Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3799. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci, stran 7001.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci na 27. redni seji dne 10. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Ur. objave pomurskih občin, št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) in srednjeročnega plana (Ur. objave pomurskih občin, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) za območje Občine Črenšovci.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del in grafične priloge, ki prikazujejo območje nove občine, ki zavzema naslednje katastrske občine: Črenšovci, Trnje, Žižki, Velika Polana, Mala Polana, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica in Brezovica.
3. člen
(dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana in sicer v poglavju 7.4.1. Območje kmetijskih zemljišč za tako, da se za 5. odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
Izjemoma je možen poseg na najboljša in druga kmetijska zemljišča, če gre za gradnjo kmetijskih objektov in objektov, ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost.
4. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje Občine Črenšovci in sicer:
a) Karte v merilu 1:25000
1 – Osnovna raba prostora
2 – Kmetijstvo, gozdarstvo
3 – Rudnine
4 – Naselja in območja za poselitev
5 – Vodno gospodarstvo
6 – Promet
7 – Omrežje zvez
8 – Energetsko omrežje
9 – Rekreacija v naravnem okolju
10 – Naravna in kulturna dediščina
11 – Načini urejanja
12 – Sanacije
b) Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer karte z oznakami Turnišče 44, 45, 46, 47 in 48 ter Ljutomer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 in 16.
Karte se dopolnijo zaradi spremembe v namenski rabi zemljišč.
5. člen
(srednjeročni plan)
Dopolni se tekstualni del družbenega plana in sicer v poglavju 10. Okviri in ukrepi za uresničevanje družbenega plana točki 1.7. doda nov odstavek, ki glasi:
Poseg na najboljša in druga kmetijska zemljišča je možen, kadar gre za gradnjo kmetijskih objektov ali objektov, ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost kot so: silosi, rastlinjaki, plastenjaki, čebelnjaki, strojne lope, deponije za sladkorno peso, ograjene obore za živali, objekti za drobnico pod pogojem, da za te objekte ni potrebna posebna infrastrukturna oprema.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Lendava za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni katastrski načrt v merilu 1:5000 za območje Občine Črenšovci zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana, in sicer karte, navedene v 4. členu tega odloka.
7. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije.
Št. 163/97
Črenšovci, dne 10. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti