Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3811. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1997, stran 7009.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 18. in 100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 30. seji dne 10. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1997
1. člen
S proračunom Mestne občine Kranj za leto 1997 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Mestni občini Kranj.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun Mestne občine Kranj za leto 1997 znaša:
– celotni prihodki        3.890,029.000 SIT
– odhodki            3.806,433.000 SIT
– nerazporejeni prihodki      83,596.000 SIT
– stalna proračunska rezerva    43,998.000 SIT
– tekoča proračunska rezerva    39,598.000 SIT
4. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov.
Prihodki so izkazani po njihovih virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Lastni prihodki so sestavni del proračuna.
Prihodki obsegajo sredstva za financiranje zagotavljene porabe in financiranje drugih nalog.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo v višini 1,8% prihodkov zagotovljene porabe za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da posamezen proračunski uporabnik preneha delovati, opravljanje njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči svet mestne občine.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi na posameznih namenih.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
Župan v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.
O uskladitvi javne porabe odloči župan. O uskladitvi poroča župan svetu mestne občine.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
V tem primeru mora župan v 15 dneh po sprejetju sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezne namene, s katerimi ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev zagotovljena sredstva, in so večje od 10% predvidene višine glavnega namena, ne presegajo pa 20% predvidene višine glavnega namena, določi svet na predlog župana.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoje iz drugega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna.
O odločitvah iz prvega odstavka tega člena mora župan pisno poročati svetu na prvi naslednji seji sveta, ki sledi odločitvam.
11. člen
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna (trimesečno) in z zaključnim računom.
12. člen
V stalno proračunsko rezervo občine se mesečno izloča del skupno doseženih letnih prihodkov zagotovljene porabe proračuna tako, da znašajo ob koncu leta 2% prihodkov zagotovljene porabe. Rezerve se uporabljajo:
a) za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer (poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci);
b) za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno;
c) za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi rezerv za namen iz točk a) in c) odloča svet mestne občine, za namene iz točke b) pa župan.
Sredstva iz točke b) morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
13. člen
Svet mestne občine pooblašča župana, da odloča o uporabi stalne proračunske rezerve občine za namene iz točke a) 12. člena do višine 500.000 tolarjev v posameznem primeru.
14. člen
Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo se razporedjo v skladu s programom, ki ga sprejme svet mestne občine.
15. člen
Ob koncu leta 1997 lahko župan opravi prerazporeditev med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1997, vendar skupno največ v višini tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.
16. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme svet mestne občine zaključni račun proračuna za preteklo leto.
17. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan, oziroma od župana pooblaščena oseba.
18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni glede uporabe proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi poročati oddelku za finance Mestne občine Kranj, ki te podatke predloži pristojnemu organu nadzora.
19. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 6., 7. in 18. členom in drugim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana svet mestne občine.
Župan o tem poroča na prvi naslednji seji sveta mestne občine.
20. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati po vsakem trimesečju svetu mestne občine.
21. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del odloka.
22. člen
Če se javna poraba občine za prihodnja leta po odločitvi sveta mestne občine na predlog župana začasno financira po tem proračunu, se pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 11-1616/1-97
Kranj, dne 10. decembra 1997.
Predsednik
Sveta mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.
   Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine
            Kranj za leto 1997

-----------------------------------------------------------------
Prihodki                        v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------

0 Prihodki za zagotovljeno porabo            2,199.882

01 Dohodnina                      1,934.016

02 Davek na dediščine in darila               9.212

03 Davek na dobič. od iger na srečo            14.211

04 Davek na promet nepremičnin               86.208

05 Posebna taksa za uporabo igral. avtomatov        34.025

06 Finančna izravnava                   122.210

1 Prihodki za druge naloge               1,545.825

10 Davki in druge dajatve                 694.785

1001 Davek od premoženja                  30.000

1002 Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča       361.285

1003 Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč        65.000

1004 Krajevne - turistične takse              2.193

1005 Komunalne takse                     599

1006 Pristoj. za vzdrževanje goznih cest          1.998

1007 Odškod. zaradi sprem. namembnosti
   kmetijskih zemljišč                  10.000

1008 Odškod. in nadom. za degradac. in onesnaž.        814

1009 Požarna taksa                     20.000

1010 Prih. sveta za prevent. in vzgojo v CP         6.500

1011 Prihodki od obresti                  60.000

1012 Prihodki od športnih objektov             70.000

1013 Lastni prihodki občine                50.000

1014 Lastna udeležba krajevnih skupnosti          16.396

11 Prihodki od premoženja in ostalo            851.040

1101 Najemnina za stanovanja - stanarine          45.757

1102 Najemnine za poslovne prostore            85.044

1103 Kupnine od prodanih stanovanj            147.747

1104 Prodaja premoženja                  200.084

1105 Anuitete od danih stanovanjskih kreditov       75.000

1106 Ostali prihodki                    36.071

1107 Preneš. prih. iz pretek. leta - stano. sred.     261.337

-----------------------------------------------------------------

2 Prenos prihodkov iz preteklega leta           144.322

20 Prenos prihodkov iz preteklega leta          144.322
-----------------------------------------------------------------
 Skupaj                         3,890.029
-----------------------------------------------------------------


Odhodki                         v 000 SIT

-----------------------------------------------------------------01 Delo mestne občine                   428.165

02 Izobraževanje                     611.107

03 Otroško varstvo                    540.568

04 Kultura                        240.918

05 Šport                         152.016

06 Socialno varstvo                    88.713

07 Zdravstvo                        34.961

08 Znanost                         7.720

09 Intervencije v gospodarstvu               85.385

10 Cestno gospodarstvo                  322.498

11 Komunalno gospodarstvo                 342.587

12 Varstvo okolja 45.000

13 Stanovanjsko gospodarstvo               529.841

14 Poslovni prostori                    16.000

15 Urejanje prostora                    4.797

16 Varstvo pred narav. in drugimi nesrečami        167.833

17 Druge javne potrebe                  188.324

18 Oblikovanje rezerv                   83.596

  Skupaj                        3,890.029
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti