Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3817. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Žetale, stran 7014.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – p.b.), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 34/96 – odločba US, št. 38/96 in 43/96 – odločba US) ter odločitve krajanov KS Žetale na referendumu dne 23. 11. 1997, poročila občinske volilne komisije z dne 23. 11. 1997 in 48. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 16. decembra 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Žetale
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Žetale se po odločitvi krajanov na referendumu dne 23. 11. 1997 uvede samoprispevek v denarju (v nadaljevanju besedila: samoprispevek) za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
2. člen
Sredstva v višini 35,9 mio SIT, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila v celoti za izgradnjo osnovne šole Žetale.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti, in sicer:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače po stopnji 2% od neto plače, nadomestila oziroma drugih prejemkov;
2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– iz opravljanja dejavnosti po stopnji 2% od zavarovalne osnove in 2% od dobička;
– iz avtorskih pravic po st. 3% od vsakega posameznega dohodka;
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od izplačane pokojnine;
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, vključno z lastniki zemljišč, ki v občini nimajo stalnega bivališča;
5. lastniki nepremičnine, to je stanovanjske hiše ali počitniške hiše na območju krajevne skupnosti, nimajo pa v krajevni skupnosti stalnega prebivališča, enkrat letno v višini 10% od povprečne mesečne neto plače v RS za preteklo leto, ugotovljene po podatkih Zavoda RS za statistiko;
6. zavezanci, ki so zaposleni v tujini enkrat letno v višini 2% od povprečne letne bruto plače v RS v preteklem letu;
7. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo za vsak vir posebej.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun samoprispevka v Občini Majšperk, in sicer do 31. 5. tekočega leta. Občina Majšperk pošlje zavezancem položnice.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka izplačevalec dostavi Občini Majšperk seznam zaposlenih oziroma upokojencev in drugih zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvene pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dijakov in študentov, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad ter odpravnin.
Plačila so oproščeni tudi zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo namensko na posebnem kontu prihodkov Občine Majšperk pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet Podružnici Ptuj, št. 52400-842-069-0082698 z nazivom: Krajevni samoprispevek Žetale.
O letnem programu nalog in porabi sredstev samoprispevka za krajevno skupnost odločajo organi krajevne skupnosti in občine. Za spremljanje in poročanje o porabi sredstev samoprispevka v krajevni skupnosti skrbijo organi krajevne skupnosti in občine.
Izvajanje nalog iz 3. člena tega sklepa bo odvisno od zbranih sredstev samoprispevka. Nadzor nad zbiranjem in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Občine Majšperk, ki mora o svojih ugotovitvah enkrat letno poročati občinskemu svetu.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 061-I-5/97-5
Majšperk, dne 16. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti