Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

26. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998, stran 71.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US RS) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 2. seji dne 29. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998
1. člen
V 3. členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998 (Uradni list RS, št. 18/98) se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih“:
---------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov            Račun
            in odhodkov        financiranja
                SIT             SIT
---------------------------------------------------------------
Prihodki       507,737.362,12
Odhodki       507,625.177,12         –112.185,00
---------------------------------------------------------------
Primanjkljaj
Presežek         112.185,00              –
---------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/98
Dobrepolje, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
            BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------------------------
Namen                         Rebalans-I - XII/98 v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI
Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino        75,400.000,00
Prihodki, ki pripadajo občini                   3,648.142,00
Finančna izravnava                        107,690.000,00
Prispevek iz naslova sofin. preko ZP               35,000.000,00
Prihodki za zagotovljeno porabo                 221,738.142,00
Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev           77,041.158,20
Prihodki od premoženja                       6,300.000,00
Prihodki iz naslova sofinanciranj                 27,015.590,00
Prihodki za druge naloge                     110,356.748,20
Prenos prihodkov iz preteklega leta               126,194.471,42
Prihodki iz naslova delitvene bilance               40,447.633,00
Prihodki od sofinanciranj ministrstev - dolg za 1997        9,000.367,50
Ostali prihodki                         175,642.471,92
-------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI                         507,737.362,12
-------------------------------------------------------------------------------
II. ODHODKI
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki             15,804.400,00
Materialni in drugi stroški                    24,218.000,00
Socialni transferi                         1,874.000,00
Plačila storitev in dotacije javnim zavodom            62,276.500,00
Druga plačila storitev                      14,170.000,00
Plačila obresti                            10.000,00
Subvencije in transferi v gospodarstvu              11,162.011,00
Drugi odhodki                           13,854.500,00
Tekoči odhodki                          143,369.411,00
Investicijski odhodki na področju delovanja občine         1,600.000,00
Investicijski odhodki na področju družbenih dejavnosti      175,399.827,00
Investicijski odhodki na področju gospodarske infrastrukture   164,427.127,92
Investicijski odhodki na področju gospodarskega razvoja in
   drugih področjih                       20,919.475,20
Investicijski odhodki                      362,346.430,12
Rezerve                              1,909.336,00
-------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI   507.625.177,12
-------------------------------------------------------------------------------
III. PRESEŽEK   112.185,00
-------------------------------------------------------------------------------
RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Namen                            Rebalans - I-XII/98
-------------------------------------------------------------------------------
Odplačila kreditov                          112.185,00
-------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost