Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3861. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče, stran 7060.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 34. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) ter odločitve krajanov KS Zreče na referendumu dne 23. novembra 1997 je Svet krajevne skupnosti Zreče na seji dne 20. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče
l. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov v Krajevni skupnosti Zreče na referendumu dne 23. novembra 1997, se uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– odplačilo kredita za telovadnico,
– širitev in ureditev pokopališča,
– širitev in modernizacija vodovoda,
– izgradnja čistilne naprave,
– ureditev rekreacijskega centra in dodatna otroška igrišča,
– gradnja obvoznice v Zg. Zrečah,
– ceste, pločniki in kanalizacija,
– javna razsvetljava in trafo postaje,
– avtobusna postajališča,
– plinifikacija,
– kabelska TV,
– gradnja večstanovanjskega objekta,
– ureditev dodatnih parkirnih prostorov,
– obnova cerkve Sv. Egidija v muzej.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Zreče ter lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov in vinskih kleti, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Zreče,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zreče stalnega prebivališča.
4. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Zreče dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz sedme in osme alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Zreče in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
6. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Zreče št. 50720-842-144-82107.
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Zreče, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov. Izterjavo bo opravila Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Slovenske Konjice.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 009-1/97
Zreče, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Zreče
Ivan Umnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti