Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3806. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Podbeže v Krajevni skupnosti Podgrad, stran 7007.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v denarju za naselja Podgrad, Podbeže in Račice na območju KS Podgrad (Uradni list RS, št. 65/97) in izida referenduma dne 23. 11. 1997, je Svet KS Podgrad na seji dne 3. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselja Podbeže v Krajevni skupnosti Podgrad
1. člen
Za naselje Podbeže v Krajevni skupnosti Podgrad se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje programa dela za naselje Podbeže.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. januarja 1998 do 31. decembra 2002.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 3,000.000 SIT.
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za financiranje naslednjega referendumskega programa:
– dograditev športnega igrišča in začetek gradnje vaškega doma,
– ureditev kanalizacije,
– popravilo poljskih in gozdnih poti,
– zamenjavo križnih znamenj,
– ureditev javne razsvetljave,
– sanacijo divjih odlagališč,
– elektrifikacijo cerkve,
– ureditev pokopališča v naselju Hrušica,
– izgradnjo vodovoda Harije–Zaliči.
4. člen
Konkretni program dela za tekoče leto sprejme vaški svet, potrdi pa ga Svet KS Podgrad. O določenem programu se obvesti vaščane na krajevno običajen način.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so vaščani, ki stalno prebivajo v naselju Podbeže in krajani, ki bivajo izven naselja Podbeže, imajo pa na območju naselja Podbeže gospodarske, stanovanjske in stanovanjske hiše ter poslovne prostore.
Stopnje samoprispevka so:
a) zaposleni krajani plačajo od neto osebnega prejemka in prejemka, ki ima značaj plače po stopnji 2%,
b) podjetniki posamezniki in drugi zavezanci, ki imajo stalno prebivališče ali sedež dejavnosti v naselju Podbeže po stopnji 2% od neto zavarovalne osnove,
c) zavezanci, ki prejemajo pokojnino, razen tistih, katerih pokojnina je nižja ali enaka znesku najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo po stopnji 2% od izplačane pokojnine,
d) zavezanci, ki plačujejo davke in prispevke iz katastrskega dohodka po stopnji 4% od katastrskega dohodka,
e) zavezanci, ki imajo v tem času dohodek iz dveh ali več virov, plačajo samoprispevek iz vsakega vira posebej,
f) zdomci, ki so zaposleni v tujini, imajo pa stalno bivališče v naselju Podbeže plačajo samoprispevek po stopnji 2% od neto letnega osebnega povprečnega dohodka v RS. Ta samoprispevek se obračuna in plača v tekočem letu za preteklo leto, ko so znani podatki za odmero samoprispevka,
g) lastniki gospodarskih poslopij, stanovanjskih stavb, počitniških hiš, poslovnih prostorov in imajo stalno bivališče izven naselja Podbeže plačajo samoprispevek v višini 2% od povprečnega letnega osebnega dohodka v RS. Ta samoprispevek se obračuna in plača v tekočem letu za preteklo leto, ko so znani podatki za odmero samoprispevka.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in dajatev, ki imajo značaj osebnega prejemka.
Kmetom, obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo obračunaval in izterjeval samoprispevek DURS, Davčni urad Postojna, izpostava v Ilirski Bistrici. Samoprispevek po tč. f. in g. 5. člena bo obračunavala in izterjevala Krajevna skupnost Podgrad.
Ob vsakem nakazilu je potrebno KS Podgrad dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek. Seznam mora zajeti naslednje podatke: priimek in ime, naslov ter znesek odtegnjenega samoprispevka.
7. člen
Samoprispevek ne bodo plačevali zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na zbirnem računu KS Podgrad, Vaška skupnost Podbeže, št. 52210-842-038-82058, bo upravljal vaški svet naselja Podbeže, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko porabo sredstev.
Vaški svet je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru vaščanov ali na krajevno običajen način.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS po svojih ekspoziturah in pristojni davčni uradi na področju Republike Slovenije.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 77/97
Podgrad, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Podgrad
Drago Jagodnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti