Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3850. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo, stran 7054.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Zbelovo na seji dne 10. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
1. člen
Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupnosti Zbelovo o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Zbelovo.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko uporabljena za sofinanciranje programa:
1. Asfaltiranje krajevnih cest (Sp. Laže, Podpeč, Zbelovska gora)
2. Vzdrževanje in preplastitev obstoječih cest in vzdrževanje objektov.
3. Ureditev kanalizacije (Sp. Laže, Zbelovo).
4. Razširitev razsvetljave.
5. Dokončanje gradnje bazena.
6. Sofinanciranje cisterne za GD Zbelovo.
7. Obnova in vzdrževanje mostov (Podpeč, Zbelovo).
8. Preplastitev igrišča.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Zbelovo po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Zbelovo od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje;
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zbelovo stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu tega sklepa, pri vsakem izplačilu.
Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na osnovi katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posameznikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Zbelovo dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zbelovo stalnega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Zbelovo, plačujejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna skupnost Zbelovo.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka občanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost občanov, določenega z zakonom.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu krajevne skupnosti Zbelovo.
7. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Zbelovo številka 50700-842-049-82079.
8. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skupnosti Zbelovo, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Zbelovo, ki je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zbelovo, dne 10. decembra 1997.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Zbelovo
Peter Koren l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti