Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3841. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice, stran 7047.

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 31. seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Slovenske Konjice.
2. člen
Investitor, ki namerava graditi nov objekt, prizidati ali nadzidati obstoječi objekt na območju Občine Slovenske Konjice in je za to potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z novim objektom ali s spremembo namembnosti poveča priključke na komunalne objekte in naprave, oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov.
3. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča se določi kot povprečje stroškov opremljanja za kvadratni meter stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na celotnem območju Občine Slovenske Konjice in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili:
1. Priključitev na objekte in naprave individualne komunalne rabe se obračuna po naslednjih kriterijih (glede na povprečne stroške komunalne opreme):
– vodovod              20%
– vročevod ali plinski razvod    24%
– fekalna kanalizacija       27%
– elektroenergetsko omrežje     14%
– telefonsko omrežje         8%
– KTV                7%
2. Priključitev na objekte in naprave kolektivne komunalne rabe se obračuna po naslednjih kriterijih (glede na povprečne stroške komunalne opreme):
– asfaltirana cesta / makadamska cesta   55%/25%
– meteorna kanalizacija            15%
– javna razsvetljava              9%
– hidrantna mreža               13%
– igrišča-javne zelene površine         2%
– pločniki                   6%
Priključitev na komunalne objekte in naprave se obračuna v primeru, da je obravnavano stavbno zemljišče oddaljeno od primarnih ali sekundarnih komunalnih naprav manj kot 200 m.
3. Tako izračunani stroški se korigirajo s faktorji, ki upoštevajo lokacijo objekta:
K = 0,6 na območju mesta
K = 0,8 za strnjena naselja
K = 1,0 za razpršeno gradnjo
4.Tako izračunani stroški se še dodatno korigirajo s faktorji, ki upoštevajo namembnost objekta:
k = 0,50 za poslovne objekte
k = 0,40 za stanovanjske objekte
k = 0,30 za proizvodne objekte
k = 0,15 za garaže in športne objekte
k = 0,10 za kmetijske in druge pomožne gospodarske objekte
k = 0,80 za sekundarna bivališča
Komunalni prispevek se ne plača na demografsko ogroženih območjih, razen za sekundarna bivališča.
4. člen
Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice določi občinski svet občine na dan 31. decembra za prihodnje koledarsko leto, sicer se uporabijo določila iz 7. člena tega odloka.
Pri izračunu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se za objekt upošteva dejanska koristna površina objekta iz projektno tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
5. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
6. člen
Ne glede na lastništvo zemljišča namenjenega za pozidavo, se sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča zaračuna na enak način po celotnem območju občine.
7. člen
Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne komunalne rabe, na katere je objekt možno priključiti v naslednjih dveh letih.
8. člen
Izhodiščne cene iz tega odloka se revalorizirajo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.
9. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so prihodek proračuna, občina pa jih namenja za vlaganje v izboljšanje komunalne infrastukture.
10. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju občinska uprava.
Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati gradbenega dovoljenja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012/8/97-9101 01
Slovenske Konjice, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti