Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3829. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem, stran 7038.

Na podlagi 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), 10. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na seji dne 26. novembra 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kategorije občinskih službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so:
– obstoječa službena stanovanja v lasti občine,
– stanovanja, pridobljena s sredstvi, namenjenimi izgradnji službenih stanovanj.
V primeru, da Občinski svet občine Semič ugotovi, da obstoječe stanovanje ni primerno za službeno stanovanje, lahko s sklepom prekategorizira službeno stanovanje v socialno stanovanje, kot nadomestilo pa zagotovi z nakupom ali novogradnjo nadomestno primernejše službeno stanovanje.
3. člen
Občinska službena stanovanja so namenjena za reševanje stanovanjskih potreb:
– delavcev v občinski upravi ter delavcev v javnih podjetjih in zavodih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Semič,
– delavcev v javnih zavodih oziroma drugih ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica ni občina, njihova nemotena redna dejavnost pa je v občinskem interesu, ki si zaradi svojega ekonomskega položaja ne morejo sami rešiti stanovanjskega problema,
– kadru, ki ga občinski svet občine opredeli kot deficitaren kader v občini in si zaradi ekonomskega položaja ne more sam rešiti stanovanjskega problema.
4. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev oziroma drugih dejavnikov, ki so opredeljeni v 3. členu tega pravilnika.
II. OSNOVE IN MERILA
5. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
1. Pomembnost delovnega mesta:      točk
– delavec s posebnimi pooblastili     30
– strokovni delavec            20
2. Stopnja strokovne izobrazbe:
– magisterij, doktorat           30
– VII. stopnja               25
– VI. stopnja               20
– V. stopnja                15
3. Deficitarnost kadra           30
V primeru, da imata dva kandidata enako število točk, ima prednost kandidat:
1. za katerega je posebno izkazana potreba po določenem kadru,
2. ki ima večje število ožjih družinskih članov,
3. da so naloge, ki jih opravlja prosilec, v posebnem interesu občine,
4. oddaljenost bivanja od kraja službovanja.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
6. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo praviloma naslednji maksimalni standardi:
------------------------------------------------------------
 Število družinskih članov   Stanovanjska površina do m2
------------------------------------------------------------
       1              32
       2              45
       3              58
       4              70
------------------------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: kuhinjo, sobe, kabinete, shrambo, WC, kopalnico in predsobo.
Župan lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
7. člen
Župan izda v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja sklep o razpisu, ki se javno objavi na oglasni deski Občine Semič. O poteku razpisa se obvesti tudi organizacije po 3. členu tega pravilnika, ki ga objavijo na svojih oglasnih deskah.
8. člen
Razpis za dodelitev stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto razpisanih službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je potrebno vložiti prijave, ki ne sme biti krajši od 15 dni,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– dokazila, ki jih mora prosilec predložiti, da lahko kandidira za službeno stanovanje,
– način objave prednostne liste in odločitve o oddaji stanovanja.
9. člen
Obrazloženi vlogi za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zvrne kot nepopolna, po preteku 8-dnevnega roka, ko je bil prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil.
Obvezna so dokazila o dokončani stopnji izobrazbe prosilca, o njegovi zaposlitvi in opis del in nalog, ki jih opravlja ter druga dokazila, ki bodo potrebna za ugotovitev meril po tem pravilniku.
10. člen
Na podlagi prispelih vlog se oblikuje prednostna lista za dodelitev službenih stanovanj. Sklep o uvrstitvi na prednostno listo izda tajnik občine in o tem obvesti vse prijavljene kandidate. Na sklep je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan. Po odločitvi župana se oblikuje dokončna prednostna lista.
Prednostna lista velja do novega razpisa.
11. člen
Službeno stanovanje po vrstnem redu prednostne liste dodeli s sklepom župan v okviru razpoložljivih stanovanj.
Z upravičencem, ki mu je dodeljeno občinsko službeno stanovanje, župan sklene posebno pogodbo o oddaji službenega stanovanja v najem, s katero uredi medsebojne odnose ter pri tem upošteva določila tega pravilnika in določbe stanovanjskega zakona.
12. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ki ga izdaja minister za okolje in prostor.
13. člen
Najemna pogodba se predčasno lahko odpove iz razlogov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona in najemni pogodbi.
14. člen
Župan lahko izjemoma odda službeno stanovanje v najem brez razpisa v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 3. člena tega pravilnika, kadar je zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov ogroženo izvajanje nalog upravičencev.
Za izdajo sklepa o dodelitvi stanovanja na podlagi prvega odstavka tega člena mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
15. člen
Če pri upravičencih iz 3. člena tega pravilnika ni izkazana potreba po dodelitvi občinskih službenih stanovanj, ostanejo le-ta nedodeljena. Župan lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim ali pravnim osebam, vendar le za določeno dobo.
Po poteku te dobe so upravičenci dolžni stanovanje vrniti.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za zadeve, ki niso posebej opredeljene s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov iz tega področja.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-04-18/97
Semič, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti