenske vojske ter gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo, ki so na podlagi posebnih predpisov rezerva za obrambo oziroma za opravljanje funkcij javne in državne varnosti;
– spodnji ustroj železniških in drugih prog, cest, letališč, ulic, trgov, parkov in drugih zazidanih javnih površin.
Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja osnovnega sredstva, trajne izločitve osnovnega sredstva iz uporabe, znižanja tržnih cen za istovrstna osnovna sredstva ter v primeru skrajšanja predvidene življenjske dobe osnovnega sredstva, ki je bila upoštevana za izračun amortizacijske stopnje.
Nematerialne in materialne naložbe se odpisujejo v breme splošnega sklada.
Za vrednost presežkov ugotovljenih s popisom se poveča splošni sklad.
2. Revalorizacija sredstev in obveznosti do virov sredstev
7. člen
Nabavna vrednost in popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev razen dolgoročno razmejenih stroškov se revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno. Revalorizirana nabavna vrednost osnovnega sredstva ne sme biti višja od tržne cene novega istovrstnega osnovnega sredstva.
Za učinke revalorizacije osnovnih sredstev se poveča splošni sklad.
Kapitalske naložbe v organizacije, ki vodijo poslovne knjige v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah, se revalorizirajo na podlagi indeksa cen na drobno. Za učinek revalorizacije kapitalskih naložb se poveča splošni sklad, oblikovan za te naložbe.
Če je s predpisom ali pogodbo določena revalorizacija terjatev, finančnih naložb ali obveznosti se za znesek revalorizacije poveča obveznost do vira teh sredstev.
Za druga sredstva in vire sredstev se revalorizacija ne opravlja, razen, če je tako določeno s predpisom.
3. Terjatve in naložbe
8. člen
Terjatve in naložbe se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Oblikovanje popravkov in odpis terjatev in naložb se opravlja na način in pod pogoji, ki so določeni s posebnim predpisom. Popravek oziroma odpis terjatev, ki se priznavajo v prihodke in prejemke tekočega leta, zmanjšuje prihodke in prejemke tekočega leta. Popravek oziroma odpis drugih terjatev in naložb zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.
III/2. Priznavanje prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov
9. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračunskih uporabnikov se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.
Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov določen v prejšnjem odstavku izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanje nanašajo poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok.
10. člen
Med prihodke in druge prejemke proračunskih uporabnikov tekočega leta, se priznajo vsa sredstva, ki so bila vplačana na račune proračunskih uporabnikov do 31. decembra tekočega leta in se nanašajo na prihodke in druge prejemke nastale do konca obračunskega obdobja.
Med odhodke in druge izdatke tekočega leta se priznavajo vsa plačila do 31. decembra tekočega leta, ki se nanašajo na odhodke in druge izdatke nastale do konca obračunskega obdobja.
11. člen
Med prihodke in druge prejemke tekočega leta proračunskih uporabnikov se priznavajo tudi sredstva, ki so bila prenešena na njihove račune iz sredstev proračuna tekočega leta do 31. januarja naslednjega leta za poravnavo obveznosti nastalih do konca obračunskega obdobja.
V odhodke in druge izdatke tekočega leta se priznavajo tudi plačila obveznosti, ki so bile poravnane po izteku obračunskega obdobja iz namenskih sredstev prejetih za tekoče leto, vendar najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.
12. člen
Med odhodke in druge izdatke tekočega proračunskega obdobja se vključujejo tudi dani predujmi in plačila obveznosti za zaloge iz prejemkov tekočega obračunskega obdobja.
IV. LETNO POROČILO
13. člen
Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov iz drugega odstavka tega člena ter pojasnil k posameznim postavkam računovodskih izkazov.
Računovodski izkazi po tej odredbi so:
– bilanca stanja,
– bilanca prihodkov in odhodkov,
– izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
– izkaz računa financiranja.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja. V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih ima proračunski uporabnik v finančnem najemu ali v upravljanju.
Sredstva in obveznosti do virov sredstev se razčlenjujejo tako, kot je določeno v prilogi II.
Bilanca prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je proračunski uporabnik dosegel v skladu z določbami 10., 11. in 12. člena te odredbe.
Prihodki in odhodki se razčlenjujejo tako, kot je določeno v prilogi III.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. V izkazu računa finančnih terjatev in naložb se izkazujejo tudi izdatki v višini neodplačanih danih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja. Podatki se razčlenjujejo tako, kot je določeno v prilogi IV.
Izkaz računa financiranja vsebuje podatke o prejemkih iz naslova koriščenja dolgoročnih posojil v tekočem obračunskem obdobju in prejemkih v višini neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja ter o izdatkih iz naslova odplačila dolgoročnih posojil v obračunskem obdobju. Podatki se razčlenjujejo tako, kot je določeno v prilogi V.
14. člen
Računovodski izkazi iz 13. člena te odredbe se predložijo organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov v rokih, ki so določeni v zakonu o računovodstvu.
Proračunski uporabniki sestavljajo za obdobje od 1. januarja do 30. junija bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja v skladu s 13. členom te odredbe in jo predložijo organizaciji iz prvega odstavka tega člena do 20. julija tekočega leta.
Računovodske izkaze iz 13. člena te odredbe predložijo proračunski uporabniki do konca februarja prihodnjega leta.
Proračunski uporabniki ne predlagajo trimesečnega poročila, ki je določeno v 31. členu zakona o računovodstvu.
15. člen
Bilanca stanja proračunskih uporabnikov je podlaga za sestavo konsolidirane premoženjske bilance Republike Slovenije in občin. Proračunski uporabniki morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih in kratkoročnih terjatev in obveznosti, ki se nanašajo na medsebojna razmerja med proračunskimi uporabniki.
V. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN POSAMEZNIH KONTOV
1. Razred 0: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
16. člen
Konti skupine 00 – Neopredmetena dolgoročna sredstva
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno vračunljivi stroški, materialne pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazano vrednost poveča splošni sklad.
17. člen
Konti skupine 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
Ob knjiženju v dobro na kontih te skupine se za izkazano vrednost popravka zmanjša splošni sklad.
18. člen
Konti skupine 02 – Nepremičnine
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost zemljišč, gradbenih objektov, gozdnih zemljišč, terjatev za predujme za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine, ki se pridobivajo. V vrednost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne mase.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazano vrednost poveča splošni sklad.
19. člen
Konti skupine 03 – Popravek vrednosti nepremičnin
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti gradbenih objektov.
Ob knjiženju v dobro na kontih te skupine se za izkazano vrednost popravka zmanjša splošni sklad.
20. člen
Konti skupine 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo ter nadomestnih delov.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazani znesek poveča splošni sklad.
21. člen
Konti skupine 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, nadomestnih delov, večletnih nasadov, osnovne črede in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
Ob knjiženju v dobro na kontih te skupine se za izkazano vrednost popravka zmanjša splošni sklad.
22. člen
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 06 se izkazujejo denarni izdatki za naložbe v delnice in deleže ter druge kapitalske naložbe.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazani znesek poveča splošni sklad. Za zneske zmanjšanja naložbe pa se splošni sklad zmanjša.
23. člen
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti
Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila, dana na podlagi posebnih pogodb doma, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev, dana vnovčena jamstva ter druga dolgoročno vložena sredstva in depoziti.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za znesek danega posojila oziroma depozita poveča splošni sklad, za znesek odplačila glavnice pa se splošni sklad zmanjša.
24. člen
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročno dane varščine in dolgoročna blagovna posojila dana v državi in v tujini.
Za znesek, ki predstavljajo spremembo sredstev proračunskih uporabnikov se poveča ali zmanjša splošni sklad.
25. člen
Konti skupine 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je proračunski uporabnik dal v upravljanje. Ob prenosu sredstev v upravljanje se preknjižijo sredstva dana v upravljanje, njihova knjigovodska (sedanja) vrednost pa se izkaže v okviru skupine 09.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se usklajujejo z vrednostjo teh sredstev pri upravljalcu. Za znesek uskladitve se bremeni oziroma odobri konto v okviru skupine 09 in ustrezni konto v okviru skupine 90.
2. Razred 1: Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve
26. člen
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni
Na kontih skupine 10 se izkazuje gotovina (bankovci in kovanci). Domača in devizna denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno. Za zneske prejemkov v blagajni se odobrijo prihodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov iz blagajn pa se obremenijo odhodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
27. člen
Konti skupine 11 – Denarna sredstva na računih
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na žiro računih in tekočih računih v bankah in drugih finančnih organizacijah ter dogovorjena samodejna zadolžitev po tekočem računu. Za zneske prilivov se priznajo prihodki oziroma se vzpostavi obveznost, za zneske odlivov pa se izkažejo odhodki oziroma se vzpostavi terjatev.
28. člen
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. Za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki se odobri ustrezni konto skupine 28, za del terjatev, ki predstavlja obveznost iz naslova davkov pa se prizna ustrezni konto v okviru skupine 23.
29. člen
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za obratna sredstva in kratkoročno dane varščine. Znesek danih predujmov se izkaže na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev (kratkoročnih oziroma dolgoročnih). Vzporedno se za znesek danega predujma obremeni ustrezni konto odhodkov.
30. člen
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov
Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov iz 1. člena te odredbe. Za znesek terjatve se odobri ustrezen konto.
31. člen
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana posojila, depoziti in naložbe v vrednostne papirje. Med letom se za znesek odprtih postavk kratkoročnih finančnih naložb zmanjša stanje denarnih sredstev na ustreznem kontu. Ob koncu obračunskega obdobja se znesek nevrnjenih kratkoročnih finančnih naložb prenese v breme ustreznega konta skupine 44, vzporedno se izkaže terjatev v okviru skupine 07 ob odobritvi splošnega sklada.
32. člen
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja
Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova deležev v dobičku drugih podjetij ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja. Za znesek terjatev se prizna ustrezni konto v okviru skupine 28.
33. člen
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov in menic ter drugih vrednostnih papirjev ter druge kratkoročne terjatve. Na kontih te skupine se ne izkazujejo terjatve, ki se izkazujejo na kontih skupine 14.
34. člen
Konti skupine 18 – Neplačani odhodki
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek zmanjšanja obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki.
35. člen
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljena. V tej skupini se izkazujejo tudi zneski prejetih predujmov, ki so vključeni v vračunane prihodke in odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta.
3. Razred 2: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
36. člen
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov za obratna sredstva. Za znesek obveznosti se obremeni ustrezni konto skupine 19.
Za znesek prejetih predujmov knjiženih na kontu denarnih sredstev se prizna ustrezni konto prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.
37. člen
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja. Če se od prejemka obračunajo dajatve po odbitku, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
38. člen
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti prejeti doma ali v tujini. Za zneske obveznosti se obremeni ustrezni konto skupine 18.
39. člen
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Na kontih skupine 23 se izkazujejo druge kratkoročne obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, menic in drugih plačilnih instrumentov in druge kratkoročne obveznosti. Za znesek izkazane obveznosti se obremeni ustrezni konto skupine 18, če se obveznost upošteva kot odhodek, oziroma ustrezen drug konto.
40. člen
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov iz 1. člena te odredbe ne glede na podlago nastanka obveznosti. Za znesek obveznosti se odobri ustrezni konto.
41. člen
Konti skupine 25 – Kratkoročno prejeta posojila
Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno dobljena posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev. Med letom se za znesek kratkoročnih posojil poveča stanje denarnih sredstev. Ob koncu obračunskega obdobja se znesek nevrnjenih prejetih posojil prenese v dobro ustreznega konta skupine 75, vzporedno se izkaže obveznost v okviru skupine 96 ob zmanjšanju splošnega sklada.
42. člen
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti za prejeta posojila.
Za znesek obračunane obveznosti se obremeni ustrezni konto v okviru skupine 18. Ob poravnavi se obveznost pokrije v dobro ustreznega konta skupine 18.
43. člen
Konti skupine 28 – Neplačani prihodki
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek zmanjšanja terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki.
44. člen
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 29 se izkazujejo zneski v višini plačila za obratna sredstva, ki so bili vključeni v odhodke, vendar odhodek še ni nastal. Na kontih te skupine se izkazujejo vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta. Ob nastanku odhodka se za obračunani znesek porabe (zmanjšanja) obratnih sredstev bremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev.
4. Razred 3: Zaloge surovin in materiala
45. člen
Konti skupine 30 – Zaloge materiala
Na kontih skupine 30 se izkazujejo vrednosti zalog surovin in osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi, režijskega materiala (pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega materiala, odpadnega materiala v skladu z izbrano metodo vrednotenja. V tej skupini se izkazujeta tudi drobni inventar in embalaža, pri katerih je ocenjeni rok uporabe največ leto dni.
Za znesek vrednosti nabavljenega materiala v zalogah ter za ugotovljene presežke materiala se oblikuje ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi materiala ter za ugotovljen primanjkljaj se vir sredstev zmanjša.
46. člen
Konti skupine 31 – Zaloge blaga
Na kontih skupine 31 se izkazuje blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani prometni davek, popravek vrednosti zastarelega blaga in razlika v ceni zalog blaga. Za znesek vrednosti nabavljenega blaga v zalogah ter za ugotovljene presežke se oblikuje ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog blaga ter za ugotovljen primanjkljaj se vir sredstev zmanjša.
47. člen
Konti skupine 32 – Zaloge gotovih izdelkov
Na kontih skupine 32 se izkazujejo zaloge gotovih izdelkov v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, vračunani davek od prometa proizvodov v prodajalni, proizvodi v dodelavi, obdelavi oziroma manipulaciji, popravek vrednosti zastarelih proizvodov in odmiki cen od proizvodov.
Za znesek vrednosti gotovih izdelkov v zalogah ter za ugotovljene presežke se oblikuje ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog gotovih izdelkov ter za ugotovljen primanjkljaj se vir sredstev zmanjša.
5. Razred 4: Odhodki in drugi izdatki
48. člen
Konti skupine 40 – Tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, vsi investicijski odhodki namenjeni za vojsko in policijo, plačilo obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve.
49. člen
Konti skupine 41 – Tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika.
50. člen
Konti skupine 42 – Investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjeni pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Ne vključuje investicijskih nakupov za vojaške namene in specialno policijsko opremo.
51. člen
Konti skupine 43 – Investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr.
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.
52. člen
Konti skupine 44 – Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju in posojanju izposojenih sredstev ter plačila za nakup kapitalskih vložkov države. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve proračunskih uporabnikov do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev kapitalskega deleža proračunskih uporabnikov v lastniški strukturi prejemnika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo tudi vnovčena jamstva. Na koncu leta pa se na tem kontu izkaže tudi saldo iz naslova danih kratkoročnih posojil.
53. člen
Konti skupine 49 – Prenos odhodkov in drugih izdatkov
Na kontih skupine 49 se evidentira prenos odhodkov in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračunskega obdobja.
6. Razred 5: Račun financiranja
54. člen
Konti skupine 50 – Zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstva, pridobljena z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini.
55. člen
Konti skupine 55 – Odplačila dolga
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila zapadlih glavnic od domačega dolga in od zunanjega dolga.
56. člen
Konti skupine 59 – Ugotovljena razlika
Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek izkazan na kontih skupine 50 odobri ustrezen konto skupine 59, za znesek izkazan na kontih skupine 55 pa obremeni. Razlika se prenese na konto skupine 80.
7. Razred 7: Prihodki in drugi prejemki
57. člen
Konti skupine 70 – Davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna (državnega ali občinskega). V to skupino vključujemo vse vrste davkov, davek na dodano vrednost, davke na dohodek – dohodnina, davek na dobiček ali dobiček od kapitala, davek na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije. V to skupino vključujemo tudi vse obvezne prispevke zaposlenih, delodajalcev, samozaposlenih ki se nakazujejo v proračun, v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v Zavod za zdravstveno zavarovanje.
58. člen
Konti skupine 71 – Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti rezervnega sklada. Za obresti rezervnega sklada se ob zaključku leta poveča skupina 91 – skupina rezervnega sklada.
59. člen
Konti skupine 72 – Kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se knjižijo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
60. člen
Konti skupine 73 – Prejete donacije
Na kontih skupine 73 se izkazujejo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od posameznih tujih vlad in njihovih institucij ter od tujih pravnih ali fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe. V to skupino prihodkov pa ne spadajo prihodki iz naslova prejetih sredstev od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, lokalnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v okvir transfernih prihodkov in so zajeti v posebni skupini prihodkov.
61. člen
Konti skupine 74 – Transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja ti transferni prihodki konsolidirajo – to je, pobotajo s transfernimi odhodki, to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev v druge javnofinančne institucije ali druge državne institucije. Zato jih je potrebno izkazovati ločeno v posebni skupini prihodkov in ne v isti skupini kot donacije. V okviru te skupine se izkazujejo tudi prihodki iz naslova porabe sredstev rezervnega sklada.
62. člen
Konti skupine 75 – Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam, ki imajo za posledico finančno terjatev ali soudeležbo oziroma vzpostavitev lastniškega, kapitalskega deleža. Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev države v finančnih institucijah in prejeta vračila vnovčenih jamstev. Na koncu leta pa se na tem kontu izkaže tudi saldo iz naslova vračila danih kratkoročnih posojil.
63. člen
Konti skupine 79 – Prenos prihodkov in drugih prejemkov
Na kontih skupine 79 se evidentira prenos prihodkov in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračunskega obdobja.
8. Razred 8: Rezultati poslovanja
64. člen
Konti skupine 80 – Rezultati poslovanja
Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih odhodkov in drugih izdatkov izkazanih na kontih razreda 4 ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov izkazanih na kontih razreda 7 in zneski prejemkov in izdatkov iz kontov razreda 5. Saldo na kontih skupine 80 se prenese v dobro oziroma breme splošnega sklada skupine 90.
V okviru skupine 80 se zagotavljajo podatki o prenosu prihodkov in odhodkov in razlikah med prejemki in izdatki po posameznih bilancah.
9. Razred 9: Lastni viri in dolgoročne obveznosti
65. člen
Konti skupine 90 – Splošni sklad
Splošni sklad povečuje nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, terjatev za sredstva dana v upravljanje, za katere so bili izkazani odhodki in njihove revalorizacije. Sklad povečujejo odplačila glavnic dolgoročnih posojil, ki so bila vključena v račun financiranja, odplačila prevzetih dolgoročnih obveznosti in zneski neodplačanih danih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja. Sklad povečuje tudi presežek prejemkov nad izdatki ter drugi zneski v skladu s določbami te odredbe.
Sklad zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in sredstev danih v upravljanje, ter zneski najetih posojil izkazanih v računu financiranja in zneski prevzetih dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti ter zneski neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja in odpisi terjatev, ki takrat, ko so nastale niso bile vključene v prihodke. Kot zmanjšanje sklada se izkaže tudi prenešeni presežek izdatkov nad prejemki. Sklad povečuje tudi presežek prejemkov nad izdatki ter drugi zneski v skladu s določbami te odredbe.
Ločeno se izkazuje sklad finančnih naložb, sklad osnovnih sredstev in sklad za vnovčena jamstva.
66. člen
Konti skupine 91 – Rezervni sklad
Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v skupini 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni konto rezervnega sklada 91 ob hkratni odobritvi konta skupine 74.
67. člen
Konti skupine 92 – Posebni skladi
Posebni skladi se oblikujejo za namene, ki so določeni s posebnimi predpisi.
68. člen
Konti skupine 93 – Dolgoročno razmejeni prihodki
Na kontih skupine 93 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani ter prihodki, ki se izkazujejo kot terjatev v okviru skupine 08. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek zmanjšanja terjatve zmanjšajo tudi izkazani razmejeni prihodki.
69. člen
Konti skupine 96 – Dolgoročna posojila
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih posojil ob obremenitvi ustreznega konta skupine 90. Na konte te skupine se knjižijo tudi zneski revalorizacije posojil ob obremenitvi ustreznega konta skupine 90.
70. člen
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
Na kontih skupine 97 se izkazujejo obveznosti takrat ko nastanejo. Znesek izkazane obveznosti se izkaže v breme ustreznega konta sredstev ali v breme ustreznega konta skupine 90.
71. člen
Konti skupine 99 – Izvenbilančna evidenca
Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence. Izkazujejo se dana jamstva in drugi podatki o poslovnih dogodkih ki ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
72. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati:
– odredba o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov Družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju (Uradni list RS, št. 15/91);
– 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., druga in tretja alinea 25., 26., 27. in 28. člena navodila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/98).
73. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 411-3/98
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
                                   PRILOGA I

                 KONTNI NAČRT

RAZRED 0: DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

00    NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

000   DOBRO IME
001   DOLGOROČNI VRAČUNLJIVI STROŠKI
003   MATERIALNE PRAVICE
0030   Vlaganja v tuja osnovna sredstva
0031   Računalniški programi
0032   Patenti, licence, blagovne znamke
0039   Druge materialne pravice
005   DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
0050   Ustanovna vlaganja
0059   Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
006   TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ V NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
     SREDSTVA
007   NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO
009   REVALORIZACIJA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV MED LETOM

01    POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

010   POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

02    NEPREMIČNINE

020   ZEMLJIŠČA
0200   Kmetijska zemljišča
0201   Stavbna zemljišča
0202   Gozdna zemljišča
0209   Druga zemljišča
021   GRADBENI OBJEKTI
0210   Negospodarske stavbe
0211   Gospodarske stavbe
0212   Stanovanja funkcionarjev
0213   Infrastrukturni objekti
0219   Drugi gradbeni objekti
022   TERJATVE ZA PREDUJME ZA NEPREMIČNINE
023   NEPREMIČNINE, KI SE PRIDOBIVAJO
029   REVALORIZACIJA NEPREMIČNIN MED LETOM

03    POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

031   POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV
0310   Popravek vrednosti negospodarskih stavb
0311   Popravek vrednosti gospodarskih stavb
0312   Popravek vrednosti stanovanj funkcionarjev
0313   Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov
0319   Popravek vrednosti drugih gradbenih objektov
039   REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV MED LETOM
0390   Revalorizacija popravka vrednosti negospodarskih stavb
0391   Revalorizacija popravka vrednosti gospodarskih stavb
0392   Revalorizacija popravka vrednosti stanovanj funkcionarjev
0393   Revalorizacija popravka vrednosti infrastrukturnih objektov
0399   Revalorizacija popravka vrednosti drugih gradbenih objektov

04    OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

040   OPREMA
0400   Stroji
0401   Naprave
0402   Sredstva za transport
0403   Sredstva za zveze
0404   Standardno in specialno orodje
0405   Laboratorijska oprema
0406   Instrumenti in naprave
0407   Orožje
0408   Pisalni in računski stroji
0409   Računalniki
04091  Razmnoževalni stroji
04092  Pohištvo
04093  Druga oprema
041   DROBNI INVENTAR
043   VEČLETNI NASADI
044   OSNOVNA ČREDA
045   DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
0450   Knjige v knjižnicah
0451   Umetniška dela
0452   Arhivsko gradivo
0453   Predmeti muzejske vrednosti
0459   Druga opredmetena osnovna sredstva
046   TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREDMETENA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
     SREDSTVA
047   OPREDMETENA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO
048   NADOMESTNI DELI
049   REVALORIZACIJA OPREDMETENIH IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
     MED LETOM

05    POPRAVEK VREDNOSTI OPREDMETENIH IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
     SREDSTEV

050   POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
051   POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA
053   POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH NASADOV
054   POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE ČREDE
055   POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
059   REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
     OSNOVNIH SREDSTEV MED LETOM

06    DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

060   NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI
0600   Naložbe v delnice v javna podjetja
0601   Naložbe v delnice v finančne institucije
0602   Naložbe v delnice v privatna podjetja
061   NALOŽBE V DELNICE V TUJINI
062   NALOŽBE V DELEŽE V DRŽAVI
0620   Naložbe v deleže v javna podjetja
06201  Vplačilo kapitala
0621   Naložbe v deleže v finančne institucije
06211  Vplačilo kapitala
0622   Naložbe v deleže v privatna podjetja
06221  Vplačilo kapitala
063   NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI
064   DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V DRŽAVI
0640   Ustanovne vloge v zavodih in skladih
0641   Druge dologoročne finančne naložbe
065   DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V TUJINI

07    DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

070   DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA PODLAGI POSOJILNIH POGODB V DRŽAVI
0700   Dolgoročno dana posojila posameznikom
0701   Dolgoročno dana posojila javnim skladom
0702   Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem
0703   Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam
0704   Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem
0705   Dogoročno dana posojila drugim ravnem države
0706   Dogoročno dana posojila državnemu proračunu
071   DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA V TUJINO
072   DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM DOMAČIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
073   DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM TUJIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
074   DOLGOROČNO DANI DEPOZITI
0740   Dolgoročno dani depoziti Banki Slovenije
0741   Drugi dolgoročno dani depoziti
079   DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA

08    DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

080   DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA, DANA V DRŽAVI
081   DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA, DANA V TUJINI
082   DOLGOROČNA POSOJILA, DANA V DRŽAVI
083   DOLGOROČNA POSOJILA, DANA V TUJINI
084   DOLGOROČNO DANE VARŠČINE
082   DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
083   DOLGOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA FINANČNEGA NAJEMA

09    TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

090   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE NEPOSREDNIM UPORABNIKOM
     PRORAČUNA
0900   Terjatve za sredstva dana v upravljanje neposrednim uporabnikom
     proračuna na ravni države
0901   Terjatve za sredstva dana v upravljanje neposrednim uporabnikom
     proračuna na lokalni ravni
091   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM
     PRORAČUNA
0910   Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom
     proračuna na ravni države
0911   Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom
     proračuna na lokalni ravni
092   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM UPORABNIKOM PRORAČUNA
0920   Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim uporabnikom proračuna
     na ravni države
0921   Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim uporabnikom proračuna
     na lokalni ravni

RAZRED 1 KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

10    DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

100   TOLARSKA SREDSTVA V BLAGAJNI
1000   Blagajna
1009   Blagajna - prehodni konto
101   DEVIZNA SREDSTVA V BLAGAJNI
1010   Devizna blagajna
1019   Blagajna - prehodni konto

11    DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

110   DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
1100   Denarna sredstva na računih
1101   Denarna sredstva rezerv
1109   Denarna sredstva na računih - prehodni konto
111   IZLOČENA DENARNA SREDSTVA IN AKREDITIVI
1110   Izločena denarna sredstva
1111   Odprti akreditivi
1119   Prehodni konto izločenih sredstev
112   DEVIZNI RAČUNI
1120   Sredstva na deviznih računih
1121   Sredstva na nerezidentnih računih
1122   Akreditivi odprti v tujih valutah
1129   Devizni račun - prehodni konto
113   DEVIZNI AKREDITIVI
1130   Devizni akreditivi
114   DRUGA DENARNA SREDSTVA
1140   Druga denarna sredstva
115   DEPOZITI
1150   Vezana sredstva - depoziti - ločeno po bankah
1151   Nočni depoziti - ločeno po bankah
1152   Depoziti iz kupnin - ločeno po bankah
1153   Depoziti iz sanacijskih obveznic - ločeno po bankah

12    KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

120   KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI
1200   Terjatve do kupcev v državi - ločeno po kupcih
121   KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V TUJINI
1210   Terjatve do kupcev v tujini - ločeno po kupcih

13    DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

130   KRATKOROČNO DANI PREDUJMI
131   KRATKOROČNO DANE VARŠČINE

14    KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

140   KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA RAVNI DRŽAVE
141   KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA LOKALNI RAVNI

15    KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

150   KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE
1500   Kratkoročne finančne naložbe v obveznice
1501   Kratkoročne finančne naložbe v druge vrednostne papirje
151   KRATKOROČNO DANA POSOJILA

16    KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

160   KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA OBRESTI
1600   Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz depozitov
1601   Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz finančnih naložb
161   KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DIVIDEND
1610   Kratkoročne terjatve iz naslova dividend javnih podjetij
1611   Kratkoročne terjatve iz naslova dividend finančnih institucij
1612   Kratkoročne terjatve iz naslova dividend drugih podjetij
162   KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DELEŽEV V DOBIČKU
1610   Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v dobičku javnih podjetij
1611   Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v dobičku finančnih institucij
1612   Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v dobičku drugih podjetij
163   DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

17    DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

170   KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ
1700   Terjatve iz naslova več plačanih davkov
1701   Terjatve iz naslova več plačanih prispevkov in drugih dajatev
1702   Terjatve do zavarovalnic
1703   Terjatve iz naslova refundacij porodniškega dopusta
1704   Terjatve za nego družinskega člana
1705   Terjatve za boleznine nad 30 dni
1706   Terjatve iz naslova invalidnin
1707   Terjatve iz naslova otroškega dodatka
1709   Druge kratkoročne terjatve
171   KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH ČEKOV
1710   Prejeti čeki
1711   Čeki, poslani na vnovčenje
172   KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH MENIC
1720   Prejete menice
1721   Menice, poslane na vnovčenje
173   KRATKOROČNE TERJATVE IZ DRUGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
175   DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
1750   Akontacije za službena potovanja doma
1751   Akontacije za službena potovanja v tujini
1752   Terjatve do delavcev za škode, primanjkljaje ipd.
1753   Terjatve za refundacijo stroškov zasedenih stanovanj
1754   Terjatve za dana jamstva
1755   Terjatve do diplomatsko konzularnih predstavništev
1759   Druge kratkoročne terjatve

18    NEPLAČANI ODHODKI

180   TEKOČI ODHODKI
181   TEKOČI TRANSFERI
182   INVESTICIJSKI ODHODKI
183   INVESTICIJSKI TRANSFERI
189   DRUGI NEPLAČANI ODHODKI
 
19    AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

190   KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI
191   VRAČUNANI IZDATKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
192   VREDNOTNICE
193   VRAČUNANI PRIHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
194   PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI ZA PREJETE PREDUJME
199   DRUGE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

RAZRED 2: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

20    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

200   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
2000   Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
2001   Kratkoročne obveznosti za varščine

21    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

210   OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE
211   OBVEZNOSTI ZA ČISTA NADOMESTILA PLAČ
2110   Obveznosti za osnovna nadomestila - boleznine do 30 dni
2111   Obveznosti za osnovna nadomestila - boleznine nad 30 dni
2112   Obveznosti za druga osnovna nadomestila
212   OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ
2120   Obveznosti za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2121   Obveznosti za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
2122   Obveznosti za prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
2123   Obveznosti za prispevek za zaposlovanje
2124   Obveznosti za prispevek za porodniško varstvo
213   OBVEZNOSTI ZA DAVKE NA IN IZ PLAČ
2130   Obveznosti za davke iz kosmatih plač
2131   Davek na plače
214   DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

22    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

220   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI
2200   Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - ločeno po dobaviteljih
221   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI
2210   Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini - ločeno po
     dobaviteljih
222   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA NEZARAČUNANO BLAGO IN STORITVE
2220   Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve
223   KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI
2230   Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi - ločeno po
     kreditodajalcih
224   KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V TUJINI
2240   Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini - ločeno po
     kreditodajalcih

23    DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

230   DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
2300   Obveznosti za obračunane davke in prispevke
2309   Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
233   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI NA PODLAGI IZDANIH ČEKOV, MENIC IN DRUGIH
     PLAČILNIH INSTRUMENTOV
2330   Obveznosti za izdane čeke
2331   Obveznosti za izdane menice
2339   Obveznosti za druge plačilne instrumente
234   DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

24    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

240   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA RAVNI DRŽAVE
241   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA LOKALNI RAVNI

25    KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA

250   KRATKOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI
251   KRATKOROČNA POSOJILA, PREJETA IZ TUJINE
252   KRATKOROČNO IZDANI VREDNOSTNI PAPIRJI

26    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

260   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

28    NEPLAČANI PRIHODKI

280   DAVČNI PRIHODKI
281   NEDAVČNI PRIHODKI
282   KAPITALSKI PRIHODKI
283   PREJETE DONACIJE
284   TRANSFERNI PRIHODKI
285   DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI

29    PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

290   VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI
291   VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI ZA OBRATNA SREDSTVA
292   KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
293   VRAČUNANI ODHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
294   PREHODNO OBRAČUNANI ODHODKI ZA DANE PREDUJME
299   DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

RAZRED 3: ZALOGE

30    ZALOGE MATERIALA

300   MATERIAL V SKLADIŠČU
301   MATERIAL V OBDELAVI, DODELAVI, MANIPULACIJI IN NA POTI
302   DROBNI INVENTAR
309   ODMIKI OD CEN ZALOG MATERIALA

31    ZALOGE BLAGA

310   ZALOGE BLAGA

32    ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV

320   ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV

RAZRED 4: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40    TEKOČI ODHODKI

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4000   Plače in dodatki
400000  Osnovne plače
400001  Splošni dodatki
400002  Dodatki za delo v posebnih pogojih
4001   Regres za letni dopust
400100  Regres za letni dopust
4002   Povračila in nadomestila
400200  Dodatki za ločeno življenje
400201  Terenski dodatek
400202  Povračilo stroškov prehrane med delom
400203  Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
4003   Sredstva za delovno uspešnost
400300  Sredstva za delovno uspešnost
4004   Nadurno delo
400400  Sredstva za nadurno delo
4005   Plače za delo po pogodbi
400500  Plače za delo po pogodbi
4009   Drugi izdatki zaposlenim
400900  Jubilejne nagrade
400901  Odpravnine
400902  Solidarnostne pomoči
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100  Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
4012   Prispevek za zaposlovanje
401200  Prispevek za zaposlovanje
4013   Prispevek za porodniško varstvo
401300  Prispevek za porodniško varstvo
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020   Pisarniški in splošni material in storitve
402000  Pisarniški material in storitve
402001  Čistilni material in storitve
402002  Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003  Založniške in tiskarske storitve
402004  Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005  Stroški prevajalskih storitev
402006  Stroški oglaševalskih storitev
402007  Računalniške storitve
402008  Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve
402009  Izdatki za reprezentanco
402010  Hrana, storitve menz in restavracij
402099  Drugi splošni material in storitve
4021   Posebni material in storitve
402100  Uniforme in službena obleka
402101  Knjige
402102  Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
402103  Kmetijski vložki
402104  Material in oprema za vojsko
402105  Material in specialna oprema za policijo
402106  Material za kazensko poboljševalne domove
402107  Laboratorijski materiali
402108  Drobno orodje in naprave
402109  Zaračunljive tiskovine
402199  Drugi posebni materiali in storitve
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200  Električna energija
402201  Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402202  Poraba druge energije
402203  Voda in komunalne storitve
402204  Odvoz smeti
402205  Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206  Poštnina in kurirske storitve
4023   Prevozni stroški in storitve
402300  Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301  Vzdrževanje in popravila vozil
402302  Nadomestni deli za vozila
402303  Najem vozil in selitveni stroški
402304  Pristojbine za registracijo vozil
402305  Zavarovalne premije za motorna vozila
402399  Drugi prevozni stroški
4024   Izdatki za službena potovanja
402400  Dnevnice za službena potovanja v državi
402401  Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402  Stroški prevoza v državi
402403  Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404  Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405  Stroški prevoza v tujini
402499  Drugi izdatki za službena potovanja
4025   Tekoče vzdrževanje
402500  Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501  Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502  Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402503  Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504  Zavarovalne premije za objekte
402510  Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
402511  Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512  Zavarovalne premije za opremo
402599  Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4026   Najemnine in zakupnine (leasing)
402600  Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601  Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte
402602  Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore
402603  Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604  Najem računalniške in programske opreme
402605  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402606  Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402699  Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
4027   Kazni in odškodnine
402700  Kazni
402701  Odškodnine neupravičeno obsojenim
402702  Druge odškodnine
4029   Drugi operativni odhodki
402900  Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901  Plačila avtorskih honorarjev
402902  Plačila po pogodbah o delu
402903  Plačila za delo preko študentskega servisa
402904  Nadomestila članom posebnih komisij
402905  Sejnine udeležencem odborov
402906  Stroški izpitnih komisij
402907  Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402908  Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402909  Stroški sodnih postopkov
402910  Plačila za delo zaprtih oseb
402911  Davek na izplačane plače
402912  Posebni davek na določene prejemke
402920  Sodni stroški
402921  Članarine v mednarodnih organizacijah
402922  Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923  Druge članarine
402930  Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931  Plačila bančnih storitev
402932  Stroški, povezani z zadolževanjem
402934  Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije
402935  Stroški plačilnega agenta
402936  Plačilo stroškov kotacije na borzi
402999  Drugi operativni odhodki
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4030   Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije
403000  Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije
4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403199  Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4032   Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
403299  Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
4033   Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
403300  Plačila obresti od kreditov - drugim ravnem države
403301  Plačila obresti od kreditov - skladom socialnega zavarovanja
403302  Plačila obresti od kreditov - drugim javnim skladom
403303  Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
403304  Plačila obresti od kreditov - državnemu proračunu
4034   Plačila obresti od vrednostnih papirjev
403400  Plačila obresti od vrednostnih papirjev - Banki Slovenije
403401  Plačila obresti od vrednostnih papirjev - poslovnim bankam
403402  Plačila obresti od vrednostnih papirjev - drugim finančnim
     institucijam
403403  Plačila obresti od vrednostnih papirjev - skladom socialnega
     zavarovanja
403404  Plačila obresti od vrednostnih papirjev - drugim javnim skladom
403405  Plačila obresti od vrednostnih papirjev - drugim domačim
     kreditodajalcem
404   PLAČILO OBRESTI V TUJINO
4040   Plačila obresti - mednarodnim finančnim institucijam
404099  Plačila obresti - mednarodnim finančnim institucijam
4041   Plačila obresti - tujim vladam
404199  Plačila obresti - tujim vladam
4042   Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
404299  Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
4043   Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
404399  Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
409   REZERVE
4090   Tekoča proračunska rezerva
409000  Tekoča proračunska rezerva
4091   Rezerva za naravne nesreče
409100  Rezerva za naravne nesreče
4092   Druge rezerve
409299  Druge rezerve

41    TEKOČI TRANSFERI

410   Subvencije
4100   Subvencije javnim podjetjem
410000  Subvencioniranje cen javnim podjetjem
410001  Subvencioniranje obresti javnim podjetjem
410002  Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost javnim podjetjem
410003  Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev v javnih podjetjih
410004  Pokrivanje izgub javnim podjetjem
410005  Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodnje v javnih
     podjetjih
410006  Sredstva za zapiranje proizvodnje v javnih podjetjih
410007  Subvencioniranje glavnic dolga javnih podjetij
410015  Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih
410099  Druge subvencije javnim podjetjem
4101   Subvencije finančnim institucijam
410101  Subvencioniranje obresti finančnim institucijam
410104  Pokrivanje izgub finančnim institucijam
410199  Druge subvencije finančnim institucijam
4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410200  Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
410201  Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
410202  Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost privatnim podjetjem
410203  Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev v privatnih podjetjih
410204  Pokrivanje izgub privatnim podjetjem
410205  Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodnje v privatnih
     podjetjih
410206  Sredstva za zapiranje proizvodnje v privatnih podjetjih
410207  Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih podjetjih
410208  Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privatnih podjetjih
410209  Sredstva za preusposabljanje zaposlenih v privatnih podjetjih
410210  Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb v privatnih podjetjih
410211  Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih
410212  Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih
410213  Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti v privatnih podjetjih
410214  Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih
410215  Sredstva za izvajanje ekoloških programov v privatnih podjetjih
410216  Subvencioniranje glavnic dolga privatnim podjetjem
410217  Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410299  Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4110   Transferi nezaposlenim
411000  Denarno nadomestilo
411001  Denarno nadomestilo v enkratnem znesku
411002  Denarna pomoč
411003  Drugi transferi nezaposlenim
4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila
411100  Otroški dodatek
411101  Dodatek za nego otroka
411102  Dodatek za veliko družino
411103  Darilo ob rojstvu otroka
411104  Porodniško nadomestilo
411105  Očetovsko nadomestilo
411106  Nadomestilo za nego in varstvo otroka
411107  Posvojiteljsko nadomestilo
411108  Starševski dodatek
411109  Drugi družinski prejemki
4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411200  Denarni dodatek
411201  Denarne pomoči kot edini vir
411202  Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih
411203  Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira
411204  Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih
411205  Varstvo družin vojakov
411206  Varstveni dodatki k starostnim pokojninam
411207  Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam
411208  Varstveni dodatki k družinskim pokojninam
411209  Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah SFRJ
411210  Dodatek za pomoč in postrežbo
411211  Preživnine
411212  Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411213  Nadomestilo za telesno okvaro
4113   Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
411300  Varstvo vojnih invalidov
411301  Varstvo vojnih veteranov
411302  Varstvo žrtev vojnega nasilja
411303  Republiške priznavalnine
411304  Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje
411305  Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na področju vojnih
     invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja
4114   Pokojnine
411400  Starostne pokojnine
411401  Invalidske pokojnine
411402  Družinske pokojnine
411403  Kmečke pokojnine
411404  Vojaške pokojnine
411405  Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ
411406  Pokojnine, nakazane v druge republike bivše SFRJ
411407  Pokojnine, nakazane v tujino
411408  Druge pokojnine
411409  Dodatek za rekreacijo upokojencem
4115   Nadomestila plač
411500  Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom
411501  Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu
411502  Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na drugo delovno mesto
411503  Nadomestilo plač za čakanje na poklicno rehabilitacijo
411504  Druga nadomestila plač
4116   Boleznine
411600  Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
411601  Druge boleznine
4117   Štipendije
411700  Republiške štipendije
411701  Kadrovske štipendije
411702  Druge štipendije
4119   Drugi transferi posameznikom
411900  Regresiranje prevozov v šolo
411901  Regresiranje potovanj mladine
411902  Doplačila za šolo v naravi
411903  Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411904  Regresiranje študentske prehrane
411905  Regresiranje obrestne mere za kreditiranje študentov
411906  Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov
411907  Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje določenih kategorij
     prebivalcev
411908  Denarne nagrade in priznanja
411909  Regresiranje oskrbe v domovih
411910  Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v zvezi z zdravljenjem
411911  Plačilo pogrebnin
411912  Plačilo posmrtnin
411999  Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
412099  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413   Drugi tekoči domači transferi
4130   Tekoči transferi drugim ravnem države
413000  Dopolnilna sredstva občinam
413001  Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi
413002  Sredstva za demografsko ogrožena območja
413003  Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim
413004  Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih skupnosti
413099  Drugi tekoči transferi občinam
4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413100  Tekoči transferi sredstev iz državnega proračuna v ZPIZ
413101  Dodatni transferi sredstev iz državnega proračuna v ZPIZ
413102  Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki ga plačuje
     ZPIZ
413103  Prispevek v ZPIZ za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga
     plačuje ZZZS
413104  Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb, ki ga
     plačuje RZZ
413105  Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
     občine
413199  Drugi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4132   Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
413299  Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133   Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
413300  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb -
     sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb -
     sredstva za prispevke delodajalcev
413302  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - 
     za izdatke za blago in storitve
413303  Tekoči transferi v javne zavode - za zdravila
413104  Tekoči transferi v javne zavode - za ortopedske pripomočke
413305  Tekoči transferi v javne zavode - za cepiva, transfuzijo krvi in
     sanitetni material
414   Tekoči transferi v tujino
4140   Tekoči transferi mednarodnim institucijam
414099  Tekoči transferi mednarodnim institucijam
4141   Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
414199  Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
4142   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
414210  Tekoči transferi v tujino - za zdravljenje v tujini
414211  Tekoči transferi v tujino - iz naslova konvencij z drugimi državami
414299  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143   Drugi tekoči transferi v tujino
414399  Drugi tekoči transferi v tujino

42    INVESTICIJSKI ODHODKI

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4200   Nakup zgradb in prostorov
420000  Nakup poslovnih stavb
420001  Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420002  Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo
420099  Nakup drugih zgradb in prostorov
4201   Nakup prevoznih sredstev
420100  Nakup motornih koles in motorjev
420101  Nakup avtomobilov
420102  Nakup avtobusov in minibusov
420103  Nakup tovornjakov in kombijev
420104  Nakup reševalnih vozil
420105  Nakup helikopterjev in letal
420106  Nakup ladij in čolnov
420199  Nakup drugih prevoznih sredstev
4202   Nakup opreme
420200  Nakup pisarniškega pohištva
420201  Nakup pisarniške opreme
420202  Nakup računalnikov in programske opreme
420203  Nakup stanovanjskega pohištva
420204  Nakup drugega pohištva
420220  Nakup opreme za menze
420221  Nakup laboratorijske opreme
420222  Nakup velike specializirane računalniške napeljave
420223  Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420224  Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420225  Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420226  Nakup pristaniške opreme in napeljav
420227  Nakup letališke opreme in instalacij
420228  Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije
420229  Nakup rudniške opreme in mehanizacije
420230  Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
420231  Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima
420232  Nakup konstrukcijske opreme
420233  Nakup gasilske opreme
420234  Nakup opreme za proizvodnjo energije
420235  Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest
420236  Nakup policijske opreme
420237  Nakup opreme za varovanje
420238  Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
420239  Nakupo audiovizualne opreme
420240  Nakup medicinske opreme in napeljav
420241  Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420242  Nakup geodetske opreme
420243  Nakup hidrometeorološke opreme
420244  Nakup opreme za učilnice
420245  Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420246  Nakup opreme za knjižnice
420247  Nakup opreme za socialne zavode
420299  Nakup druge opreme in napeljav
4203   Nakup drugih osnovnih sredstev
420399  Nakup drugih osnovnih sredstev
4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420400  Priprava zemljišča
420401  Novogradnje
420402  Rekonstrukcije in adaptacije
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500  Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501  Obnove
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600  Nakup zemijišč
420601  Nakup gozdov
420603  Pridobivanje mineralov
420604  Pridobitev pravic raziskovanja
420605  Pridobitev pravic do ribolova
4207   Nakup nematerialnega premoženja
420700  Pridobitev patentov
420701  Pridobitev pravice tiskanja in razmnoževanja
420702  Pridobitev blagovnih znamk
420799  Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev
4208   Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
     investicijski inženiring
420800  Študija o izvedljivosti projekta
420801  Investicijski nadzor
420802  Investicijski inženiring
420804  Načrti in druga projektna dokumentacija
420805  Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč
4209   Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
420900  Nakup mesa
420901  Nakup sladkorja
420902  Nakup žitaric
420903  Nakup goriva
420904  Nakup zdravil, sanitetnega materiala in veterinarskih sredstev
420999  Nakup drugih blagovnih rezerv

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI

430   INVESTICIJSKI TRANSFERI
4300   Investicijski transferi drugim ravnem države
430099  Investicijski transferi drugim ravnem države
4301   Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
430199  Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
4302   Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
430299  Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4303   Investicijski transferi javnim podjetjem
430399  Investicijski transferi javnim podjetjem
4304   Kapitalski transferi finančnim institucijam
430499  Kapitalski transferi finančnim institucijam
4305   Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
430599  Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4306   Investicijski transferi posameznikom
430699  Investicijski transferi posameznikom
4307   Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom
430799  Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom
4308   Investicijski transferi v tujino
430899  Investicijski transferi v tujino

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440   DANA POSOJILA
4400   Dana posojila posameznikom
440099  Dana posojila posameznikom
4401   Dana posojila javnim skladom
440199  Dana posojila javnim skladom
4402   Dana posojila javnim podjetjem
440299  Dana posojila javnim podjetjem
4403   Dana posojila finančnim institucijam
440399  Dana posojila finančnim institucijam
4404   Dana posojila privatnim podjetjem
440499  Dana posojila privatnim podjetjem
4405   Dana posojila drugim ravnem države
440599  Dana posojila drugim ravnem države
4406   Dana posojila v tujino
440699  Dana posojila v tujino
4407   Dana posojila državnemu proračunu
440700  Dana posojila državnemu proračunu
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
4410   Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
441099  Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
4411   Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
441199  Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
4412   Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
441299  Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
4413   Skupna vlaganja (joint ventures)
441399  Skupna vlaganja
4414   Povečanje kapitalskih deležev v tujino
441499  Povečanje kapitalskih deležev v tujino

49    PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV

490   PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV

RAZRED 5: RAČUN FINANCIRANJA

50    ZADOLŽEVANJE

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5000   Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000  Najeti krediti pri Banki Slovenije
5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah
500199  Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002   Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
500299  Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500300  Najeti krediti pri drugih ravneh države
500301  Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
500302  Najeti krediti pri drugih javnih skladih
500303  Najeti krediti pri državnem proračunu
500399  Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
5004   Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
500400  Izdani vrednostni papirji - Banki Slovenije
500401  Izdani vrednostni papirji - poslovnim bankam
500402  Izdani vrednostni papirji - drugim finančnim institucijam
500403  Izdani vrednostni papirji - skladom socialnega zavarovanja
500404  Izdani vrednostni papirji - drugim javnim skladom
500405  Izdani vrednostni papirji - drugim domačim kreditodajalcem
501   ZADOLŽEVANJE V TUJINI
5010   Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
501099  Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
5011   Najeti krediti pri tujih vladah
501199  Najeti krediti pri tujih vladah
5012   Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah
501299  Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah
5013   Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
501399  Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
5014   Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini
501400  Izdani vrednostni papirji - tujim bankam in finančnim institucijam
501401  Izdani vrednostni papirji - drugim tujim kreditodajalcem

55    ODPLAČILA DOLGA

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5500   Odplačila kreditov Banki Slovenije
550000  Odplačila kreditov Banki Slovenije
5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam
550199  Odplačila kreditov poslovnim bankam
5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
550299  Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
550300  Odplačila kreditov drugim ravnem države
550301  Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
550302  Odplačila kreditov drugim javnim skladom
550303  Odplačila kreditov državnemu proračunu
550399  Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
5504   Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
550400  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - Banki Slovenije
550401  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - poslovnim bankam
550402  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim finančnim
     inštitucijam
550403  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - skladom socialnega
     zavarovanja
550404  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim javnim skladom
550405  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim domačim
     kreditodajalcem
551   ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
5510   Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
551099  Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
5511   Odplačila dolga tujim vladam
551199  Odplačila dolga tujim vladam
5512   Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
551299  Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
5513   Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
551399  Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

59    UGOTOVLJENA RAZLIKA

590   UGOTOVLJENA RAZLIKA

RAZRED 6: PROST

RAZRED 7: PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70    DAVČNI PRIHODKI

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000   Dohodnina
700001  Dohodnina - letni poračun
700002  Akontacija dohodnine - od plač in drugih osebnih prejemkov iz
     delovnega razmerja
700003  Akontacija dohodnine - od pokojnin
700004  Akontacija dohodnine - od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o
     delu
700005  Akontacija dohodnine - od drugih prejemkov, vklučno z nagradami in
     podobnimi prejemki
700006  Akontacija dohodnine - od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od
     katastrskega dohodka od kmetijskih zemljišč
700007  Akontacija dohodnine - od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od
     katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč
700008  Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti
700009  Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega
     prejemka
700010  Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od nepremičnin
700011  Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev
     in drugih deležev v kapitalu
700012  Akontacija dohodnine - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku
700013  Akontacija dohodnine - od obresti na posojila, dana fizičnim in
     pravnim osebam
700014  Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženja, doseženega z
     oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in
     prostorov za počitek in rekreacijo
700015  Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz
     avtorskih pravic
700016  Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od
     izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav
700017  Zamudne obresti od dohodnine
7001   Davek od dobička pravnih oseb
700100  Davek od dobička pravnih oseb
700101  Zamudne obresti od davka od dobička pravnih oseb
7002   Drugi davki na dohodek in dobiček
700299  Drugi davki na dohodek in dobiček
701   PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
7010   Prispevki zaposlenih
701000  Prispevek za zaposlovanje - od zaposlenih pri pravnih osebah
701001  Prispevki za zaposlovanje - od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki
     opravljajo dejavnost
701002  Prispevek za porodniško varstvo - od zaposlenih pri pravnih osebah
701003  Prispevek za porodniško varstvo - od zaposlenih pri fizičnih osebah,
     ki opravljajo dejavnost
701004  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od zaposlenih pri
     pravnih osebah
701005  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od zaposlenih pri
     fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701006  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri pravnih
     osebah
701007  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri fizičnih
     osebah, ki opravljajo dejavnost
701008  Prispevki za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri tujem
     delodajalcu
7011   Prispevki delodajalcev
701100  Prispevek za zaposlovanje - za zaposlene pri pravnih osebah
701101  Prispevek za zaposlovanje - za zaposlene pri fizičnih osebah, ki
     opravljajo dejavnost
701102  Prispevek za porodniško varstvo - za zaposlene pri pravnih osebah
701103  Prispevek za porodniško varstvo - za zaposlene pri fizičnih osebah,
     ki opravljajo dejavnost
701104  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za zaposlene pri
     pravnih osebah
701105  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za zaposlene pri
     fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701106  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za zaposlene pri
     lastnikih kmetijskih zemljišč
701107  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za učence, ki so
     v učnem razmerju
701108  Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za
     zavarovalno dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah
701109  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - za zaposlene pri pravnih osebah
701110  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - za zavarovance
7012   Prispevki samozaposlenih
701200  Prispevek za zaposlovanje - od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
     - od zavarovalne osnove
701201  Prispevek za zaposlovanje - od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
     - iz zavarovalne osnove
701202  Prispevek za porodniško varstvo - od fizičnih oseb, ki opravljajo
     dejavnost
701203  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od fizičnih oseb,
     ki opravljajo dejavnost - od zavarovalne osnove
701204  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od fizičnih oseb,
     ki opravljajo dejavnost - iz zavarovalne osnove
701205  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov - lastnikov
     kmetijskih zemljišč
701206  Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za
     zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost in pri
     njih zaposlenih
701207  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - kmetov in članov njihovih
     gospodinjstev in drugih oseb, ki plačujejo prispevek od katastrskega
     dohodka
701208  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - kmetov, ki plačujejo prispevek
     od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
701209  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki plačujejo prispevek v
     pavšalu
701210  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki niso zavarovane iz
     drugih naslovov
701211  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obolenja kmetov
701212  Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
701213  Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo
     gospodarsko ali poklicno dejavnost
7013   Ostali prispevki za socialno varnost
701300  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zaposlovanje
701301  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za porodniško varstvo
701302  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje
701303  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje
701304  Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost
701305  Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za socialno varnost
702   DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
7020   Davek na izplačane plače
702000  Davek na izplačane plače
702001  Zamudne obresti od davka na izplačane plače
7021   Posebni davek na določene prejemke
702100  Posebni davek na določene prejemke (na pogodbeno delo)
702101  Zamudne obresti od posebnega davka na določene prejemke
703   DAVKI NA PREMOŽENJE
7030   Davki na nepremičnine
703000  Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703001  Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
703002  Zamudne obresti od davkov ne nepremičnine
703003  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005  Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
703006  Davek od premoženja od stavb - od pravnih oseb
703007  Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov
703008  Davek od premoženja od stavbnih zemljišč
703009  Drugi davki od premoženja od nepremičnim
7031   Davki na premičnine
703100  Davek od premoženja - na posest plovnih objektov
703101  Zamudne obresti od davkov na premičnine
703102  Davek od premoženja - na posest motornih vozil
703103  Drugi davki od premoženja od premičnim
7032   Davki na dediščine in darila
703200  Davek na dediščine in darila
703201  Zamudne obresti od davka na dediščine in darila
7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300  Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301  Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
703302  Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo
     sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
703303  Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
703304  Davek na bilančno vsoto bank
703305  Zamudne obresti za davek na bilančno vsoto bank
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7040   Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost
704000  Davek na dodano vrednost
704010  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 1 tarife davka od prometa
     proizvodov
704011  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 2 tarife davka od prometa
     proizvodov
704012  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 3 tarife davka od prometa
     proizvodov
704013  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 4 tarife davka od prometa
     proizvodov
704014  Davek od prometa mot. benc. MB 86 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife
     davka na promet proizvodov
704015  Davek od prometa mot. benc. MB 98 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife
     davka na promet proizvodov
704016  Davek od prometa mot. benc. NMB 91 in NMB 95 iz 1. točke tarifne št. 5
     tarife davka na promet proizvodov
704017  Davek od prometa plinskega olja - dieselsk. goriva D-1 in D-3 iz 2.
     točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
704018  Davek od prometa plinskega olja - dieselskega goriva D-2 z 2. točke
     tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
704019  Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega
     specialnega kurilnega olja (LS) iz 3. točke tarifne št. 5 tarife davka
     na promet proizvodov
704020  Davek od prometa kur. olja - mazuta iz 4. točke tarifne št. 5 tarife
     davka na promet proizvodov
704021  Davek od prometa reaktivnega goriva in letalsk. benc. iz 5. točke
     tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
704022  Davek od prometa utekočinjenega naftnega plina iz 7. točke tarifne št.
     5 tarife davka na promet proizvodov
704023  Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz tarifne št. 5 tarife
     davka na promet proizvodov
704024  Davek od prometa tobačnih izdelkov iz tarifne št. 6 tarife davka na
     promet proizvodov
704025  Davek od prometa alkoholnih pijač iz tarifne št. 7 tarife davka na
     promet proizvodov
704026  Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri uvozu proizvodov
704027  Zamudne obresti od davka od prometa proizvodov
704028  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 1 tarife davka od prometa
     storitev
704029  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 2 tarife davka od prometa
     storitev
704030  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 3 tarife davka od prometa
     storitev
704031  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 4 tarife davka od prometa
     storitev
704032  Zamudne obresti od davka na promet storitev
7041   Drudi davki na blago in storitve
704100  Posebni prometni davek od cigaret
704101  Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od cigaret
704102  Posebni prometni davek od alkoholnih pijač
704103  Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač
704104  Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 - od tekočih goriv
704105  Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 - od plinastih goriv
704106  Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 - od trdih goriv
704107  Zamudne obresti od takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
7042   Trošarine (akcize)
704299  Trošarine (akcize)
7043   Dobički fiskalnih monopolov
704399  Dobički fiskalnih monopolov
7044   Davki na posebne storitve
704400  Posebni prometni davek od posebnih iger na srečo
704401  Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo
704402  Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od posebnih iger na
     srečo
704403  Davek na dobitke od iger na srečo
704404  Posebna taksa na igralne avtomate
704405  Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo
7045   Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
704599  Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
7046   Pristojbine za motorna vozila
704600  Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in letal - od
     pravnih oseb
704601  Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in letal - od
     fizičnih oseb
704602  Pristojbine za tuja motorna vozila
704603  Pristojbine od registracijskih tablic po posebnem naročilu
704604  Pristojbine za registracijo kmetijskih traktorjev
7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700  Taksa za obremenjevanje vode
704701  Zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode
704702  Vodna povračila
704703  Zamudne obresti od vodnih povračil
704704  Turistična taksa
704706  Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb
704707  Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in
     zasebnikov
704708  Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
704709  Druge komunalne takse
704710  Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda
704711  Zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo nammbnosti
     kmetijskega zemljišča in gozda
704712  Cestnine na avtocestah
704713  Požarna taksa
704714  Odškodnine od izkopanih rudnin
705   DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE
7050   Carine
705000  Carina od pravnih oseb
705001  Carina od fizičnih oseb in zasebnikov
705002  Zamudne obresti od carin
7051   Druge uvozne dajatve
705100  Posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
705101  Zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov
     in živil
705102  Pozneje plačane ukinjene uvozne dajatve
7052   Izvozne dajatve
705299  Izvozne dajatve
7053   Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
705399  Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
7054   Dobički od menjave tujih valut
705499  Dobički od menjave tujih valut
7055   Davki na menjavo tujih valut
705599  Davki na menjavo tujih valut
7056   Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije
705699  Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije
706   DRUGI DAVKI
7060   Drugi davki
706000  Pozneje plačani odloženi davki in prispevki, ki jih ni možno
     razvrstiti v posamezno kategorijo davkov
706001  Pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki
706002  Prisilne izterjave davkov in prispevkov

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
7100   Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij
710000  Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij
710001  Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih finančnih institucij
710002  Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki Banke Slovenije
7101   Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih
     institucij
710100  Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja
710101  Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v finančne institucije
7102   Prihodki od obresti
710200  Prejete obresti od sredstev na vpogled
710201  Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov
710202  Prejete obresti od deviznih depozitov
710203  Prejete obresti od danih posojil - javnim podjetjem
710204  Prejete obresti od danih posojil - finančnim institucijam
710205  Prejete obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom
710206  Prejete obresti od danih posojil - občanom
710207  Prejete obresti od danih posojil - drugim javnim skladom in agencijam
710208  Prejete obresti od danih posojil - drugim ravnem države
710209  Prejete obresti od od danih posojil v tujino
710210  Druge prejete obresti
710211  Prejete obresti od danih posojil - državnemu proračunu
7103   Prihodki od premoženja
710300  Prihodki iz naslova najmenin za kmetijska zemljišča in gozdove
710301  Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302  Prihodki od najemnin za stanovanja
710303  Prihodki od najemnin za opremo
710304  Prihodki od drugih najemnin
710305  Prihodki od zakupnin
710306  Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710307  Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin
710308  Drugi prihodki od premoženja
711   TAKSE IN PRISTOJBINE
7110   Sodne takse
711000  Sodne takse
7111   Upravne takse
711100  Upravne takse
711102  Carinske takse - od pravnih oseb, fizičnih oseb in zasebnikov
711103  Konzularne takse
711104  Pristojbina za varstvo industrijske lastnine
711105  Tarifa za varnost plovbe
711106  Pristojbina za pregled zrakoplova
711107  Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin v notranjem prometu
711108  Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin pri izvozu
711109  Pristojbine za izdajo zdravstvenih spričeval živali
711110  Pristojbine za zdravstveno varstvo živali
711111  Pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede na meji
711112  Pristojbine za zdravstvena spričevala za fitokarantenske pregelede na
     meji
711113  Pristojbine za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja
711114  Pristojbina za homologizacijo vozil
711199  Druge pristojbine
712   DENARNE KAZNI
7120   Denarne kazni
712000  Denarne kazni - za kazniva dejanja in gospodarske prestopke
712001  Denarne kazni za prekrške
712003  Druge denarne kazni
712004  Denarne kazni - za carinske prekrške in denarna sredstva od prodanega
     blaga
712005  Denarne kazni - v upravni izvršbi
712007  Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008  Povprečnine na podlagi zakona o prekrških
712009  Povprečnine kazenskega postopka
712010  Povprečnine postopka o prekrških
713099  Druge povprečnine
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev
713000  Prihodki od prodaje blaga in storitev
713001  Prihodki od prodaje materiala in odpadkov
713002  Prihodki obratov družbene prehrane
713003  Prihodki od počitniške dejavnosti
713004  Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve
713005  Prihodki od vstopnin
713006  Prih. od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga
     strokovna srečanja
713007  Drugi prihodki od prodaje
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7140   Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost
714000  Dokup pokojninske dobe oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost
714001  Dokup pokojninske dobe oseb, ki so opravljale kmetijsko dejavnost kot
     edini ali glavni poklic
714002  Dokup pokojninske dobe - za presežne delavce
714003  Dokup pokojninske dobe - za čas rednega šolanja na višji ali visoki
     šoli
714004  Dokup pokojninske dobe - za čas služenja vojaškega roka ali prebitega
     v vojaški službi, ki ni vštet v pokojninsko dobo
714005  Dokup pokojninske dobe - zaradi zvišanja starostne pokojnine
714006  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev
     prostovoljnega zavarovanja
7141   Drugi nedavčni prihodki
714100  Drugi nedavčni prihodki
714101  Posebni prispevek za obnovo Posočja
714102  Zamudne obresti od posebnega prispevka za obnovo Posočja
714103  Prihodki iz naslova konvencij z drugimi državami
714104  Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov
714105  Prihodki od komunalnih prispevkov
714199  Drugi prihodki

72    KAPITALSKI PRIHODKI

720   PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000  Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
720001  Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
720002  Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov
7201   Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
720100  Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
720101  Prihodki od prodaje helikopterjev in letal
720102  Prihodki od prodaje ladij in čolnov
720103  Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev
7202   Prihodki od prodaje opreme
720200  Prihodki od prodaje pisarniške opreme
720201  Prihodki od prodaje računalnške opreme
720202  Prihodki od prodaje druge opreme
7203   Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
720300  Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
721   PRODAJA ZALOG
7210   Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
721000  Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
7211   Prihodki od prodaje drugih zalog
721100  Prihodki od prodaje drugih zalog
722   PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
7220   Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
722000  Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722001  Prihodki od prodaje gozdov
7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
7222   Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja
722200  Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

73    PREJETE DONACIJE

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7300   Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
730000  Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za tekočo porabo
730001  Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb za tekočo porabo
7301   Prejete donacije iz domačih virov za investicije
730100  Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za investicije
730101  Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb za investicije
730102  Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
7302   Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
730200  Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
7310   Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
731000  Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo
731001  Prejete donacije od mednarodnih nevladnih organizacij za tekočo porabo
731003  Prejete donacije od tujih vlad in vladnih instititucij za tekočo
     porabo
731004  Prejete donacije od tujih pravnih oseb za tekočo porabo
731005  Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za tekočo porabo
7311   Prejete donacije iz tujine za investicije
731100  Prejete donacije od mednarodnih institucij za investicije
731102  Prejete donacije od mednarodnih nevladnih organizacij za investicije
731103  Prejete donacije od tujih vlad in vladnih institucij za investicije
731104  Prejete donacije od tujih pravnih oseb za investicije
731105  Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za investicije

74    TRANSFERNI PRIHODKI

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000  Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
740001  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740002  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova dodatnih obveznosti
     do ZPIZ
740003  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova plačila prispevkov
     za zdravstveno zavarovanje določenih oseb
740004  Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
7401   Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
740100  Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo
740101  Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije
740102  Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti iz naslova plačila
     prispevkov za zdravstveno zavarovanje določenih oseb
7402   Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
740200  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
740201  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
740202  Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za zdravstveno
     zavarovanje upokojencev
7403   Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
740300  Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo
740301  Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za investicije

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7500   Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov
750099  Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih
     institucij
7501   Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij
750199  Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij
7502   Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
750299  Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
7503   Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in zasebnikov
750399  Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in zasebnikov
7504   Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države
750499  Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države
7505   Prejeta vračila danih posojil - iz tujine
750599  Prejeta vračila danih posojil - iz tujine
7506   Prejeta vračila danih posojil iz državnega proračuna
750600  Prejeta vračila danih posojil iz državnega proračuna
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7510   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
751099  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
7511   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finanačnih
     institucijah
751199  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finanačnih
     institucijah
7512   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
     podjetjih
751299  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
     podjetjih

79    PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV

790   PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV

RAZRED 8: UGOTOVITEV REZULTATA

80    UGOTOVITEV REZULTATA

800   Ugotovitev rezultata

RAZRED 9: LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

90    SPLOŠNI SKLAD

900   SPLOŠNI SKLAD
9000   Splošni sklad za osnovna sredstva
9001   Splošni sklad za finančne naložbe
9002   Splošni sklad za vnovčena jamstva
9003   Splošni sklad za druge naložbe

91    REZERVNI SKLAD

910   REZERVNI SKLAD

92    POSEBNI SKLADI

920   DRUGI POSEBNI SKLADI

93    DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

930   DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

96    DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA

960   DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI
9600   Dolgoročna posojila prejeta z izdajo vrednostnih papirjev v državi
9601   Druga dolgoročna posojila, prejeta v državi
961   DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V TUJINI
9610   Dolgoročno posojila prejeta z izdajo vrednostnih papirjev v tujini
9611   Druga dolgoročna posojila, prejeta iz tujine

97    DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

970   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
971   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

99    IZVENBILANČNA EVIDENCA

990   AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
9900   Aktivni konti izvenbilančne evidence
9901   Prejeti instrumenti za zavarovanje plačil
9902   Drugi aktivni konti izvenbilančne evidence
999   PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
9990   Pasivni konti izvenbilančne evidence
9991   Dani instrumenti za zavarovanje plačil
9992   Drugi pasivni konti izvenbilančne evidence
                                   PRILOGA II
                 BILANCA STANJA
               NA DAN 31. DECEMBRA LETA

    AKTIVA
    A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
    (00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)
00   NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
01   POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
02   NEPREMIČNINE
03   POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
04   OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
05   POPRAVEK VREDNOSTI OPREDMETENIH IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
06   DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
07   DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
08   DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
09   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE


    B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
    (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)
10   DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
11   DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
12   KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
13   DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
14   KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
15   KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
16   KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
17   DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
18   NEPLAČANI ODHODKI
19   AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE


    C) ZALOGE
    (30+31+32)
30   ZALOGE MATERIALA
31   ZALOGE BLAGA
32   ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV


    I. SKUPAJ AKTIVA
    (A+B+C)

    AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE


    PASIVA

    D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
    (20+21+22+23+24+25+26+28+29)
20   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
21   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
22   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
23   DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
24   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
25   KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA
26   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
28   NEPLAČANI PRIHODKI
29   PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE


    E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
    (90+91+92+93+96+97)
90   SPLOŠNI SKLAD
91   REZERVNI SKLAD
92   POSEBNI SKLADI
93   DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI
96   DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA
97   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI


    II. PASIVA SKUPAJ
    (D+E)

    PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
                                  PRILOGA III

            BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
             OD 1. JANUARJA    DO

     I. SKUPAJ PRIHODKI
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI
     (70+71)
70    DAVČNI PRIHODKI
     (700+701+702+703+704+705+706)
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000   Dohodnina
7001   Davek od dobička pravnih oseb
7002   Drugi davki na dohodek in dobiček
701   PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
7010   Prispevki zaposlenih
7011   Prispevki delodajalcev
7012   Prispevki samozaposlenih
7013   Ostali prispevki za socialno varnost
702   DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
7020   Davek na izplačane plače
7021   Posebni davek na določene prejemke
703   DAVKI NA PREMOŽENJE
7030   Davki na nepremičnine
7031   Davki na premičnine
7032   Davki na dediščine in darila
7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7040   Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost
7041   Drudi davki na blago in storitve
7042   Trošarine (akcize)
7043   Dobički fiskalnih monopolov
7044   Davki na posebne storitve
7045   Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
7046   Pristojbine za motorna vozila
7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev
705   DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE
7050   Carine
7051   Druge uvozne dajatve
7052   Izvozne dajatve
7053   Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
7054   Dobički od menjave tujih valut
7055   Davki na menjavo tujih valut
7056   Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije
706   DRUGI DAVKI
7060   Drugi davki
71    NEDAVČNI PRIHODKI
     (710+711+712+713+714)
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
7100   Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij
7101   Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih
     institucij
7102   Prihodki od obresti
7103   Prihodki od premoženja
711   TAKSE IN PRISTOJBINE
7110   Sodne takse
7111   Upravne takse
712   DENARNE KAZNI
7120   Denarne kazni
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7140   Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost
7141   Drugi nedavčni prihodki
72    KAPITALSKI PRIHODKI
     (720+721+722)
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
7201   Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
7202   Prihodki od prodaje opreme
7203   Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
7210   Prihodki od prodaje balgovnih rezerv
7211   Prihodki od prodaje drugih zalog
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
7220   Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
7222   Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja
73    PREJETE DONACIJE
     (730+731)
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7300   Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
7301   Prejete donacije iz domačih virov za investicije
7302   Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
7310   Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
7311   Prejete donacije iz tujine za investicije
74    TRANSFERNI PRIHODKI
     (740)
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7401   Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
7402   Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
7403   Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

     II. SKUPAJ ODHODKI
     (40+41+42+43)
40    TEKOČI ODHODKI
     (400+401+402+403+404+409)
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4000   Plače in dodatki
4001   Regres za letni dopust
4002   Povračila in nadomestila
4003   Sredstva za delovno uspešnost
4004   Sredstva za nadurno delo
4005   Plače za delo po pogodbi
4009   Drugi izdatki zaposlenim
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012   Prispevek za zaposlovanje
4013   Prispevek za porodniško varstvo
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020   Pisarniški in splošni material in storitve
4021   Posebni material in storitve
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023   Prevozni stroški in storitve
4024   Izdatki za službena potovanja
4025   Tekoče vzdrževanje
4026   Najemnine in zakupnine (leasing)
4027   Kazni in odškodnine
4029   Drugi operativni odhodki
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4030   Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije
4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4032   Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
4033   Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
4034   Plačila obresti od vrednostnih papirjev
404   PLAČILO OBRESTI V TUJINO
4040   Plačila obresti - mednarodnim finančnim institucijam
4041   Plačila obresti - tujim vladam
4042   Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
4043   Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
4090   Tekoča proračunska rezerva
4091   Rezerva za naravne nesreče
4092   Druge rezerve
41    TEKOČI TRANSFERI
     (410+411+412+413+414)
410   SUBVENCIJE
4100   Subvencije javnim podjetjem
4101   Subvencije finančnim institucijam
4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4110   Transferi nezaposlenim
4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila
4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4113   Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
4114   Pokojnine
4115   Nadomestila plač
4116   Boleznine
4117   Štipendije
4119   Drugi transferi posameznikom
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4130   Tekoči transferi drugim ravnem države
4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4132   Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133   Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
4140   Tekoči transferi mednarodnim institucijam
4141   Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
4142   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143   Drugi tekoči transferi v tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI     (420)
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4200   Nakup zgradb in prostorov
4201   Nakup prevoznih sredstev
4202   Nakup opreme
4203   Nakup drugih osnovnih sredstev
4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4207   Nakup nematerialnega premoženja
4208   Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4209   Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI     (430)
430   INVESTICIJSKI TRANSFERI
4300   Investicijski transferi drugim ravnem države
4301   Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
4302   Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4303   Investicijski transferi javnim podjetjem
4304   Kapitalski transferi finančnim institucijam
4305   Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4306   Investicijski transferi posameznikom
4307   Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom
4308   Investicijski transferi v tujino

     III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
     (I. - II)

     III/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102)-(II.-403-404)

     III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (70+71)-(40+41)
                                   PRILOGA IV

         IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
              OD 1. JANUARJA    DO

     IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751)
750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7500   Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov
7501   Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij
7502   Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
7503   Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in zasebnikov
7504   Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države
7505   Prejeta vračila danih posojil - iz tujine
7506   Prejeta vračila danih posojil iz državnega proračuna
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7510   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
7511   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finanačnih
     institucijah
7512   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
     podjetjih

     V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441)
440   DANA POSOJILA
4400   Dana posojila posameznikom
4401   Dana posojila javnim skladom
4402   Dana posojila javnim podjetjem
4403   Dana posojila finančnim institucijam
4404   Dana posojila privatnim podjetjem
4405   Dana posojila drugim ravnem države
4406   Dana posojila v tujino
4407   Dana posojila državnemu proračunu
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
4410   Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
4411   Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
4412   Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
4413   Skupna vlaganja ( joint ventures )
4414   Povečanje kapitalskih deležev v tujino

     VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (IV.-V.)
                                   PRILOGA V

             IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
              OD 1. JANUARJA    DO

     VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5000   Najeti krediti pri Banki Slovenije
5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002   Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
5004   Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
501   ZADOLŽEVANJE V TUJINI
5010   Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
5011   Najeti krediti pri tujih vladah
5012   Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah
5013   Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
5014   Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini

     IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5500   Odplačila kreditov Banki Slovenije
5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam
5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
5504   Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
551   ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
5510   Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
5511   Odplačila dolga tujim vladam
5512   Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim instititucijam
5513   Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

AAA Zlata odličnost