Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3822. Program priprave ureditvenega načrta za romsko naselje Ruperč vrh, stran 7023.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto dne 23. 10. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za romsko naselje Ruperč vrh
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Novo mesto je zemljišče, ki se bo urejalo z ureditvenim načrtom, v območju stavbnih zemljišč ter delno v 1. območju kmetijskih zemljišč.
Ker gre za ureditev in dograditev obstoječega stavbnega fonda in sanacijo degradiranega prostora se bo območje urejalo z ureditvenim načrtom.
Zadnjih nekaj let se kaže izrazit problem neurejenega statusa romskega naselja Ruperč vrh, ki je tako kot večina romskih naselij, nastalo in se razvijalo stihijsko – brez potrebne planske in izvedbene dokumentacije za posege v prostor.
Od leta 1994 tudi sami stanovalci tega naselja poskušajo v sodelovanju s pristojnimi sekretariati in službami Mestne občine Novo mesto rešiti sedaj že nevzdržne prostorsko infrastrukturne probleme tega strnjenega naselja. Kaže se tudi velika potreba po širitvi naselja. Eden večjih problemov obravnavanega romskega naselja je tudi to, da se nahaja na robu nekdanjega velikega posestva, ki je sedaj z večjim delom v območju pod varstvom naravne in kulturne dediščine.
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta.
Z ureditvenim načrtom bi se predvsem opredelile skrajne meje širitve naselja (individualne stanovanjske hiše) ter določila popolna infrastrukturna oprema naselja.
Cestna infrastruktura je sedaj popolnoma neurejena, pojavlja pa se pri Romih tudi zahteva po omogočanju obrtnih in storitvenih trgovskih dejavnosti ob lokalni cesti L-2501.
Velik poudarek bo potrebno dati na občutljivost prostora oziroma stik grajene strukture naselja z naravno pokrajino (gozd, travniki, lovski rezervat).
Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditvenega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine s
– spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št.: 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97),
– lokacijska dokumentacija št. LDPO-257/96 (Miklič Bogdan),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka UN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage. V fazi izdelave posebnih strokovnih podlag sta obvezna izhodišča: idejni koncept zazidave usklajen s smernicami varstva naravne in kulturne dediščine.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem,
– Krajevna skupnost Birčna vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP:
OSNUTEK
b) tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja ureditvenega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka.
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z UN v širšem merilu 1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja 1:500,
– ureditvena situacija območja 1:500,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav 1:500,
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti, območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske ureditve, zelene površine...) 1:500,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb, 1.500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav 1.500,
– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profil internih cest.
PREDLOG
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN
-------------------------------------------------------
Posebne strokovne      45 dni po podpisu 
podlage za UN        pogodbe z izdelovalcem
Osnutek UN         60 dni po potrjeni varianti
              možne pozidave in zunanje
              ureditve
Stališča do pripomb     15 dni po prejemu pripomb
              iz JR
Predlog UN         45 dni po sprejetju stališč
              do pripomb
Končno gradivo       15 dni po sprejetju UN
              na občinskem svetu
-------------------------------------------------------
S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto Krajevne skupnosti Šmihel za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Šmihel.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM.
Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog UN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v prostor je: Mestna občina Novo mesto.
Izdelovalca ureditvenega načrta se določi na podlagi zbranih ponudb oziroma javnega razpisa.
Koordinatorja pri izdelavi naloge sta Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora-Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje in Sekretariat za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Mestne občine Novo mesto.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 012-82/97-12
Novo mesto, dne 23. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti