Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije, stran 50.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95 in 8/96) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije (Uradni list RS, št. 25/93) se spremeni 3. člen, tako da se glasi:
“Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznih programov pripravništva ugotavlja na podlagi zahteve zdravstvenega zavoda oziroma zasebnega zdravstvenega delavca tričlanska komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravstvo.
Komisijo za ugotavljanje pogojev, ki jh morajo izpolnjevati zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje pripravništva zobozdravnikov, sekundariata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov imenuje minister za zdravstvo na predlog Zdravniške zbornice.
Komisija sprejme poslovnik, s katerim uredi način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz 2. člena pravilnika.”
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Na podlagi poročila komisije minister za zdravstvo z odločbo pooblasti zdravstveni zavod ali zasebnega zdravstvenega delavca za izvajanje posameznih programov pripravništva, sekundariata in specializacije.”
3. člen
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
“5.a člen
Za preklic pooblastila zavodu ali zasebnemu zdravstvenemu delavcu za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije se smiselno uporabljajo določila 3. člena tega pravilnika, ki veljajo za podelitev pooblastila.
5.b člen
Ne glede na določilo 3. člena tega pravilnika se šteje, da zdravstveni zavodi, ki so pridobili naziv učni zavod po pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 25/93), izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov pripravništva.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 164-1/98
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost