Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3804. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci, stran 7004.

Na podlagi 14. in 82. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) in 90. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) je Občinski svet občine Gornji Petrovci, na 14. redni seji dne 28. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad Občine Gornji Petrovci (v nadaljnjem besedilu: sklad) z namenom, da se zagotovi izvajanje občinskega stanovanjskega programa, vzpodbuja stanovanjska gradnja, prenova in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
2. člen
Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statutom sklada.
Sklad odgovorja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.
Sklad posluje v svojem interesu in za svoj račun.
Sklad se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad Občine Gornji Petrovci.
Sedež sklada je: Gornji Petrovci 31/d
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora.
III. DEJAVNOST SKLADA
4. člen
Dejavnost sklada je:
– gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, premeščenimi na sklad,
– gradnja in nakup ter upravljanje stanovanj, s posebnim poudarkom na pridobivanju socialnih in neprofitnih stanovanj,
– določanje in spremljanje najemnin za socialna stanovanja, ter ostala stanovanja premeščena na sklad,
– oddajanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj v najem ter poslovnih prostorov, sklepanje in odpoved najemnih pogodb,
– zagotavljanje prenove stanovanj in stanovanjskih hiš,
– dodeljevanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom, odlokom in statutom sklada.
Sklad se registrira tudi kot neprofitna stanovanjska organizacija.
IV. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Sklad pridobiva sredstva;
– iz občinskega proračuna,
– iz sredstev ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– iz najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– iz republiškega stanovanjskega sklada,
– iz vračil stanovanjskih kreditov,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih oseb,
– z izdajo vrednostih papirjev,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.
Sredstva se zbirajo na žiro računu sklada.
6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada.
Denarna sredstva, ki so namenjena za posojilo pravnim in fizičnim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.
V. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima sedem članov. Upravni odbor sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in pet članov. Predsednik upravnega odbora, namestnika predsednika ter dva člana izvoli občinski svet, tri člane upravnega odbora pa izmed sebe izvolijo stanovalci stanovanjskih blokov: Gornji Petrovci 2/a, Gornji Petrovci 31/a in Križevci 147 in sicer tako, da se iz vsakega stanovanjskega bloka izvoli en član upravnega odbora.
Mandatna doba upravnega odbora je enaka mandatni dobi občinskega sveta.
Mandat prvega upravnega odbora traja tako dolgo, dokler traja mandat sedanjega občinskega sveta.
8. člen
Upravni odbor je organ uporavljanja sklada in odloča na svojih sejah z večino vseh članov odbora o vprašanjih poslovanja in delovanja sklada. Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja in spremlja letni program dela in finančni načrt sklada,
– odloča o naložbeni politiki, v soglasju z občinskim svetom,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– sprejema statut in druge spološne akte stanovanjskega sklada,
– sprejema pravilnike, ki so potrebni za poslovanje sklada ter pripravlja, objavlja in izvaja javne razpise iz delokroga sklada in izbere najugodnejše kandidate,
– opravlja vse posle in naloge, ki so potebne, da se opravi katerakoli od navedenih dejavnosti sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu občine Gornji Petrovci.
9. člen
Predsednik upravnega odbora;
– zastopa in predstavlja stanovanjski sklad z omejitvami, da sklepa pogodbe o nakupu in prodaji stanovanj, ki so v lasti stanovanjskega sklada ter najemanju stanovanjskih posojil, po predhodnem sklepu oziroma odobritvi občinskega sveta, ostale zadeve pa rešuje po sklepu upravnega odbora Stanovanjskega sklada,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– usklajuje in vodi delo sklada.
V času odsotnosti predsednika upravnega odbora ga nadomešča podpredsednik upravnega odbora, z vsemi pooblastili, ki pripadajo predsedniku upravnega odbora.
10. člen
Poslovanje Stanovanjskega sklada nadzira nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci.
11. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo drugih strokovnih inštitucij.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Gornji Petrovci o pregledu poslovanja sklada.
12. člen
Predsednik, namestnik predsednika in člani upravnega odbora, ne morejo opravljati storitev, ki predstavljajo katerokoli od dejavnosti tega sklada, ki so navedene v 4. členu tega odloka.
13. člen
Občinski svet občine Gornji Petrovci, daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni in investicijski politiki ter finančnemu načrtu,
– letnemu poročilu o poslovanju sklada,
– zaključnemu računu sklada.
14. člen
Strokovna in administrativno-tehnična ter druga opravila za sklad opravlja uprava Občine Gornji Petrovci.
VI. KONSTITUIRANJE SKLADA
15. člen
Stanovanjskih sklad Občine Gornji Petrovci se konstituira z imenovanjem upravnega odbora sklada ter sprejetjem statuta.
Statut sklada določa:
– notranjo organiziranost sklada,
– način poslovanja sklada,
– odgovornost za obveznosti oziroma način pokrivanja izgube,
– naloge in pristojnosti organov sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta,
– druga vprašanja pomembna za delo sklada.
Statut sprejema upravni odbor sklada v soglasju z Občinskim svetom občine Gornji Petrovci.
16. člen
Konstituiranje sklada ugotovi Občinski svet občine Gornji Petrovci s sklepom.
Na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena bo sklad zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije za izdajo sklepa o vpisu Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Občina Gornji Petrovci prenese na sklad upravljanje z vsemi stanovanji, na katerih je pridobila stanovanjsko pravico in druga stanovanjska sredstva.
18. člen
V skladu s statutom lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določi statut sklada.
19. člen
Predlog za predsednika, namestnika predsednika in člane upravnega odbora pripravi komisija za volitve in imenovanja ter jih potrdi občinski svet po uveljavitvi odloka.
Do imenovanja predsednika upravnega odbora sklad v postopku registracije zastopa župan Občine Gornji Petrovci.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3750/2-97
Gornji Petrovci, dne 5. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti