Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3839. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenj Gradec, stran 7044.

Na podlagi 8. člena statuta mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 25. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenj Gradec
1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 3/94) se v naslovu ter v 1., 3., 5., 34. in 46. členu nadomestijo besede “Občina Slovenj Gradec” z besedami “Mestna občina Slovenj Gradec”.
V 6., 10., 23., 29., 34. in 35. členu odloka se nadomestijo besede “Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec” z besedami “Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec”.
V drugem odstavku 28. člena odloka se besede “upravnega organa za urbanistično načrtovanje Občine Slovenj Gradec” nadomestijo z besedami “Uprave za urejanje prostora in varstvo okolja mestne občine Slovenj Gradec”.
V 54. členu odloka se nadomestijo besede “Komunalno podjetje Slovenj Gradec” z besedami “Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec”.
2. člen
V 3. členu odloka (subjekti ravnanja z odpadki) se 4. točka spremeni tako, da glasi:
4. vsi prebivalci Mestne občine Slovenj Gradec in drugi povzročitelji odpadkov, ki se nahajajo na območju občine.
3. člen
V 7. členu odloka se prvi stavek 1. točke tretjega odstavka dopolni tako, da glasi:
(3) Posebni odpadki so:
1. posebni odpadki iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, ki se pri odlaganju lahko mešajo s komunalnimi odpadki, ne da bi povzročali škodo okolju, vendar se zaradi svoje sestave, oblike in količine, odlagajo pod posebnimi pogoji.
4. člen
V 4. členu odloka (sistem ravnanja z odpadki) se doda 6. točka, ki glasi:
6. obveščanje, opozarjanje in usposabljanje prebivalstva za pravilno ravnanje z odpadki v skladu s sprejetimi programi.
5. člen
V poglavju III. ZBIRANJE ODPADKOV se pred 8. členom dodata dva nova člena:
8.a člen
(ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev)
(1) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se v skladu s programom, ki ga pripravi izvajalec in ga potrdi Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec, uvede na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec in je obvezno za vse povzročitelje in izvajalce.
(2) Izvajalci morajo v skladu s programom iz prejšnjega odstavka zagotoviti ustrezne tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov in jih postaviti na določena mesta.
(3) Povzročitelji so dolžni sortirati odpadke in jih v skladu z navodili odlagati v tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov.
in
8.b člen
(obveznost sortiranja odpadkov za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, morajo same na svoje stroške sortirati komunalne in posebne odpadke iz 7. člena tega odloka na izvoru nastanka in poskrbeti za nadaljnjo predelavo koristnih odpadkov oziroma jih oddati pooblaščenim zbiralcem odpadkov.
6. člen
V 8. členu odloka (prostor za zbirno in odjemno mesto) se doda četrti odstavek, ki glasi:
(4) V posameznih naseljih so na posebnih lokacijah nameščene tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov v obliki ekoloških otokov.
7. člen
V 10. členu odloka (določanje in vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest) se prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da glasi:
(2) Na območjih, kjer ni organiziran individualen odvoz, se v programu izvajanja ravnanja z odpadki, ki ga potrdi Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec, določi število skupnih zbirnih in odjemnih mest ter oblika in način odvoza odpadkov.
V 10. členu odloka se doda tretji odstavek, ki glasi:
(3) Zbirna in odjemna mesta za ločeno zbiranje odpadkov (mikrolokacije ekoloških otokov) določi izvajalec v soglasju s pristojno službo Mestne občine Slovenj Gradec in lastniki zemljišč. Skupna zbirna in odjemna mesta in mesta, kjer so postavljeni ekološki otoki, vzdržuje izvajalec.
8. člen
Za 10. členom odloka se doda nov 10.a člen, ki glasi:
10.a člen
(določanje transportne poti smetarskih vozil)
Transportno pot smetarskih vozil določi izvajalec skupaj z upravnim organom Mestne občine Slovenj Gradec in mora ustrezati varnim pogojem vožnje ter ne sme ogrožati prometa.
9. člen
11. člen odloka (načrtovanje zbirnih in odjemnih mest) se dopolni tako, da se na koncu dodajo besede in urbanistično primerno vklapljanje v okolje.
10. člen
V 1. točki prvega odstavka 12. člena odloka (vrste posod za odpadke) in v prvem odstavku 14. člena odloka se prečrtata besedi “in zaboje”.
11. člen
V 14. členu odloka (prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne posode) se doda četrti odstavek, ki glasi:
(4) V tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov je obvezno sortirano odlaganje odpadkov v skladu z navodili in je prepovedano odlaganje drugih odpadkov.
12. člen
V 17. členu odloka (vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih) se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
(3) Skupna zbirna in odjemna mesta, navedena v drugem odstavku 10. člena odloka in zbirna in odjemna mesta za ločeno zbiranje odpadkov čisti izvajalec.
13. člen
V 22. členu (nabava posod za odpadke za gospodinjstva) se črta zadnji stavek “Za še neiztrošene posode povzročiteljev izvajalci ne zaračunavajo obrabnine”.
14. člen
Za 22. členom odloka se doda nov 22.a člen, ki glasi:
22.a člen
(nabava posod za odpadke za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, morajo v skladu s tehnologijo odvoza in pogodbo z izvajalcem oziroma v skladu z odločbo izvajalca, same na svoje stroške nabaviti tipizirane posode za odpadke.
15. člen
V 24. členu odloka (način odvoza) se beseda “odvažanje” nadomesti z besedo “prevažanje”.
16. člen
V 25. členu odloka se naštete vrste odpadkov v prvem, drugem in tretjem odstavku izpišejo tako, da se 25. člen v celoti glasi:
25. člen
(odvoz posameznih vrst odpadkov)
(1) Ohlajene ogorke in pepel iz kurilnih naprav skupnih kotlovnic, odpadke, ki nastanejo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin, trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav, komunalnim odpadkom podobne odpadke iz drugih virov, fekalije iz greznic ter ločeno zbrane odpadke odvažajo izvajalci po potrebi s posebej za to urejenimi vozili in na posebna za to določena mesta.
(2) Kosovne odpadke iz gospodinjstev, odpadni gradbeni material, kamenje, jalovino iz manjših gradbenih posegov ter večje vejevje, štore in druge inertne materiale iz urbanih naselij odvažajo izvajalci po posebnem naročilu in jih odložijo na za to določena mesta.
(3) Kosovne odpadke iz gospodinjstev, odpadni gradbeni material, kamenje, jalovino iz manjših gradbenih posegov ter nenevarne posebne odpadke iz industrije, obrti in drugih dejavnosti lahko odvažajo tudi povzročitelji sami v dogovoru z izvajalci, vendar morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznjenje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje in praznjenje.
(4) Izvajalci so dolžni najmanj enkrat letno v spomladanskem času organizirati odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem območju občine. Odvoz teh odpadkov se objavi na krajevno običajen način.
17. člen
V 26. členu odloka (odlagališče odpadkov) se doda nov odstavek, ki glasi:
(2) Odlagališče komunalnih odpadkov se nahaja v Mislinjski Dobravi. Namenjeno je za odlaganje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ostalih komunalnih odpadkov in nenevarnih posebnih odpadkov iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, ki nastajajo na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja, v skladu z določili tega odloka.
18. člen
V 27. členu odloka (sprejemljivost odlagališča komunalnih odpadkov) se dodata četrti in peti odstavek, ki glasita:
(4) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena na odlagališče komunalnih odpadkov ni dovoljeno odlagati odpadkov, ki jih je možno ponovno uporabiti kot sekundarno surovino ali jih v skladu z občinskimi programi za ravnanje z odpadki in veljavnimi predpisi, predelati ali obdelati na kak drug okolju prijaznejši način.
(5) Dokončno odločitev o tem ali je odpadke mogoče odlagati na odlagališču v skladu s prejšnjim odstavkom, sprejme občinski upravni organ pristojen za varstvo okolja.
19. člen
Prvi odstavek 28. člena odloka (odlaganje odpadnih inertnih materialov) se spremeni tako, da glasi:
(1) Odpadni inertni gradbeni materiali se lahko uporabljajo na odlagališču odpadkov za lastne potrebe v skladu s poslovnikom. Možno jih je odložiti tudi drugje v okolju, za kar pa je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za poseg v prostor.
Drugi odstavek 28. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
(2) Investitor si mora pridobiti pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor mnenje za deponiranje inertnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča od uprave za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec.
20. člen
Drugi odstavek 31. člena se dopolni tako, da glasi:
(2) Če so odpadki odloženi na zasebnem zemljišču in ni mogoče najti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb odstranijo lastniki oziroma upravljalci zemljišč. Če v roku, ki je v odločbi določen za odstranitev odpadkov, le-ti niso odstranjeni, jih odstrani izvajalec na stroške lastnika ali upravljalca zemljišča.
21. člen
V 34. členu odloka (določanje cen) se v prvem odstavku besede “– stroške odlaganja odpadkov na odlagališču” nadomestijo z besedami “– stroške ravnanja z odpadki na odlagališču”.
22. člen
V 35. členu odloka (izgradnja novih kapacitet odlaganja odpadkov) se zadnji stavek prvega odstavka spremeni tako, da glasi:
V tem primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih odvajati v proračun Mestne občine Slovenj Gradec.
23. člen
Poglavje VII. RAVNANJE Z ODPADKI PO SISTEMU LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV, ki obsega 39., 40., 41., 42. in 43. člen, se črta.
V prvem odstavku 44. člena odloka (evidentiranje strukture in količine odpadkov) se za besedami “in se odlagajo na odlagališču” dodajo besede “ter ločeno zbranih odpadkov”.
24. člen
45. člen odloka (obveznost sklenitve pogodbe za ravnanje z odpadki) se spremeni v celoti in glasi:
45. člen
(obveznost posredovanja podatkov o odpadkih)
(1) Vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so dolžne pred pričetkom opravljanja dejavnosti posredovati ustrezne podatke izvajalcu, na osnovi katerih le-ta izda odločbo o ravnanju z odpadki. V primeru, da povzročitelj opravlja dejavnost v najetih prostorih, za katere ima najemodajalec že sklenjeno pogodbo, je dolžan le-ta posredovati zahtevane podatke izvajalcu.
(2) Odločba o ravnanju z odpadki je pogoj za pridobitev uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu. Brez odločbe ni možno odlaganje odpadkov na odlagališču odpadkov.
25. člen
Prvi odstavek 46. člena odloka (nadzor) se spremeni tako, da glasi:
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja služba za komunalni nadzor Mestne občine Slovenj Gradec, Inšpekcija za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstvena inšpekcija Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ter drugi organi v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
26. člen
Prvi odstavek 47. člena (kazenske določbe) se v skladu z dopolnitvami in spremembami členov odloka spremeni tako, da se v celoti glasi:
(1) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev (drugi odstavek 8.a člena),
2. ne čistijo skupnih zbirnih in odjemnih mest in zbirnih in odjemnih mest za ločeno zbiranje odpadkov (ekoloških otokov) (tretji odstavek 17. člena),
3. ne namestijo potrebnega števila posod za odpadke na javnih površinah, jih ne praznijo redno, jih ne čistijo in vzdržujejo (20. člen),
4. na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, jih sproti ne popravljajo in dotrajanih ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (prvi odstavek 21. člena),
5. ne očistijo posod za odpadke najmanj enkrat letno (tretji odstavek 21. člena),
6. ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom odvoza oziroma pogosteje na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb (prvi odstavek 23. člena),
7. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi odstavek 23. člena),
8. ne odvažajo odpadkov iz 1. točke prvega odstavka 7. člena s posebej urejenimi komunalnimi vozili (24. člen),
9. ne odvažajo odpadkov skladno s 25. členom,
10. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča (prvi odstavek 26. člena),
11. na odlagališče komunalnih odpadkov v Mislinjski Dobravi odlagajo odpadke iz drugih lokalnih skupnosti (drugi odstavek 26. člena),
12. ne ocenjujejo in evidentirajo strukture in količine odpadkov ter podatkov ne posredujejo upravnemu organu občine pristojnemu za varstvo okolja (prvi odstavek 44. člena),
13. odlagajo na odlagališče posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in/ali posebne odpadke, za katere si niso pridobili mnenja upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja oziroma mnenja strokovne inštitucije (drugi in tretji odstavek 27. člena),
14. odlagajo na odlagališče odpadke v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 27. člena,
15. ne sprejmejo poslovnika o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov oziroma ne delujejo v skladu z določili poslovnika (29. člen),
16. ne sklenejo pogodbe s povzročiteljem odpadkov oziroma mu ne izdajo odločbe o ravnanju z odpadki (drugi odstavek 27. člena, prvi odstavek 45. člena),
17. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (tretji odstavek 46. člena).
27. člen
Prvi odstavek 49. člena odloka (kazenske določbe) se v skladu z dopolnitvami in spremembami posameznih členov odloka spremeni tako, da se v celoti glasi:
(1) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. ne sortira odpadkov v skladu z 8.b členom,
2. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek 10. člena),
3. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke po 12. členu oziroma odlaga odpadke izven posod za odpadke (13. člen),
4. odlaga odpadke v nasprotju s 14. členom,
5. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (16. člen),
6. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči izvajalcu dostopa do odjemnih mest (prvi odstavek 17. člena),
7. ne odlaga ostankov hrane in drugih bioloških odpadkov v zaprte posode za odpadke ali v tipizirane posode za odpadke v plastičnih vrečkah (18. člen),
8. ne nabavi ustreznih tipiziranih posod za odpadke (22.a člen),
9. ne odvaža odpadkov z ustreznimi vozili (tretji odstavek 25. člena),
10. odlaga odpadne inertne gradbene materiale v okolje, ne da bi si predhodno pridobil dovoljenje za poseg v prostor (prvi odstavek 28. člena),
11. si ne pridobi mnenja uprave za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec za deponiranje inertnega odpadnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor (drugi odstavek 28. člena),
12. odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov (31. člen),
13. kuri odpadke na prostem ali v drobnih kuriščih in povzroča emisije, ki škodujejo okolju (32. člen),
14. ne sporoči izvajalcem podatkov in sprememb, ki se nanašajo na prvi in drugi odstavek 36. člena tega odloka (37. člen),
15. ne posreduje izvajalcem podatkov o odpadkih (45. člen).
28. člen
51. člen odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi:
51. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:
1. stori prekršek naveden v 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. točki prvega odstavka 49. člena,
2. ne sortira odpadkov in jih ne odlaga ločeno v ustrezne tipizirane posode (tretji odstavek 8.a člena)
(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v prvem odstavku 49. člena in v 2. točki prvega odstavka tega člena.
29. člen
V poglavju XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se črta 53. člen in drugi odstavek 55. člena. V tretjem odstavku 55. člena se beseda “začetka” nadomesti z besedo “pričetka”.
30. člen
Za 55. členom odloka se doda nov 55.a člen, ki glasi:
55.a člen
(1) Vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava in fizične osebe, ki že opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost in še nimajo odločbe izvajalca za ravnanje z odpadki, so dolžne v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka posredovati ustrezne podatke o odpadkih izvajalcu, da le-ta izda odločbo o ravnanju z odpadki.
(2) Brez odločbe o ravnanju z odpadki ni možno odlaganje na komunalnem odlagališču odpadkov.
31. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 1998.
Slovenj Gradec, dne 2. decembra 1997.
Predsednik
Sveta mestne Občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti