Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3820. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 ..., stran 7019.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto dne 23. 10. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programski zasnovi za ureditvena načrta romskih naselij Šmihel in Ruperč vrh)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97), za območje Mestne občine Novo mesto – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na širitev, dograditev in ureditev romskih naselij Šmihel pri Novem mestu in Ruperč Vrh ter se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je del obeh območij romskih naselij že opredeljeno kot stavbno zemljišče, del pa kot 1. in 2. območje kmetijskih zemljišč ter gozd.
Območje romskega naselja Šmihel se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP) za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in sicer del je uvrščen v ureditveno območje »IV/C8«, del pa v »IV/T1« in »III/S2«.
Območje romskega naselja Ruperč Vrh se ne ureja s PUP, ima pa tendenco širjenja na sosednja gozdna in kmetijska zemljišča zavarovana z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92).
Ker gre za ureditev in dograditev že obstoječega stavbnega fonda in infrastrukture ter sanacijo degradiranega prostora, se bodo oba območja romskih naselij urejevala z ureditvenim načrtom.
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7. členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se dopolnijo:
A) Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Novo mesto
Dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen v letih od 1990 do 1997, za območje Mestne občine Novo mesto v poglavjih:
3.1.3.4. Stanovanjsko gospodarstvo
3.3.6. Socialno varstvo
B) Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana
Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letih od leta 1990 do 1997 za območje Mestne občine Novo mesto v poglavjih:
6.4. Načini urejanja prostora
6.6 Kartografski del in programske zasnove; dodata se novi točki:
– programska zasnova za un za romsko naselje Šmihel
– programska zasnova za un za romsko naselje Ruperč vrh
C) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto
1. kartografski del na kartah:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev,
– zasnova načinov urejanja,
kartografska dokumentacija:
– list PKN 1:5000 Novo mesto-46 in Semič-6.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).
Programski zasnovi se kot sestavini srednjeročnega družbenega plana občine pripravita v skladu z 38. in 39. členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določita: Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora in Sekretariat za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Mestne občine Novo mesto, izdelovalec dokumentov pa se določi po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb oziroma javnega razpisa.
b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor – Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo mesto.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem,
– Krajevna skupnost Birčna vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo mesto.
– Krajevna skupnost Šmihel,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto Novo mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Slovenske železnice, Infrastruktura.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v 45 dneh po podpisu pogodbe.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v dveh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedež Mestne občine Novo mesto in sedežih krajevnih skupnosti Birčna vas in Šmihel za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javni razpravi se izvedeta na sedežih krajevnih skupnosti Birčna vas in Šmihel v času javne razgrnitve.
– Osnutek dokumenta se v času javne razgrnitve posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
– Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor, poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s poročilom o pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z programskima zasnovama za ureditvena načrta romskih naselij Šmihel in Ruperč Vrh zagotovi sredstva Mestna občina Novo mesto iz proračunske postavke 19.1.1.2. – Izdelava planskih in izvedbenih dokumentov.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 012-80/97-12
Novo mesto, dne 23. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti