Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

42. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998, stran 80.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95, 2/96 in 20/96) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 29. 12. 1998
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998 (Uradni list RS, št. 47/98) se spremeni in dopolni 3. člen odloka tako, da glasi:
“Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1998 se določijo skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 1998 v višini 186,000.000 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 186,000.000 SIT, sredstva razporedijo za:
– tekočo porabo v znesku             93,000.000 SIT
– investicijsko porabo v znesku         93,000.000 SIT.
2. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti v Občini Rogašovci za obdobje januar–november 1998 znašajo 18,730.799 SIT in se v končnih bilancah proračuna občine za leto 1998 vključijo kot končna realizacija ožjih delov občine po noveli 2. člena ZFO (Uradni list RS, št. 56/98).
Ocena teh prihodkov in odhodkov za leto 1998 znaša 21,000.000 SIT tako, da znaša skupna realizacija prihodkov in odhodkov proračuna občine z ožjimi deli 207,000.000 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403 02-459/98-2
Rogašovci, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, dipl. ek. l. r.
   BILANCA PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 1998 (REBALANS)

                                     v 000
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Namen                      1998    Rebalans
-------------------------------------------------------------------------------
1.     PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO       163.500     161.500
1.1.    Prihodki, ki se razporejajo med
      republiko in občino              35.000     36.500
1.1.1.   Dohodnina-obresti                860      2.630
1.1.2.   Davek od osebnih prejemkov          30.700     30.700
1.1.3.   Davek od dohodka iz kmetijstva          27       20
1.1.4.   Davek od dohodka iz dejavnosti         1.465      1.500
1.1.5.   Davek od dobička iz kapitala           27       50
1.1.6.   Davek od dohodka iz premoženja          970       900
1.1.7.   Davek od dohodka iz premožen. pravic       951       700
1.2.    Prihodki, ki pripadajo občin          1.500      1.200
1.2.1.   Davek na promet nepremičnin           700       700
1.2.2.   Davek na dediščine in darila           320       200
1.2.3.   Davek na dobitke od iger na srečo        480       300
1.2.4.   Upravne takse
1.2.5.   Takse na igralne avtomate zunaj igral.
1.3.    Finančna izravnava              127.000     123.800
1.3.1.   Finančna izravnava za tekočo
      zagotovoljeno porabo             127.000     123.800
-------------------------------------------------------------------------------
2.     PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE           10.340      6.800
2.1.    Davki in druge dajatve
2.1.1.   Davek od premoženja                4        6
2.1.2.   Pristojbine za vzdrževanje melioracij
2.1.3.   Krajevne takse                  42       44
2.1.4.   Komunalne takse za uporabo jav.
      površin
2.1.5.   Pristojbina za vzdrževanje gozd. cest       95       148
2.1.6.   Odškodnina za spremembo namem. kmet. z.     990       400
2.1.7.   Odškodnina za degradacijo prostora         9        -
2.1.8.   Prihodki uprave občine
2.1.9.   Prihodki določeni z drugimi akti        9.200      6.202
2.1.9.1.  Odškodnina za izkoriščanje rudnin        660        -
2.1.9.2.  Prihodki od obresti               480       600
2.1.9.3.  Drugi prihodki občine              500       600
2.1.9.4.  Komunalni prisp. in prodaja zemljišč
2.1.9.5.  Požarna taksa-prihodki od sklada         800       800
2.1.9.6.  Prihodki od premoženja             1.760      1.800
2.1.9.6.1. Najemnine                    260       200
2.1.9.6.2. Prihodki od prodaje premoženja         1.500      1.600
2.1.9.7.  Taksa za onesnaževanje okolja
2.1.9.8.  Vračilo kreditov+anuitet-stanovanja      5.000      2.402
-------------------------------------------------------------------------------
3.     DOPOLNILNA SREDSTVA DRŽAVE                  16.260
3.1.    MŠŠ - sredstva za OŠ Sv. Jurij                 2.000
3.2.    MEOR - sredstva za DOO (odobrena v 1998)            8.000
3.3.    MKPG - sanacija škode 97                    5.800
3.4.    Sredstva za Rome-otroška prehrana                460
4.     PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA       1.160      1.440
4.1.    Prenos presežkov iz leta 1997
-------------------------------------------------------------------------------
      SKUPAJ PRIHODKI               175.000     186.000
-------------------------------------------------------------------------------
5.     PRIHODKI OŽJIH DELOV OBČINE (nov. 98     18.730)     21.000
      SKUPAJ PRIHODKI                       207.000
-------------------------------------------------------------------------------
   BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 1998 (REBALANS)

                                  znesek v 000
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Namen                      1998    Rebalans
-------------------------------------------------------------------------------
A)     TEKOČA PORABA                 94.900     93.000

I.     SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV
      IN ZAVODOV                  35.000     33.000

01.    Sredstva za delo občinskih organov      17.000     15.000
02.    Sredstva za delo zavodov           18.000     18.000

II.    SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE, SUBVENCIJE   40.900     40.000

03.    Socialni transferji              18.000     18.000
04.    Dotacije                    1.500      2.000
05.    Drugi skupni stroški na področju
      družbenih dejavnosti             11.400     10.000
06.    Subvencije in intervencije v gospodarstvu   10.000     10.000

III.    DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE        19.000     20.000

07.    Sredstva za druge javne potrebe        17.000     17.000
08.    Sredstva rezerv                2.000      3.000

      SKUPAJ SREDSTVA TEKOČE PORABE         94.900     93.000
-------------------------------------------------------------------------------
B)     INVESTICIJSKA PORABA             80.100     93.000

IV.    INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE           17.800     15.500

09.    Investicijsko vzdrževanje na področju
      družbenih dejavnosti              3.500      3.500
10.    Investicijsko vzdrževanje na področju
      gospodarske infrastrukture          15.300     10.000
11.    Sredstva na področju ekologije         3.000      2.000

V.     INVESTICIJSKI ODHODKI             62.300     77.500

12.    Investicije v gospodarski infrastrukturi   17.800     53.000
13.    Investicije v družbene dejavnosti       44.500     24.500
      - šolstvo                   30.000     11.500
      - drugo                    14.500     13.000
      SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJSKE PORABE     80.100     93.000

      SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA           175.000     186.000

14.    ODHODKI OŽJIH DELOV OBČINE nov. 98      18.375     21.000
      SKUPAJ ODHODKI                        207.000
-------------------------------------------------------------------------------
           REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI ROGAŠOVCI
                        1. 1. - 30. 11. 1998

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki                             Skupaj  KS Rogašovci   KS Pertoča  KS Sv. Jurij

Presežek iz leta 1997                     3,189.241    2,098.984     994.766     95.491
Prih. od samoprisp.                     11,206.423     31.402    7,265.094    3,909.927
Prih. iz proračuna občine                  7,409.364    3,433.644    2,935.872    1,039.848
Prih. od najemnin za poslovne prostore             144.528            144.528
Prih. od obresti na depozitih                  36.372     18.785     10.446      7.141
Prih. od občanov za sofin. določenih nalog          3,704.235     259.300     976.840    2,468.095
Prih. organizacij za sofin. določenih nalog (Zav. Triglav)   450.000     450.000
SKUPAJ PRIHODKI                       26,140.163    6,292.115   12,327.546    7,520.502
- PRIH. IZ PRORAČ.                     - 7,409.364
LASTNI PRIHODKI KS                      18,730.799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odhodki                             Skupaj  KS Rogašovci   KS Pertoča  KS Sv. Jurij
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VSI SKUPAJ                          18,375.145    2,663.887    9,700.964    6,010.294
Presežek                            355.654
Odh. financ. iz prorač. sredstev               7,409.364
Lastni odhodki KS                      10,965.781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost