Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3827. Odlok o razglasitvi reke Krupe za naravno znamenitost in kraške jame Judovske hiše za kulturni spomenik, stran 7035.

Na podlagi 18. člena zakona naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 26/92) sprejemata Občinski svet občine Semič na podlagi 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in št. 35/96) na seji dne 23. oktobra 1997 naslednji
O D L O K
o razglasitvi reke Krupe za naravno znamenitost in kraške jame Judovske hiše za kulturni spomenik
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, estetske in naravne vrednote se območje izvira in toka reke Krupe zaradi posebnih geomorfoloških, hidroloških, zooloških in krajinskih vrednot razglasi za naravno znamenitost, kraška jama Judovska hiša pa za kulturni spomenik.
2. člen
Območje reke Krupe, kot levi pritok reke Lahinje, prihaja na površje v močnih kraških izvirih izpod strmih skal debelo skladovitega spodnjekrednega apnenca. Zaradi kraškega zaledja gre za izjemno občutljiv vodno ekološki ekosistem. Struga je vrezana v živo skalo in daje mestoma vtis kanjona. V sedimentu izvirnega jezera je znano nahajališče jamske školjke Congeria kusceri, najdene pa so še druge endemne vrste jamskih polžev.
Kraška jama Judovska hiša je edino dosedaj znano paleolitsko najdišče v Beli krajini.
II. OBMOČJE NARAVNE ZNAMENITOSTI IN KULTURNEGA SPOMENIKA
3. člen
(1) Območje naravne znamenitosti in kulturnega spomenika se deli na območje izvira s skalno steno in na strugo reke Krupe, na območje kraške jame Judovska hiša ter na varovano območje.
(2) Območje izvira s skalno steno in strugo reke Krupe zajema naslednje parcele v k.o. Vinji Vrh:
----------------------------------------------------
Št. parcele   ZKV    Lastnik
----------------------------------------------------
1798       40    Jurejevčič Milan, Krupa 4
1810      380    GG Novo mesto
1811      655    Puš Matjaž, Krupa 3
3111/1     S001    Občina Črnomelj
3111/2     S001    Občina Črnomelj
----------------------------------------------------
(3) Območja kulturnega spomenika kraška jama Judovska hiša zajema parcelo v k.o.Vinji Vrh:
-------------------------------------------------------
Št. parcele  ZKV     Lastnik
-------------------------------------------------------
2875      36     Ivanšek Avguštin, Klošter 12
-------------------------------------------------------
(4) Varovano območje naravne znamenitosti in kulturnega spomenika obsega naslednje parcele v k.o. Vinji Vrh:
----------------------------------------------------------------
Št. parcele ZKV    Lastnik
----------------------------------------------------------------
*101     656    Puš Matjaž, Krupa 3
*102/1    656    Puš Matjaž, Krupa 3
*102/2    655    Puš Matjaž, Krupa 3
*103     655    Puš Matjaž, Krupa 3
*104     615    Mihelčič-Jakša Antonija, Moverna vas 1
*104     615    Uhernik Mirjana, Leskovec 1, Brusnice
*135     510    KZ Črnomelj
*136     510    KZ Črnomelj
*137     510    KZ Črnomelj
*139     510    KZ Črnomelj
*145     501    Per Alojzija, Stranska vas 17
*150     634    Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
*150     634    Janežič Ivan, Stranska vas 18
*151     634    Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
*151     634    Janežič Ivan, Stranska vas 18
*152     634    Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
*152     634    Janežič Ivan, Stranska vas 18
*156     655    Puš Matjaž, Krupa 3
*168          Jurejevčič Milan, Krupa 4
1748     510    KZ Črnomelj
1749     510    KZ Črnomelj
1750/1    510    KZ Črnomelj
1750/2    345    Jakofčič Zvonko, Stranska vas 9
1750/3    485    Novak Kump Kristina, Stranska vas 12
1751     510    KZ Črnomelj
1752     510    KZ Črnomelj
1754     510    KZ Črnomelj
1755     510    KZ Črnomelj
1756     510    KZ Črnomelj
1758/1    510    KZ Črnomelj
1761     510    KZ Črnomelj
1763/1    76    Potočnik Frančiška, Stranska vas 6
1763/2    453    Oven Frančišek, Stranska vas 8
1764     165    Pavlin Rozalija, Sela pri Semiču 3a
1765/1    76    Potočnik Frančiška, Stranska vas 6
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)
1765/2    76    Potočnik Frančiška, Stranska vas 6
1781     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1783     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1784     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1788     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1789/1    165    Pavlin Rozalija, Sela pri Semiču 3a
1789/2    165    Pavlin Rozalija, Sela pri Semiču 3a
1790     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1791     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1792     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1794     515    Simonič Martin, Stranska vas 5
1795     429    Simonič Martin, Stranska vas 5
1796     630    Občina Črnomelj
1797/1    75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1797/2    75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1799/1    532    Vindišman Stanislava, Stranska vas 2
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:15000)
1799/2    72    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1799/3    630    Občina Črnomelj
1800     75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1801/1    75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1801/2    75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1801/3    75    Pečavar Ivan, Stranska vas 4
1809/1    651    Puš Matjaž, Krupa 3
1809/2    46    Jurejevčič Martina, Krupa 4
1809/3    46    Jurejevčič Martina, Krupa 4
1809/4    46    Jurejevčič Martina, Krupa 4
1809/5    46    Jurejevčič Martina, Krupa 4
1812/1    78    Občina Črnomelj
1812/2    78    Občina Črnomelj
2542/2    78    Občina Črnomelj
2542/3    78    Občina Črnomelj
2545     79    Občina Črnomelj
2546/1    79    Občina Črnomelj
2557     52    Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
2558     52    Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
2560/1    52    Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
(samo del parcele, ki leži na brežini reke)
2560/2    52    Malnarič Ciril Metod, Moverna vas 2
2565/1    320    Križan Alojzij in Antonija, Moverna vas 3
2586/2    626    Križan Amalija, Moverna vas 3
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:15000)
2587     320    Križan Alojzij in Antonija, Moverna vas 3
2591/1    51    Štukelj Rozalija, Moverna vas 4
2591/2    50    Simonič Amalija in Martin, Moverna vas 6
2591/3    51    Štukelj Rozalija, Moverna vas 4
2607/1    380    GG Novo mesto
2607/2    79    Občina Črnomelj
2607/3    79    Občina Črnomelj
2607/4    79    Občina Črnomelj
2873     437    Štalcar Antonija, Praprot 2
2874     36    Ivanšek Avguštin, Klošter 12
2876     514    Hutar Jožef, Sadinja vas 11
2877     36    Ivanšek Avguštin, Klošter 12
2878     215    Klemenčič Štukelj Marija, Vavpča vas 9
2926/10   634    Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
2926/10   634    Janežič Ivan, Stranska vas 18
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)
2926/11   431    Novina Branko, Brstovec 6
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)
2926/14   420    Štalcar Jakob, Praprot 10
2926/15   511    Srbelj Stanko, Brihovo 45, Žakanje
2929/1    215    Klemenčič Štukelj Marija, Vavpča vas 9
2929/2    132    Klemenčič Albin, Semič 38
2930     380    GG Novo mesto
2931     457    Občina Črnomelj
2933     380    GG Novo mesto
2934/1    380    GG Novo mesto
2935/1    634    Janežič Cvetana, Švabičeva 7, Ljubljana
2935/1    634    Janežič Ivan, Stranska vas 18
2935/2    319    Radl Tomaž, Dunaj
2936     430    Marolt Ladislava, Mušičeva 10, Novo mesto
2937     522    Savič Pavla, Stranska vas 26
2938     522    Savič Pavla, Stranska vas 26
2939     522    Savič Pavla, Stranska vas 26
2940     522    Savič Pavla, Stranska vas 26
2955    S001    Občina Črnomelj
2956    S001    Občina Črnomelj
2967/1   S001    Občina Črnomelj
2967/2   S001    Občina Črnomelj
2984/1   S001    Občina Črnomelj
3114     462    SŽ Ljubljana, Ljubljana
(del parcele po priloženi karti PKN v merilu 1:5000)
----------------------------------------------------------------
III. VARSTVENI REŽIM
4. člen
Na območju izvira in struge reke Krupe, na območju Judovske hiše ter na njunem varovanem območju ni dovoljeno:
– graditi nove vodnogospodarske objekte ter izvajati ukrepe in posege v vodotok, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska in časovna razporeditev vode oziroma se spreminjajo naravne razmere na vodnih in pribrežnih zemljiščih, razen če to zahteva oskrba s pitno vodo ali ukrepi za omejevanje erozijskih procesov;
– graditi vse vrste objektov, razen na tistih območjih, na katerih prostorsko ureditveni plani določajo drugače;
– spreminjati oblikovanost in sestavo površja z zemeljskimi deli, razen v tlorisu obstoječih objektov in za potrebe že obstoječe rabe prostora (mlinarstvo, žagarstvo) in sanacijskih posegov, povezanih z onesnaženostjo;
– omejevati dostop do vode po označenih stezah ali poteh;
– odvzemati pesek ali mivko z obrežja ali dna struge ali izvirnega jezera, razen v povezavi s sanacijskimi posegi zaradi onesnaženja reke;
– čistiti brežine na golo, razen površine, ki so v zemljiškem katastru navedene kot obdelovalne površine;
– spreminjati obstoječo avtohtono gozdno združbo, spreminjati mikroklimatske značilnosti gozdnega ekosistema (npr. z nadelavo preseka ipd.);
– vnašati alohtone živalske in rastlinske vrste;
– loviti in nabirati ogrožene rastlinske in živalske vrste po Rdečem seznamu RS, razen v izjemnih primerih in v soglasju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– kakorkoli onesnaževati vodo ali tla na varovanem območju (s spuščanjem tehnoloških odpadnih voda, tekočih odpadkov, kanalizacijskih odplak, z odlaganjem žagovine in drugih lesnih odpadkov oziroma odpadkov vseh vrst);
– povzročati hrup, ki presega 55 Leq (dBA), razen pri rednih dejavnostih vzdrževanja zavarovanega območja reke;
– metati kamenje in druge predmete v reko in njeno varovano območje;
– postavljati svetlobne napise;
– postavljati reklamne in druge table in znamenja, razen za potrebe označitve in predstavitve naravne znamenitosti in kulturnih spomenikov ter za dovoljene dejavnosti;
– odtujevati ali poškodovati predmete in plasti arheoloških ali kulturnozgodovinskih vrednosti iz struge reke, iz Judovske hiše ter njunega varovanega območja;
– izkopavati, nabirati in odnašati petrografske, mineraloške in paleontološke vzorce;
– uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvorbe in drugi inventar kraških jam na zavarovanem območju;
– izvajati lov, ribolov v nasprotju z lovskogojitvenimi in ribolovnimi načrti;
– izvajanje gospodarjenja v gozdu v nasprotju z gozdnogospodarskim načrtom;
– ni dovoljeno čolnarjenje, rafting in športna potapljaška dejavnost;
– ni dovoljeno uporabljati prostor za kampiranje, šotorišča in piknike.

Izjemoma je po predhodnem soglasju in smernicah pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine dovoljeno naslednje:
– izvajati sistematične znanstvene raziskave, za katere je potrebno pridobiti tudi ustrezna dovoljenja Ministrstva za kulturo;
– urediti naravno znamenitost in kulturni spomenik za predstavitev javnosti (napraviti oziroma urediti steze in poti za obiskovalce, počivališča, razgledišča, postaviti ograje, table z obvestili in opozorili ipd.);
– izvajati manjša urejevalska in vzdrževalna dela (čiščenje struge na določenih odsekih, saniranje brežin izvirnega jezera in reke ipd.);
– energetsko izrabiti dopustne vodne zmogljivosti, vezane na že obstoječe objekte;
– obnoviti obstoječe objekte (mline, žage in druga poslopja) na varovanem območju.
IV. RAZVOJNE USMERITVE
5. člen
(1) Občina Semič in Občina Metlika sprejmeta program varstva in razvoja naravne znamenitosti in kulturnega spomenika iz 7. člena tega odloka.
(2) Program varstva in razvoja mora upoštevati namen zavarovanja, to je ohranjanje in varovanje dediščine ter njenega proučevanja, razvijanja kulturne in učnovzgojne funkcije ter rekreacijske rabe. Gospodarska raba ne sme biti v nasprotju s cilji zavarovanja.
6. člen
Med prednostne naloge za razvoj naravnega spomenika se uvrsti revitalizacija reke Krupe, ki zajema:
– aktivnosti za odkup objektov in zemljišč v izvirnem območju;
– obnovo in ureditev objektov v izvirnem območju za kulturno-turistično namembnost (muzejska prezentacija, informacijski center zavarovanega območja);
– vzpostavitev jezera v stanje podobno prejšnjemu, z odkopom in odvozom nasutega materiala;
– revitalizacija ostalih objektov na vodni pogon (mlin, žaga) ob reki v okviru prvotne funkcije in velikosti;
– reprezentirati mlinarstvo in žagarstvo ob Krupi;
– popravilo jezov, brvi, mostov v skladu s smernicami pristojnih organizacij;
– postavitev označbe zavarovanega območja in posameznih naravnih in kulturnih spomenikov;
– ureditev in oprema poti obhoda po zavarovanem območju;
– popularizacija zavarovanega območja (publikacije, razglednice, video ipd.);
– ureditev kanalizacije v tistem delu Občine Semič, ki ima neposreden vpliv na kraško zaledje reke Krupe;
– v manjših vaških naseljih občin Semič in Metlika, v celotnem kraškem zaledju reke Krupe, gradnja dvoprekatnih greznic, betonskih gnojišč ipd.;
– organizirati odvoz industrijskih in komunalnih odpadkov v celotnem zaledju reke Krupe na za to urejene deponije;
– z gozdovi in kmetijskimi zemljišči na celotnem varovanem območju gospodariti v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in krajinskimi značilnostmi okoliških krajev;
– v reki Krupi vzdrževati primerno naseljenost avtohtonih vrst rib v skladu z ribiškogojitvenim načrtom pristojne ribiške družine.
V. UPRAVLJANJE
7. člen
(1) Za celotno varovano območje naravne znamenitosti in kulturnega spomenika skrbita občini Semič in Metlika. Občini skleneta medsebojni dogovor o načinu varstva, financiranja, nosilcih varstva in drugih vprašanjih, v roku 6 mesecev po uveljavitvi odloka.
(2) Občinska sveta občine Semič in Občine Metlika sprejmeta v skladu s svojima statutoma vsakokratni 5-letni program varstva in razvoja naravnega spomenika po tem odloku vsak za svoje območje, s tem, da morata biti programa medsebojno ter s pristojno strokovno službo varstva naravne in kulturne dediščine in s predstavniki vaških skupnosti usklajena.
Program mora vsebovati:
– oceno stanja;
– cilje varstva in razvoja, upoštevanje prednostne naloge v skladu s 6. členom tega odloka;
– ukrepe za izboljšanje stanja in postopke za njihovo izvajanje;
– časovno razmejitev izvajanja ukrepov;
– potrebne finančne, materialne in kadrovske potenciale.
(3) Občinska sveta občine Semič in občine Metlika lahko program varstva in razvoja na stanje naravne znamenitosti in kulturnega spomenika tudi ustrezno dopolnita ali spremenita, pri tem pa morata pridobiti soglasje strokovne službe varstva naravne in kulturne dediščine in predstavnikov vaških skupnosti.
8. člen
(1) Občina Semič in Občina Metlika lahko upravljanje na podlagi javnega razpisa oddata drugemu upravljalcu s pogodbo. Za sklenitev pogodbe imajo domačini prednost pred ostalimi pod istimi pogoji.
(2) V pogodbi se določijo medsebojne pravice in dolžnosti ter obseg nalog, ki jih na upravljalca prenese občina.
VI. FINANCIRANJE
9. člen
Občini Semič in Občina Metlika zagotavljata sredstva za varstvo in razvoj naravnega spomenika v okviru možnosti na podlagi proračunov občine Semič in Metlika.
10. člen
Občina Semič in Občina Metlika zagotavljata sredstva za odškodnine lastnikom nepremičnin na svojem zavarovanem območju, če se jim zaradi omejitev in prepovedi poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka oziroma za življenje in delo in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenega režima.
VII. NADZOR
11. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom znamenitosti, kulturnega spomenika in varovanega območja po tem odloku opravlja pristojna organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Vsako nedovoljeno spremembo je potrebno vrniti v prvotno stanje v breme povzročitelja.
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljata za to določeni občinski nadzorni službi, ki se medsebojno lahko tudi pooblastita.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki:
– ravna v nasprotju z varstvenim režimom (4. člen);
– ne pridobi ustreznega dovoljenja za izjemne posege (5. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi fizična oseba.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Občinski upravi občin Semič in Metlika, pristojni za premoženjsko-pravne zadeve, podata v roku 6 mesecev po uveljavitvi odloka predlog za vpis znamenitosti v zemljiško knjigo.
14. člen
Občinski upravi občin Semič in Metlika izdata lastnikom ali imetnikom pravice uporabe v roku 6 mesecev po pravnomočnosti vpisa v zemljiško knjigo, ugotovitveno odločbo o vpisu v zemljiško knjigo, varstvenem režimu, o posameznih omejitvah in prepovedih ter razvojnih usmeritvah naravne znamenitosti in varovanega območja.
15. člen
Sestavni del tega odloka je karta PKN v merilu 1:5000, objavljena kot priloga na koncu odloka.
16. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-17/97
Semič, dne 24. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti