Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

28. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998, stran 72.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. in 100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 1. seji dne 28. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998
1. člen
S proračunom Mestne občine Kranj za leto 1998 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Mestni občini Kranj.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun Mestne občine Kranj za leto 1998 znaša:
SIT
- celotni prihodki                 4.149,553.000
- odhodki                     4.055,609.000
- nerazporejeni prihodki               93,944.000
· stalna proračunska rezerva             49,444.000
· tekoča proračunska rezerva             44,500.000
4. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov.
Prihodki so izkazani po njihovih virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Lastni prihodki so sestavni del proračuna.
Prihodki obsegajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo v višini 1,8% prihodkov zagotovljene porabe za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da posamezen proračunski uporabnik preneha delovati, njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči svet mestne občine.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi na posameznih namenih.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
Župan v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.
O uskladitvi javne porabe odloči župan. O uskladitvi poroča župan svetu mestne občine.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
V tem primeru mora župan v 15 dneh po sprejetju sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezne namene, s katerimi ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev zagotovljena sredstva, in so večje od 10% predvidene višine glavnega namena, ne presegajo pa 20% predvidene višine glavnega namena, določi svet na predlog župana.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoje iz drugega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna.
O odločitvah iz prvega odstavka tega člena mora župan pisno poročati svetu na prvi naslednji seji sveta, ki sledi odločitvam.
11. člen
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna (trimesečno) in z zaključnim računom.
12. člen
V stalno proračunsko rezervo občine se mesečno izloča del skupno doseženih letnih prihodkov zagotovljene porabe proračuna tako, da znašajo ob koncu leta 2% prihodkov zagotovljene porabe. Rezerve se uporabljajo:
a) za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer (poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci);
b) za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno;
c) za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi rezerv za namen iz točk a) in c) odloča svet mestne občine, za namene iz točke b) pa župan.
Sredstva iz točke b) morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
13. člen
Svet mestne občine pooblašča župana, da odloča o uporabi stalne proračunske rezerve občine za namene iz točke a) 12. člena do višine 500.000 tolarjev v posameznem primeru.
14. člen
Sredstva namenjena za stanovanjsko gospodarstvo se razporedijo v skladu s programom, ki ga sprejme Svet mestne občine Kranj.
15. člen
Ob koncu leta 1998 lahko župan opravi prerazporeditev med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1998, vendar skupno največ v višini tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.
16. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme svet mestne občine zaključni račun proračuna za preteklo leto.
17. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan, oziroma od župana pooblaščena oseba.
18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi poročati oddelku za finance Mestne občine Kranj, ki te podatke predloži pristojnemu organu nadzora.
19. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 6., 7. in 18. členom in drugim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana svet mestne občine.
Župan o tem poroča na prvi naslednji seji sveta mestne občine.
20. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati po vsakem trimesečju svetu mestne občine.
21. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del odloka.
22. člen
Če se javna poraba občine za prihodnja leta po odločitvi sveta mestne občine na predlog župana začasno financira po tem proračunu, se pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 11/984/1-98
Kranj, dne 28. decembra 1998.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, dipl. org. dela l. r.

AAA Zlata odličnost