Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997, Kazalo


DRŽAVNI SVET

3779. Izvolitev predsednice in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije
3780. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
3781. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
3782. Imenovanje sekretarke Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3783. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

Pozivi

3866. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3784. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1998
3867. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1997

Sklepi

3785. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o turistični taksi
3786. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri oziroma povečanju starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture ter na področju prometa
3787. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

3788. Odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi
3789. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3790. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
3868. Odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv

BANKA SLOVENIJE

3791. Sklep o spremembi sklepa o temeljni obrestni meri

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3792. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
3793. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
3794. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
3795. Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih borzno posredniških družb
3796. Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP

OBČINE

Cerkno

3797. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno

Črenšovci

3798. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1997
3799. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci
3800. Odredba odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci

Dobrepolje

3801. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
3802. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi Kolenča vas, Mala vas, Paka, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo, Tisovec, Tržič in Videm

Gornji Petrovci

3803. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997
3804. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci

Hodoš-Šalovci

3805. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997

Ilirska Bistrica

3806. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Podbeže v Krajevni skupnosti Podgrad
3807. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v naselju Podgrad, Podbeže in Račice v Krajevni skupnosti Podgrad

Kidričevo

3808. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Kidričevo

Kozje

3809. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 1997
3810. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 1998

Kranj

3811. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1997

Krško

3812. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 1997

Laško

3813. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 1997
3814. Odlok o spremembah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja v Občini Laško
3815. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta RTP Laško

Majšperk

3816. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Majšperk
3817. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Žetale
3818. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, za uvedbo samoprispevka po krajevnih skupnostih v Občini Majšperk

Novo mesto

3819. Odlok o zazidalnem načrtu Zabrezje
3820. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 ...
3821. Program priprave ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel pri Novem mestu
3822. Program priprave ureditvenega načrta za romsko naselje Ruperč vrh
3823. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javna dobrina v splošni rabi

Radeče

3824. Odlok o zazidalnem načrtu za območje KS 9 Dobrava v Radečah
3825. Odlok o ureditvenem načrtu za območje KS 6 in KS 6/1 Njivce v Radečah

Ribnica

3826. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 1997

Semič

3827. Odlok o razglasitvi reke Krupe za naravno znamenitost in kraške jame Judovske hiše za kulturni spomenik
3828. Odlok o razveljavitvi sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj
3829. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

Sežana

3830. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana za leto 1997
3831. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Sežana
3832. Sklep o predlogih odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih
3833. Sklep o sprejetju predloga odloka o ureditvenem načrtu
3834. Sklep o sprejetju predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v KS Dane pri Sežani
3835. Sklep o sprejetju predloga o prostorskih ureditvenih pogojih v KS Sežana
3836. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 1998

Slovenj Gradec

3837. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
3839. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenj Gradec
3840. Sklep Sveta mestne občine Slovenj Gradec o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja

Slovenske Konjice

3841. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice
3842. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
3843. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
3844. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej
3845. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej
3846. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene
3847. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene
3848. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
3849. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
3850. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
3851. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
3852. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
3853. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
3854. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrava-Gabrovlje
3855. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora v naselju Kamna gora

Videm

3856. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine Videm

Zreče

3857. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje
3858. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje
3859. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Skomarje
3860. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Skomarje
3861. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče
3862. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče
3863. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovlje
3864. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stranice

Žalec

3865. Poročilo o izidu volitev predsednika in članov Sveta krajevne skupnosti Liboje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti