Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

31. Začasni statutarni sklep, stran 75.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba, US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Dobrovnik na seji dne 13. 12. 1998 sprejel
Z A Č A S N I S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so pomembna za organizacijo in delovanje občine do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnosti.
2. člen
Splošni akti dosedanje Občine Lendava se smiselno uporabljajo, dokler ni z novimi odločitvami občinskega sveta posamezno vprašanje na novo urejeno.
3. člen
Sedež nove Občine Dobrovnik je v Dobrovniku št. 297.
4. člen
Do določitve pečata občine s statutom, se za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta ter župana uporablja pečat Občinske volilne komisije Občine Dobrovnik.
Na narodnostno mešanem območju se uporablja pečat v slovenskem in madžarskem jeziku.
5. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina dela občinskega sveta, sprejema občinski svet začasni poslovnik.
6. člen
Izvajanje strokovnih opravil za področje gospodarskih javnih služb in področje družbenih dejavnosti opravljajo začasno do oblikovanja občinske uprave s statutom, po pooblastilu župana in na stroške občine, strokovni delavci občine Lendava.
7. člen
Ta statutarni sklep je sprejet, ko ga z 2/3 večino vseh članov sprejme občinski svet in začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 37/98
Dobrovnik, dne 10. decembra 1998.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l. r.

AAA Zlata odličnost