Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3842. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas, stran 7048.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl US, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Draža vas na seji dne 10. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
1. člen
Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupnosti Draža vas o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Draža vas.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa :
1. Izgradnja pločnika, asfaltiranje cest in obnova vaških vodnjakov.
2. Modernizacija in razširitev javne razsvetljave.
3. Dograditev kanalizacije.
4. Razširitev trafo postaj.
5. Izgradnja otroškega in tenis igrišča.
6. Sofinanciranje gasilskega vozila, razširitev hidrantnega omrežja.
7. Sofinanciranje razširitve pokopališča in urejanja cerkve.
8. Nakup zemljišča za avtobusne postaje.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Draža vas po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Draža vas od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje;
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Draža vas stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu tega sklepa, pri vsakem izplačilu.
Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na podlagi katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posameznikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Draža vas dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Draža vas stalnega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Draža vas, plačujejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna skupnost Draža vas.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka občanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost občanov, določenega z zakonom.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu krajevne skupnosti Draža vas.
7. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Draža vas številka 50700-842-049-82037.
8. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skupnosti Draža vas, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Draža vas, ki je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Draža vas, dne 10. decembra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Draža vas
Dušan Arbajter l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti