Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3788. Odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi, stran 6980.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D L O K
o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi
1. člen
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) in pravne osebe iz 9. člena zakona o meroslovju (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe) ob overitvi merila oziroma etalona (v nadaljnjem besedilu: merila) potrdijo njegovo ustreznost predpisanim meroslovnim zahtevam z oznako oziroma s potrdilom o skladnosti s predpisi.
Urad oziroma pravne osebe opremijo merilo, ki ne ustreza predpisanim meroslovnim zahtevam, z oznako o prepovedi uporabe oziroma prometa v obliki nalepke.
2. člen
Oznake, s katerimi urad in pravne osebe pri overitvah meril potrdijo, da merilo ustreza predpisanim meroslovnim zahtevam, so:
– osnovna oznaka v obliki žiga,
– osnovna oznaka v obliki nalepke,
– letna oznaka v obliki žiga,
– mala letna oznaka v obliki žiga,
– letna oznaka v obliki nalepke,
– letna oznaka za predhodne preskuse v obliki žiga,
– letna oznaka za predhodne preskuse v obliki nalepke,
– oznaka za steklena merila v obliki žiga,
– oznaka za začasno uporabo merila v obliki nalepke.
Za razveljavitev oznak se uporablja oznaka za razveljavitev v obliki žiga.
3. člen
Osnovna oznaka v obliki žiga ima obliko kroga s premerom 7 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka “SI”, desno pa zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama pa je številka delavca urada oziroma številka pravne osebe.
Z osnovno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost merila s predpisi pri prvi overitvi.
4. člen
Osnovna oznaka v obliki nalepke ima obliko kroga s premerom 15 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka “SI”, desno pa zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama pa številka delavca urada oziroma pravne osebe. Letna oznaka v obliki nalepke je bele barve z modro obrobo in modrimi napisi.
Z osnovno oznako v obliki nalepke se potrdi skladnost s predpisi pri prvi overitvi tistih meril, ki jih zaradi občutljive konstrukcije ni mogoče označiti z osnovno oznako v obliki žiga.
5. člen
Letna oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 7 mm. Zgoraj sta zadnji dve številki tekočega leta, spodaj pa številka delavca urada oziroma številka pravne osebe.
Z letno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost merila s predpisi pri rednih in izrednih overitvah.
6. člen
Mala letna oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 3,5 mm. Zgoraj sta dve zadnji številki tekočega leta, spodaj pa številka delavca urada oziroma številka pravne osebe.
Z malo letno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost s predpisi tistih meril, ki jih zaradi manjših mer ni mogoče označiti z letno oznako v obliki žiga.
7. člen
Letna oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z velikostjo 20 mm x 8 mm. Nalepka je bele barve z zeleno obrobo in zelenimi napisi. Na levi strani je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka “SI”, med visečima skodelicama pa številka delavca urada oziroma številka pravne osebe. Na desni strani sta zadnji dve številki tekočega leta.
Z letno oznako v obliki nalepke se potrdi skladnost s predpisi tistih meril, ki jih zaradi občutljive konstrukcije ni mogoče označiti z letno oznako v obliki žiga.
8. člen
Letna oznaka za predhodne preskuse meril oziroma elementov meril v obliki žiga ima obliko enakostraničnega trikotnika, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 8 mm. V zgornjem kotu sta zadnji dve številki tekočega leta, pod njo pa je številka delavca urada oziroma številka pravne osebe.
Z letno oznako za predhodne preskuse v obliki žiga se potrdi skladnost merila s predpisi pri predhodnem preskusu, kot to zahtevajo ustrezna meroslovna navodila za odobritev tipa in overitev meril.
9. člen
Letna oznaka za predhodne preskuse meril oziroma elementov meril v obliki nalepke ima obliko enakostraničnega trikotnika, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 30 mm. V zgornjem kotu sta zadnji dve številki tekočega leta, pod njo pa je številka delavca urada oziroma številka pravne osebe. Nalepka je rumene barve s črno obrobo in črnimi napisi.
Z letno oznako za predhodne preskuse v obliki nalepke se potrdi skladnost s predpisi pri predhodnem preskusu tistih meril oziroma elementov meril, ki jih zaradi občutljive konstrukcije ni mogoče označiti z letno oznako za predhodne preskuse meril v obliki žiga.
10. člen
Oznaka za steklena merila v obliki žiga ima obliko ščita z višino 8 mm. Zgoraj je oznaka “SI”, spodaj pa številka urada oziroma številka pravne osebe.
Z oznako za steklena merila v obliki žiga se potrdi skladnost s predpisi steklenih meril, za katera niso obvezne redne overitve.
11. člen
Oznaka za razveljavitev v obliki žiga ima obliko znaka X, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 8 mm.
12. člen
Oznaka za začasno uporabo meril v obliki nalepke ima obliko kvadrata z merama 35 mm x 50 mm. Nalepka je rumene barve in s črnimi napisi. Napisi na oznaki so v prilogi 1.
Z oznako za začasno uporabo meril v obliki nalepke se označijo tista merila, za katera je urad v skladu s tretjim odstavkom 31. člena zakona o meroslovju določil rok, v katerem morajo pridobiti odobritev tipa merila. S to oznako se označijo tudi merila, za katera je bila izdana odločba o začasni odobritvi tipa merila.
13. člen
Oznaka o prepovedi uporabe merila v obliki nalepke ima obliko kvadrata z merama 80 mm x 80 mm. Nalepka je svetlo rdeče barve in s črnimi napisi.
14. člen
Oznake, navedene v tej odredbi, se uporabljajo tudi za potrjevanje skladnosti s predpisi meril, ki se kot etaloni (kontrolna merila, naprave ipd.) uporabljajo za overjanje meril.
15. člen
Oznake v obliki nalepk so izdelane na posebnem samolepljivem papirju tako, da jih brez vidnih poškodb ni mogoče odstraniti ali zbrisati.
16. člen
Potrebno število oznak in potrdil o skladnosti s predpisi dobijo pravne osebe pri uradu.
17. člen
Vrste, oblika in vsebina oznak so v prilogi št. 1, ki je sestavni del te odredbe.
18. člen
Po opravljenem pregledu se lahko skladnost s predpisi namesto z oznako potrdi z izdajo potrdila o skladnosti merila s predpisi. Na zahtevo stranke se izda potrdilo o skladnosti merila s predpisi tudi v primeru, da je bilo merilo označeno z oznako.
Stranka lahko poda zahtevo za izdajo potrdila o skladnosti merila s predpisi tudi po opravljeni overitvi merila. Rok za naknadno zahtevo za izdajo potrdila je največ 15 dni po opravljeni overitvi.
Vsebina in oblika potrdila o skladnosti merila s predpisi sta v prilogi št. 2, ki je sestavni del te odredbe.
19. člen
Oznake oziroma potrdila, s katerimi je bila potrjena skladnost meril pred začetkom veljavnosti te odredbe, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi (Uradni list RS, št. 26/95).
21. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-15/97
Ljubljana, dne 9. decembra 1997.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti