Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3852. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče, stran 7055.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Žiče na seji dne 10. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
1. člen
Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupnosti Žiče o izidu glasovanja dne 23. 11. 1997 na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Žiče.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
1. Izgradnja avtobusne postaje v centru vasi v zgornjem delu pri Rečniku.
2. Dokončanje kanalizacije.
3. Razširitev javne razsvetljave na igrišču pri šoli in pri mostu Mernik.
4. Sofinanciranje asfaltiranja ceste Brglez, Založnik, Knafelc, Temnik do Kukovič – ca. 300 m.
5. Nakup zemljišča za razširitev pokopališča – 50 arov.
6. Popravilo mostov.
7. Razširitev hidrantnega omrežja.
8. Obnovitev doma krajanov in posodobitev dvorane.
9. Obnova kapelic in župnijske cerkve.
10. Sofinanciranje simbolov Žič (turističnega društva, prosvetnega društva in krajevne skupnosti).
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Žiče po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Žiče od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Žiče stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu tega sklepa, pri vsakem izplačilu.
Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na podlagi katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posameznikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Žiče dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Žiče stalnega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Žiče, plačujejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna skupnost Žiče.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka občanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost občanov, določenega z zakonom.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu krajevne skupnosti Žiče.
7. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Žiče številka 50700-842-049-82084.
8. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skupnosti Žiče, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Žiče, ki je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Žiče, dne 10. decembra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Žiče
Ludvik Jerman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti