Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

19. Sklep o dopolnitvi in spremembi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 66.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Guverner Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi in spremembi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 42/98 prečiščeno besedilo) v 27. točki doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
“Banka se lahko s komitentom dogovori, da nalogu za plačilo v tujino ni potrebno priložiti fakture prodajalca blaga oziroma izvajalca storitve ali drugega dokumenta, iz katerega bi bila razvidna osnova plačila, razen kadar ni to s tem navodilom ali drugim predpisom posebej določeno. Dogovor mora biti pisen, komitent pa se mora v njem zavezati, da bo, pod pogoji, ki veljajo za banke, sam hranil dokument, iz katerega je razvidna osnova za plačilo v tujino in da jo bo na zahtevo banke ali Banke Slovenije predložil na vpogled. Banka je pri tej odločitvi dolžna upoštevati, ali je komitent pred dogovorom z banko naloge za plačilo v tujino izpolnjeval s pravilno osnovo plačila. Nalogodajalec je odgovoren, da je na nalogu navedena pravilna osnova plačila.“
2
V sedmem odstavku 27. točke se tekst v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
“N-2 - promet po kreditu najetem v tujini“.
3
Prvi odstavek 31. točke se spremeni tako, da se glasi:
“Za plačilo v tujino z akreditivom predloži nalogodajalec banki, preko katere se opravi plačilo, obrazec 1451, instrument plačila 3 in praviloma hkrati vplača kritje. Banka se lahko s komitentom dogovori za plačilo kritja tudi po sprejemu naloga vendar najkasneje na dan plačila po akreditivu.”
4
34. točka se spremeni tako, da se glasi:
V primeru, ko banka ob odprtju akreditiva nima vplačanega kritja, knjiži banka odprtje akreditiva izvenbilančno.“
5
V tretjem odstavku 79. točke se znesek “3.000 DEM“ nadomesti s “protivrednost 300.000 SIT“.
6
V drugem odstavku 81. točke se znesek “50 DEM“ nadomesti z “10.000 SIT“.
7
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov, se v šifrantu plačil iz tujine in plačil v tujino v postavki “finančni račun - ostale naložbe in finančni zakup (glavnica)“ doda nova šifra na prilivni strani, ki se glasi:
“568 - odplačila glavnice iz naslova finančnega zakupa.“
8
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov, se v šifrantu valut črta “valuta E.C.U. (numerična šifra 954 in alfa šifra XEU)“ in doda nova valuta “evro (numerična šifra 978 in alfa šifra EUR)“.
9
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. decembra 1998.
Banka Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost