Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3795. Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih borzno posredniških družb, stran 6986.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena, 58. člena in prve alinee 62. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih borzno posredniških družb
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Borzno posredniška družba vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodska poročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in finančnih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo.
VODENJE POSLOVNIH KNJIG, EVIDENC IN DOKUMENTACIJE
2. člen
Borzno posredniška družba organizira poslovanje in tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti ali posluje v skladu z zakonom o trgu vrednostnih papirjev in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
KONTNI NAČRT
3. člen
Borzno posredniška družba razvršča podatke v računovodske evidence po kontnem okviru za gospodarske družbe, pri tem pa upošteva dodatne analitične konte za borzno posredniške družbe, ki so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
POSLOVANJE S STRANKAMI
4. člen
(1) Borzno posredniška družba zagotovi izkazovanje tekočih dnevnih stanj in gibanj denarnih sredstev strank ter ločeno od tega tekočih dnevnih stanj in gibanj terjatev in obveznosti borzno posredniške družbe do strank:
1. za posamezno stranko,
2. skupaj za vse stranke po vrsti storitev,
3. za vse stranke skupaj.
(2) Borzno posredniška družba vodi evidenco o gibanju denarnih sredstev, terjatev in obveznosti tako, da je kadarkoli mogoč vpogled in izpis podatkov o dnevnih oziroma skupnih večdnevnih gibanjih za poljubno izbrano časovno obdobje za posamezno stranko ali za vse stranke po vrsti storitev oziroma za vse stranke skupno.
SHEMA BILANCE STANJA
5. člen
(1) Borzno posredniška družba sestavi bilanco stanja in vanjo vključi postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev iz poslovanja v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Borzno posredniška družba posebej izkaže terjatve in obveznosti do strank, za katere opravlja posle z vrednostnimi papirji v svojem imenu in za tuj račun. Borzno posredniška družba v posebni razpredelnici v Prilogi 1 k bilanci stanja prikaže naslednje podatke:
Priloga 1 k bilanci stanja borzno posredniške družbe:
POSREDNIŠKO POSLOVANJE:
A. Kratkoročne terjatve
I. Kratkoročne terjatve do strank
a) Kratkoročne terjatve do povezanih strank
b) Kratkoročne terjatve do drugih strank
II. Kratkoročne terjatve do obračunskega računa 531
III. Kratkoročne terjatve do drugih oseb
B. Denarna sredstva
I. Gotovina v blagajni
II. Denarna sredstva v banki
POSREDNIŠKO POSLOVANJE:
A. Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne obveznosti do strank
a) Kratkoročne obveznosti do povezanih strank
b) Kratkoročne obveznosti do drugih strank
II. Kratkoročne obveznosti do obračunskega računa 531
III. Kratkoročne obveznosti do računa 627
IV. Kratkoročne obveznosti do drugih oseb
(3) Borzno posredniška družba posebej izkaže terjatve in obveznosti v zvezi s poravnalnim poslovanjem do obračunskega računa 531. Borzno posredniška družba v posebni razpredelnici v Prilogi 2 k bilanci stanja prikaže naslednje podatke:
Priloga 2 k bilanci stanja borzno posredniške družbe:
PORAVNALNO POSLOVANJE:
A. Kratkoročne terjatve
I. Kratkoročne terjatve do računa 627
II. Kratkoročne terjatve do računa 748
III. Neto kratkoročne terjatve do Klirinško depotne družbe
B. Denarna sredstva v banki
PORAVNALNO POSLOVANJE:
A. Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne obveznosti do računa 627
II. Kratkoročne obveznosti do računa 748
III. Neto kratkoročne obveznosti do Klirinško depotne družbe
SHEMA IZKAZA USPEHA
6. člen
(1) Borzno posredniška družba pri sestavljanju izkaza uspeha uporablja vrstni red in obvezno razčlembo postavk prihodkov in odhodkov za gospodarske družbe.
(2) Borzno posredniška družba razkrije prihodke in odhodke ločeno po vrstah poslov, za katere ima dovoljenje po 39. členu zakona o trgu vrednostnih papirjev. Znotraj odhodkov ločeno prikaže neposredne stroške po posameznih vrstah poslov, predvsem odhodke v zvezi s Klirinško depotno družbo, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, Agencijo za plačilni promet in druge neposredne stroške v zvezi s posli po 39. členu zakona o trgu vrednostnih papirjev.
(3) Borzno posredniška družba v posebni razpredelnici v Prilogi 1 k izkazu uspeha prikaže naslednje podatke:
Priloga 1 k izkazu uspeha borzno posredniške družbe:
PRIHODKI IZ POSLOV, ZA KATERE IMA BPD DOVOLJENJE:
Prihodki iz posamezne vrste posla.
ODHODKI IZ POSLOV, ZA KATERE IMA BPD DOVOLJENJE:
Neposredni stroški za posamezno vrsto posla.
Predvsem odhodki v zvezi s Klirinško depotno družbo, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, Agencijo za plačilni promet oziroma drugi neposredni stroški, ki so odvisni od posamezne vrste posla.
RAZKRIVANJE POVEZANIH OSEB
7. člen
(1) Borzno posredniška družba v okviru posamezne skupine kontov ločeno izkazuje razmerja s povezanimi osebami tudi, kadar v dodatnih analitičnih kontih za borzno posredniške družbe, ki so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa, pri posamezni skupini kontov takšna analitična evidenca ni izrecno določena.
(2) Za osebe, povezane z borzno posredniško družbo, se po tem sklepu štejejo:
1. člani uprave in nadzornega sveta borzno posredniške družbe;
2. ožji družinski člani oseb iz 1. točke tega odstavka (zakonci oziroma izvenzakonski partnerji, in otroci oziroma posvojenci, ki nimajo polne poslovne sposobnosti);
3. pravne osebe, v katerih kapitalu je borzno posredniška družba neposredno ali posredno udeležena z najmanj 20%;
4. osebe, ki so neposredno ali posredno imetniki najmanj 10% delnic oziroma poslovnih deležev borzno posredniške družbe;
5. pravne osebe, ki skupaj z borzno posredniško družbo tvorijo pogodbeni koncern ali koncern z razmerjem enakopravnosti po zakonu o gospodarskih družbah;
6. pravne osebe, v katerih kapitalu je posamezna oseba iz prejšnjih točk tega odstavka oziroma več teh oseb skupaj neposredno ali posredno udeležena z najmanj 20%.
(3) Šteje se po tem sklepu, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic oziroma poslovnih deležev druge osebe, če je pri upravljanju te osebe udeležena z najmanj 50%.
BANKE Z DOVOLJENJEM ZA OPRAVLJANJE POSLOV Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
8. člen
(1) Banke, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji iz 45. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev, izkazujejo stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev iz naslova posredniških poslov za stranke iz naslova nakupov in prodaj vrednostnih papirjev v skladu s predpisi Banke Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena veljajo za banke iz prvega odstavka tega člena določbe 2. člena, 4. člena, drugega in tretjega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 6. člena in 7. člena tega sklepa.
POROČANJE AGENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
9. člen
(1) Obvezni sestavni del letnega in polletnega poročila, ki so ga borzno posredniške družbe dolžne predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev po 45. členu sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Uradni list RS 23/97, 32/97, 42/97), sta tudi prilogi k bilanci stanja iz drugega in tretjega odstavka 5. člena tega sklepa in priloga k izkazu uspeha iz tretjega odstavka 6. člena tega sklepa.
(2) Banke iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa morajo predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev letno poročilo, priloge po 5. in 6. členu tega sklepa za letno in polletno obdobje in priloge po 5. in 6. členu tega sklepa h konsolidiranim računovodskim izkazom v rokih, določenih v 45. členu sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 23/97, 32/97 in 42/97).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pričnejo borznoposredniške družbe uporabljati dodatne analitične konte iz 3. člena tega sklepa od 1. 7. 1998 dalje.
(3) Borzno posredniške družbe in banke iz 8. člena tega sklepa prvič vključijo priloge po 5. in 6. členu tega sklepa po stanju na dan 31. 12. 1998 v letno poročilo za 1998 in v nadaljnja letna in polletna poročila.
Št. 61/97
Ljubljana, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.
Priloga 1

DODATNI ANALITIČNI KONTI ZA BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE

(1) Stanja skupin kontov 992 in 997 se prikaže v izvenbilančni
evidenci s pomočjo izpiskov stanj vrednostnih papirjev iz
klirinško depotne družbe na dan sestave obrazcev, ki jih zahteva
sklep o načinu izračuna in izpolnjevanju kapitalske ustreznosti
borzno posredniških družb.

(2) Knjižbe na analitične konte sintetike 147 med letom niso
potrebne. Na dan sestavljanja bilance stanja v rokih, ki jih
določa sklep o načinu izračuna in izpolnjevanju kapitalske
ustreznosti borzno posredniških družb, se na ustrezni analitični
konto sintetike 147 prenesejo debetni saldi strank iz analitičnih
kontov sintetike 247.


RAZRED 0 - DOLGOROČNA SREDSTVA

060 0 - Naložbe v delnice Klirinško depotne družbe

060 1 - Naložbe v delnice Ljubljanske borze

060 2 - Naložbe v druge delnice

060 2 0 - Naložbe v delnice izdajateljev, ki so povezane osebe z
BPD

060 2 1 - Naložbe v delnice drugih izdajateljev

062 0 - Naložbe v delnice izdajateljev, ki so povezane osebe z
BPD

062 0 0 - Naložbe v delnice drugih BPD

062 0 1 - Naložbe v delnice drugih izdajateljev

062 1 - Naložbe v delnice drugih izdajateljev

062 1 0 - Naložbe v delnice drugih BPD

062 1 1 - Naložbe v delnice drugih izdajateljev

063 0 - Naložbe v deleže podjetij, ki so povezane osebe z BPD

063 0 0 - Naložbe v deleže drugih BPD

063 0 1 - Naložbe v deleže drugih podjetij

063 1 - Naložbe v deleže drugih podjetij

063 1 0 - Naložbe v deleže drugih BPD

063 1 1 - Naložbe v deleže drugih podjetij

070 0 - Dolgoročno dana posojila strankam za nakup vrednostnih
papirjev na podlagi posojilnih pogodb doma

070 0 0 - Strankam, ki so povezane osebe z BPD

070 0 0 0 - Strankam / pravnim osebam, ki so povezane osebe z BPD

070 0 0 1 - Strankam / fizičnim osebam, ki so povezane osebe z
BPD

070 0 1 - Drugim strankam

070 0 1 0 - Drugim strankam / pravnim osebam

070 0 1 1 - Drugim strankam / fizičnim osebam

070 1 - Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb
doma

070 1 0 - Dolgoročno dana posojila osebam, ki so povezane osebe
z BPD

070 1 0 0 - Dolgoročno dana posojila pravnim osebam, ki so
povezane osebe z BPD

070 1 0 0 0 - Drugim BPD, ki so povezane osebe z BPD

070 1 0 0 1 - Drugim pravnim osebam, ki so povezane osebe z BPD

070 1 0 1 - Dolgoročno dana posojila fizičnim osebam, ki so
povezane osebe z BPD

070 1 1 - Dolgoročno dana posojila drugim osebam

070 1 1 0 - Dolgoročno dana posojila pravnim osebam

070 1 1 0 0 - Dolgoročno dana posojila drugim BPD

070 1 1 0 1 - Dolgoročno dana posojila drugim pravnim osebam

070 1 1 1 - Dolgoročno dana posojila fizičnim osebam

072 0 - Dolgoročno dana posojila osebam, ki so povezane osebe z
BPD, z odkupom obveznic domačih podjetij

072 1 - Dolgoročno dana posojila drugim osebam, z odkupom
obveznic domačih podjetij

074 0 - Dolgoročno dana posojila osebam, ki so povezane osebe z
BPD, z odkupom domačih vrednostnih papirjev

074 1 - Dolgoročno dana posojila drugim osebam z odkupom domačih
vrednostnih papirjev

076 0 - Druga dolgoročno vložena sredstva v osebe, ki so povezane
osebe z BPD

076 0 0 - V druge BPD, ki so povezane osebe z BPD

076 0 1 - V druge osebe, ki so povezane osebe z BPD

076 1 - Druga dolgoročno vložena sredstva v druge osebe

076 1 0 - V druge BPD

076 1 1 - V druge osebe

077 0 - Dolgoročno dani depoziti v banke

077 0 0 - V banke, ki so povezane osebe z BPD

077 0 1 - V druge banke

077 1 - Dolgoročno dani depoziti v druge finančne organizacije,
ki imajo dovoljenje Banke Slovenije

077 1 0 - V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje
Banke Slovenije in so povezane osebe z BPD

077 1 1 - V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje
Banke Slovenije

078 - Hibridni in podrejeni dolžniški finančni instrumenti

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem finančnem instrumentu.)

078 0 - Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o
kapitalski ustreznosti BPD

078 0 0 - Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 0 0 0 - Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

078 0 0 1 - Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 0 1 - Drugih izdajateljev

078 0 1 0 - Drugih BPD

078 0 1 1 - Drugih izdajateljev

078 1 - Podrejeni dolžniški finančni instrumenti iz 6. člena
sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

078 1 0 - Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 1 0 0 - Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

078 1 0 1 - Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

078 1 1 - Drugih izdajateljev

078 1 1 0 - Drugih BPD

078 1 1 1 - Drugih izdajateljev

083 0 - Vplačila v jamstveni sklad pri Klirinško depotni družbi

083 1 - Vplačila v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
pokrivanju obveznosti


RAZRED 1 - KRATKOROČNA SREDSTVA

102 - Tolarska sredstva strank v blagajni

102 0 - Tolarska sredstva strank v blagajni

110 0 - Denarna sredstva na rednem žiro računu

115 - Denarna sredstva na poravnalnem žiro računu

115 0 - Denarna sredstva na poravnalnem žiro računu

116 - Denarna sredstva na žiro računu strank

116 0 - Denarna sredstva na posredniškem žiro računu

143 - Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do rednega
žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem imenu in
za svoj račun

143 0 - Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do rednega
žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev

144 - Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do
posredniškega žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v
svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

144 0 - Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do
posredniškega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev
iz posredniških poslov

146 - (Neto) kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa do
klirinško depotne družbe

146 0 - Kratkoročne terjatve poravnalnega žiro računa (za neto
vrednost nakazil) do klirinško depotne družbe iz posredniških
poslov (posredovanje in gospodarjenje) in iz poslov trgovanja, ko
so vse prodaje vrednostnih papirjev za vse stranke in BPD večje
od vseh nakupov vrednostnih papirjev za vse stranke in BPD v
obdobju

147 - Kratkoročne terjatve iz poslov v svojem imenu in za tuj
račun (skrajšano: posredniški posli)

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posamezni stranki.)

147 0 - Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških poslov do strank
/ posredovanje iz naslova vrednostnih papirjev, zneskov denarnih
sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih davkov

147 0 0 - Do strank / posredovanje, ki so povezane osebe z BPD

147 0 1 - Do drugih strank / posredovanje

147 1 - Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških poslov do strank
/ gospodarjenje iz naslova vrednostnih papirjev, zneskov denarnih
sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih davkov

147 1 0 - Do strank / gospodarjenje, ki so povezane osebe z BPD

147 1 1 - Do drugih strank / gospodarjenje

147 2 - Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških poslov do strank
/ vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in
hramba vrednostnih papirjev iz naslova zneskov provizij

147 2 0 - Do strank / vodenje računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev, ki so
povezane osebe z BPD

147 2 1 - Do drugih strank / vodenje računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev

148 - Kratkoročne terjatve posredniškega žiro računa iz naslova
prodaje vrednostnih papirjev iz poslov, ki jih je BPD sklenila v
svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

148 0 - Kratkoročne terjatve posredniškega žiro računa do
poravnalnega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev
iz posredniških poslov

148 1 - Kratkoročne terjatve posredniškega žiro računa do drugih
iz naslova prodaje netržnih vrednostnih papirjev iz posredniških
poslov

150 0 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz vrednostnih
papirjev

150 1 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz danih posojil
za nakup vrednostnih papirjev

150 2 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz ostalih
posojil

150 3 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz hibridnih in
podrejenih dolžniških finančnih instrumentov

150 3 0 - Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

150 3 0 0 - Drugih BPD, ki so povezane osebe BPD

150 3 0 1 - Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

150 3 1 - Drugih izdajateljev

150 3 1 0 - Drugih BPD

150 3 1 1 - Drugih izdajateljev

166 - Kratkoročne terjatve rednega žiro računa iz naslova prodaje
vrednostnih papirjev

166 0 - Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do poravnalnega
žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev

166 1 - Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do drugih iz
naslova prodaje netržnih vrednostnih papirjev

167 - Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do posredniškega
žiro računa

167 0 - Kratkoročne terjatve rednega žiro računa do
posredniškega žiro računa

167 0 0 - Kratkoročne terjatve do posredniškega žiro računa iz
naslova zaračunane provizije

167 0 1 - Kratkoročne terjatve do posredniškega žiro računa iz
naslova zaračunanega prometnega davka

170 0 - Delnice, kupljene za prodajo, izdajateljev, ki so
povezane osebe z BPD

170 0 0 - Delnice, kupljene za prodajo, drugih BPD, ki so
povezane osebe z BPD

170 0 1 - Delnice, kupljene za prodajo, drugih izdajateljev, ki
so povezane osebe z BPD

170 1 - Delnice, kupljene za prodajo, drugih izdajateljev

170 1 0 - Delnice, kupljene za prodajo, drugih BPD

170 1 1 - Delnice, kupljene za prodajo, drugih izdajateljev

171 0 - Deleži v osebah, ki so povezane osebe z BPD, kupljeni za
prodajo

171 0 0 - Deleži v drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

171 0 1 - Deleži v drugih osebah, ki so povezane osebe z BPD

171 1 - Deleži v drugih osebah, kupljeni za prodajo

171 1 0 - Deleži v drugih BPD

171 1 1 - Deleži v drugih osebah

172 0 - Celotni kapital oseb, ki so povezane osebe z BPD, kupljen
za prodajo

172 0 0 - Celotni kapital v drugih BPD, ki so povezane osebe z
BPD, kupljen za prodajo

172 0 1 - Celotni kapital v drugih osebah, ki so povezane osebe z
BPD, kupljen za prodajo

172 1 - Celotni kapital drugih oseb, kupljen za prodajo

172 1 0 - Celotni kapital v drugih BPD, kupljen za prodajo

172 1 1 - Celotni kapital v drugih osebah, kupljen za prodajo

173 0 - Kratkoročno dana posojila strankam za nakup vrednostnih
papirjev

173 0 0 - Strankam, ki so povezane osebe z BPD, za nakup
vrednostnih papirjev

173 0 0 0 - Strankam pravnim osebam, ki so povezane osebe z BPD,
za nakup vrednostnih papirjev

173 0 0 1 - Strankam fizičnim osebam, ki so povezane osebe z BPD,
za nakup vrednostnih papirjev

173 0 1 - Drugim strankam za nakup vrednostnih papirjev

173 0 1 0 - Pravnim osebam za nakup vrednostnih papirjev

173 0 1 1 - Fizičnim osebam za nakup vrednostnih papirjev

173 1 - Kratkoročno dani depoziti

173 1 0 - Kratkoročno dani depoziti v banke

173 1 0 0 - V banke, ki so povezane osebe z BPD

173 1 0 1 - V druge banke

173 1 1 - Kratkoročno dani depoziti v druge finančne
organizacije, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije

173 1 1 0 - V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje
Banke Slovenije in so povezane osebe z BPD

173 1 1 1 - V druge finančne organizacije, ki imajo dovoljenje
Banke Slovenije

173 2 - Druga kratkoročno dana posojila

173 2 0 - Druga kratkoročno dana posojila osebam, ki so povezane
osebe z BPD

173 2 1 - Druga kratkoročno dana posojila

174 0 - Kratkoročni vrednostni papirji, kupljeni za prodajo

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem vrednostnem papirju.)

174 0 0 - Kratkoročni vrednostni papirji, kupljeni za prodajo
izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

174 0 1 - Kratkoročni vrednostni papirji, kupljeni za prodajo
drugih izdajateljev

174 1 - Obveznice, kupljene za prodajo

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem vrednostnem papirju.)

174 1 0 - Obveznice, kupljene za prodajo izdajateljev, ki so
povezane osebe z BPD

174 1 1 - Obveznice, kupljene za prodajo drugih izdajateljev

174 2 - Kuponi vzajemnih skladov

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem vrednostnem papirju.)

174 2 0 - Kuponi vzajemnih skladov, ki so povezane osebe z BPD

174 2 1 - Kuponi drugih vzajemnih skladov

175 - Hibridni in podrejeni dolžniški finančni instrumenti

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem finančnem instrumentu.)

175 0 - Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o
kapitalski ustreznosti BPD

175 0 0 - Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 0 0 0 - Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

175 0 0 1 - Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 0 1 - Drugih izdajateljev

175 0 1 0 - Drugih BPD

175 0 1 1 - Drugih izdajateljev

175 1 - Podrejeni dolžniški finančni instrumenti iz 6. člena
sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

175 1 0 - Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 1 0 0 - Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

175 1 0 1 - Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

175 1 1 - Drugih izdajateljev

175 1 1 0 - Drugih BPD

175 1 1 1 - Drugih izdajateljev

176 - Druge kratkoročne finančne naložbe

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posamezni naložbi.)

176 0 - Druge kratkoročne finančne naložbe v osebe, ki so
povezane osebe z BPD

176 0 0 - V druge BPD, ki so povezane osebe z BPD

176 0 1 - V druge osebe, ki so povezane osebe z BPD

176 1 - Druge kratkoročne finančne naložbe v druge osebe

176 1 0 - V druge BPD

176 1 1 - V druge osebe


RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

243 - Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do rednega
žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem imenu in
za svoj račun

243 0 - Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do
rednega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev

244 - Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do
posredniškega žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v
svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

244 0 - Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do
posredniškega žiro računa iz naslova prodaje vrednostnih papirjev
iz posredniških poslov

246 - (Neto) kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa do
klirinško depotne družbe

246 0 - Kratkoročne obveznosti poravnalnega žiro računa (za neto
vrednost nakazil) do klirinško depote družbe iz posredniških
poslov (posredovanje in gospodarjenje) in iz poslov trgovanja, ko
so vse prodaje vrednostnih papirjev za vse stranke in BPD manjše
od vseh nakupov vrednostnih papirjev za vse stranke in BPD v
obdobju

247 - Kratkoročno poslovanje iz poslov v svojem imenu in za tuj
račun (skrajšano: posredniški posli)

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posamezni stranki.)

247 0 - Kratkoročne terjatve in obveznosti BPD iz posredniških
poslov do strank / posredovanje iz naslova vrednostnih papirjev,
zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih
davkov

247 0 0 - Do strank / posredovanje, ki so povezane osebe z BPD

247 0 1 - Do drugih strank / posredovanje

247 1 - Kratkoročne terjatve in obveznosti BPD iz posredniških
poslov do strank / gospodarjenje iz naslova vrednostnih papirjev,
zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij in zneskov prometnih
davkov

247 1 0 - Do strank / gospodarjenje, ki so povezane osebe z BPD

247 1 1 - Do drugih strank / gospodarjenje

247 2 - Kratkoročne obveznosti BPD iz posredniških poslov do
strank / vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
in hramba vrednostnih papirjev iz naslova zneskov provizij

247 2 0 - Do strank / vodenje računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev, ki so
povezane osebe z BPD

247 2 1 - Do drugih strank / vodenje računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev

248 - Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa iz naslova
nakupa vrednostnih papirjev iz poslov, ki jih je BPD sklenila v
svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

248 0 - Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do
poravnalnega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev
iz posredniških poslov

248 1 - Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do
drugih iz naslova nakupa netržnih vrednostnih papirjev iz
posredniških poslov

249 - Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do rednega
žiro računa iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem imenu in
za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)

249 0 - Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa do
rednega žiro računa iz naslova obračunane provizije iz
posredniških poslov

249 1 - Kratkoročne obveznosti posredniškega žiro računa od
rednega žiro računa iz naslova obračunanega prometnega davka iz
posredniških poslov

260 0 - Kratkoročne obveznosti za prometni davek

261 0 - Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti iz vrednostnih
papirjev

261 0 0 - Do pravnih oseb

261 0 1 - Do fizičnih oseb

261 1 - Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti iz hibridnih in
podrejenih dolžniških finančnih instrumentov

261 1 0 - Do oseb, ki so povezane osebe z BPD

261 1 0 0 - Do drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

261 1 0 1 - Do drugih oseb, ki so povezane osebe z BPD

261 1 1 - Do drugih oseb

261 1 1 0 - Do drugih BPD

261 1 1 1 - Do drugih oseb

261 2 - Kratkoročne obveznosti iz naslova drugih obresti

261 2 0 - Kratkoročne obveznosti do pravnih oseb iz naslova
drugih obresti

261 2 1 - Kratkoročne obveznosti do fizičnih oseb iz naslova
drugih obresti

262 0 - Kratkoročne obveznosti do pravnih oseb iz naslova
dividend in drugih deležev v dobičku

262 1 - Kratkoročne obveznosti do fizičnih oseb iz naslova
dividend in drugih deležev v dobičku

266 - Kratkoročne obveznosti rednega žiro računa iz naslova
nakupa vrednostnih papirjev

266 0 - Kratkoročne obveznosti rednega žiro računa do
poravnalnega žiro računa iz naslova nakupa vrednostnih papirjev

266 1 - Kratkoročne obveznosti do drugih iz naslova nakupa
netržnih vrednostnih papirjev

270 0 - Kratkoročno prejeta posojila pri strankah

270 0 0 - Kratkoročno prejeta posojila pri strankah podjetjih v
državi, ki so povezane osebe z BPD

270 0 1 - Kratkoročno prejeta posojila pri drugih strankah
podjetjih v državi

270 1 - Druga kratkoročno prejeta posojila pri podjetjih v državi

270 1 0 - Druga kratkoročno prejeta posojila pri podjetjih v
državi, ki so povezane osebe z BPD

270 1 1 - Druga kratkoročno prejeta posojila pri drugih podjetjih
v državi

275 - Kratkoročna posojila, dobljena pri fizičnih osebah

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem posojilojemalcu.)

275 0 - Kratkoročna posojila, dobljena pri strankah fizičnih
osebah

275 0 0 - Kratkoročna posojila, dobljena pri strankah fizičnih
osebah, ki so povezane osebe z BPD

275 0 1 - Kratkoročna posojila, dobljena pri drugih strankah
fizičnih osebah

275 1 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih
fizičnih osebah

275 1 0 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri fizičnih
osebah, ki so povezane osebe z BPD

275 1 0 0 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri lastnikih
BPD

275 1 0 1 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri zaposlenih
v BPD, ki so povezane osebe z BPD

275 1 0 2 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih
fizičnih osebah, ki so povezane osebe z BPD

275 1 1 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih
fizičnih osebah

275 1 1 0 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri zaposlenih
v BPD

275 1 1 1 - Kratkoročno prejeta posojila, dobljena pri drugih
fizičnih osebah

276 - Kratkoročni del dolgoročnih hibridnih in podrejenih
dolžniških finančnih instrumentov

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem finančnem instrumentu.)

276 0 - Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o
kapitalski ustreznosti BPD

276 0 0 - Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 0 0 0 - Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

276 0 0 1 - Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 0 1 - Drugih izdajateljev

276 0 1 0 - Drugih BPD

276 0 1 1 - Drugih izdajateljev

276 1 - Podrejeni dolžniški finančni instrumenti iz 6. člena
sklepa o kapitalski ustreznosti BPD

276 1 0 - Izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 1 0 0 - Drugih BPD, ki so povezane osebe z BPD

276 1 0 1 - Drugih izdajateljev, ki so povezane osebe z BPD

276 1 1 - Drugih izdajateljev

276 1 1 0 - Drugih BPD

276 1 1 1 - Drugih izdajateljev


RAZRED 4 - STROŠKI

415 - Stroški storitev plačilnega prometa, bančnih storitev,
borznih storitev, storitev klirinško depotnih družb in
borznoposredniških storitev

415 1 - Stroški storitev plačilnega prometa

415 2 - Stroški bančnih storitev

415 3 - Stroški storitev klirinško depotnih družb

415 4 - Stroški storitev borz

415 5 - Stroški borznoposredniških storitev

480 0 - Stroški prometnega davka


RAZRED 7 - PRIHODKI IN ODHODKI

762 0 - Prihodki od prodaje storitev posredovanja

762 1 - Prihodki od prodaje storitev gospodarjenja

762 2 - Prihodki od posebnih storitev v zvezi z vrednostnimi
papirji

762 3 - Prihodki od prodaje storitev investicijskega svetovanja

762 4 - Prihodki od prodaje storitev vodenja računov
nematerializiranih vrednostnih papirjev

762 5 - Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih
prodaj brez obveznostni odkupa

762 6 - Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih
prodaj z obveznostjo odkupa

762 7 - Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi s prevzemi

762 8 - Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi z uvedbo
vrednostnih papirjev v javno trgovanje

763 0 - Prihodki od prodaje storitev posredovanja na tujem trgu

763 1 - Prihodki od prodaje storitev gospodarjenja na tujem trgu

763 2 - Prihodki od posebnih storitev v zvezi z vrednostnimi
papirji na tujem trgu

763 3 - Prihodki od prodaje storitev investicijskega svetovanja
na tujem trgu

763 4 - Prihodki od prodaje storitev vodenja računov
nematerializiranih vrednostnih papirjev na tujem trgu

763 5 - Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih
prodaj brez obveznostni odkupa na tujem trgu

763 6 - Prihodki od prodaje posebnih storitev izvedbe prvih
prodaj z obveznostjo odkupa na tujem trgu

763 7 - Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi s prevzemi
na tujem trgu

763 8 - Prihodki od prodaje posebnih storitev v zvezi z uvedbo
vrednostnih papirjev v javno trgovanje na tujem trgu


RAZRED 9 - KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN DOLGOROČNE
REZERVACIJE

971 0 - Dolgoročno dobljena posojila od strank

971 0 0 - Dolgoročno dobljena posojila od strank pravnih oseb,
ki so povezane osebe z BPD

971 0 1 - Dolgoročno dobljena posojila od drugih strank pravnih
oseb

971 1 - Dolgoročno dobljena posojila od drugih

971 1 0 - Dolgoročno dobljena posojila od pravnih oseb, ki so
povezane osebe z BPD

971 1 1 - Dolgoročno dobljena posojila od drugih pravnih oseb

975 0 - Dolgoročno dobljena posojila od strank

975 0 0 - Dolgoročno dobljena posojila od strank fizičnih oseb,
ki so povezane osebe z BPD

975 0 1 - Dolgoročno dobljena posojila od drugih strank fizičnih
oseb

975 1 - Dolgoročno dobljena posojila od drugih

975 1 0 - Dolgoročno dobljena posojila od fizičnih oseb, ki so
povezane osebe z BPD

975 1 1 - Dolgoročno dobljena posojila od drugih fizičnih oseb

977 - Hibridni in podrejeni dolžniški finančni instrumenti

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem finančnem instrumentu.)

977 0 - Hibridni finančni instrumenti iz 5. člena sklepa o
kapitalski ustreznosti BPD

977 1 - Podrejeni dolgoročni finančni instrumenti iz 6. člena
sklepa o kapitalski ustreznosti BPD


SKUPINA 99 - IZVENBILANČNA EVIDENCA

990 DO 994 - AKTIVNA ZUNAJBILANČNA KNJIGOVODSKA EVIDENCA

990 - Prejeta jamstva in zastave ter hramba stvari strank v BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem predmetu glede na naziv analitičnega konta.)

990 0 - Prejeta jamstva in zastave

990 0 0 - Prejeta jamstva s hipoteko

990 0 1 - Vrednostni papirji, prejeti v zastavo

990 0 1 0 - Lastne delnice, prejete v zastavo

990 0 1 1 - Drugi vrednostni papirji, prejeti v zastavo

990 0 2 - Vrednostni predmeti, prejeti v zastavo

990 0 9 - Prejeta druga jamstva

990 1- Hramba stvari strank v BPD

990 1 0 - Hramba vrednostnih papirjev strank, izdanih kot pisnih
listin, ki niso v hrambi pri klirinško depotni družbi

990 1 9 - Druge stvari strank v hrambi

991 - Terjatve do prejemnikov jamstev in zastav ter do deponentov
stvari v hrambi pri BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem prejemniku oziroma deponentu.)

991 0 - Terjatve do prejemnikov jamstev in zastav

991 0 0 - Prejemniki jamstev s hipoteko

991 0 1 - Prejemniki zastav vrednostnih papirjev

991 0 1 0 - Prejemniki zastav lastnih delnic

991 0 1 1 - Prejemniki zastav drugih vrednostnih papirjev

991 0 2 - Prejemniki zastav vrednostnih predmetov

991 0 3 - Prejemniki drugih jamstev

991 1 - Terjatve do depozitarjev stvari v hrambi izven BPD

991 1 0 - Depozitarji vrednostnih papirjev v hrambi izven BPD

991 1 9 - Depozitarji drugih stvar v hrambi izven BPD

992 - Vrednostni papirji strank, vknjiženi v klirinško depotni
družbi

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posameznem vrednostnem papirju.)

992 0 - Vrednostni papirji strank na posredovanju, vknjiženi v
klirinško depotni družbi

992 1 - Vrednostni papirji strank, katerim BPD gospodari s
premoženjem, vknjiženi v klirinško depotni družbi

993 - Terjatve za posojene stvari BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po izposojevalcu.)

993 0 - Terjatve do izposojevalcev za posojene vrednostne papirje

993 1 - Terjatve do izposojevalcev za posojene druge stvari

994 - Izposojene stvari

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po izposojenih stvareh.)

994 0 - Izposojeni vrednostni papirji

994 1 - Izposojene druge stvari

995 DO 999 - PASIVNA ZUNAJBILANČNA KNJIGOVODSKA EVIDENCA

995 - Obveznosti do dajalcev jamstev in zastav ter do deponentov
stvari v hrambi pri BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po dajalcih oziroma deponentih.)

995 0 - Obveznosti do dajalcev jamstev in zastav

995 0 0 - Dajalci jamstev s hipoteko

995 0 1 - Dajalci zastav vrednostnih papirjev

995 0 1 0 - Dajalci zastav lastnih delnic

995 0 1 1 - Dajalci zastav drugih vrednostnih papirjev

995 0 2 - Dajalci zastav vrednostnih predmetov

995 0 3 - Dajalci drugih jamstev

995 1 - Obveznosti do deponentov stvari v hrambi pri BPD

995 1 0 - Deponenti vrednostnih papirjev v hrambi pri BPD

995 1 9 - Deponenti drugih stvari v hrambi pri BPD

996 - Dana jamstva in zastave ter hramba stvari pri depotnih
družbah

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po predmetih glede na naziv analitičnega konta.)

996 0 - Dana jamstva in zastave

996 0 0 - Dana jamstva s hipoteko

996 0 1 - Vrednostni papirji, dani v zastavo

996 0 1 0 - Zastava lastnih delnic

996 0 1 1 - Zastava drugih vrednostnih papirjev

996 0 2 - Vrednostni predmeti, dani v zastavo

996 0 9 - Druga dana jamstva

996 1 - Stvari dane v hrambo

996 1 0 - Vrednostni papirji

996 1 1 - Druge stvari

997 - Obveznosti za vrednostne papirje vknjižene v klirinško
depotni družbi

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posamezni stranki.)

997 0 - Obveznosti do deponentov, ki so stranke na posredovanju,
za vrednostne papirje vknjižene v klirinško depotni družbi

997 1 - Obveznosti do deponentov, ki so stranke, ki jim BPD
gospodari s premoženjem, za vrednostne papirje vknjižene v
klirinško depotni družbi

998 - Posojene stvari

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posojenih stvareh.)

998 0 - Posojeni vrednostni papirji

998 1 - Posojene druge stvari

999 - Obveznosti za izposojene stvari BPD

(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca
po posojevalcu.)

999 0 - Obveznosti do posojevalcev za izposojene vrednostne
papirje

999 1 - Obveznosti do posojevalcev za izposojene druge stvari


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti