Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

884. Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (ZZPPPOP)
885. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
886. Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (ZPOBIDV)
951. Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (ZSTAMAB)
952. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest / B, C (ZGOPAB)
953. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki / B, C (ZDARSEIB)

Odloki

887. Odlok o soglasju k poslovniku Računskega sodišča Republike Slovenije
888. Odlok o imenovanju guvernerja Banke Slovenije
889. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno - monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

890. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

891. Uredba o prepovedi klanja telet in mlade govedi
954. Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

Sklepi

955. Sklep o povišanju rejnin

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

892. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb
893. Odredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1995
894. Odredba o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
895. Pravilnik o sodnih izvedencih
896. Pravilnik o sodnih cenilcih
897. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
898. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem izobraževanju
899. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
900. Poročilo o rasti cen življenskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za marec 1995
956. Sklep o mesečnih denarnih zneskih osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. januarja 1995

USTAVNO SODIŠČE

901. Odločba o razveljavitvi odloka Vlade Republike Slovenije o proračunu zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine
902. Odločba o ugotovitvi skladnosti 6. člena navodil Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane za opravljanje blagovnega prometa in storitev na začasni deponiji in o ugotovitvi neskladnosti njihovega 9. člena z ustavo
903. Odločba o ugotovitvi, da 1., 3., 6., 27., 31., 44., 49. in 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju niso v neskladju z ustavo
904. Odločba o razveljavitvi določb zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije
905. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 101. člena zakona o upravi in tretjega odstavka 99.a člena zakona o lokalni samoupravi

BANKA SLOVENIJE

907. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
908. Sklep o peti emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

SODNI SVET

906. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

909. Poslovnik računskega sodišča Republike Slovenije
910. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti

OBČINE

Beltinci

912. Statutarni sklep Občine Beltinci

Brežice

913. Začasni statutarni sklep o ustanovitvi in nalogah odbora za urbanizem in okolje, odbora za kmetijstvo in odbora za proračun in finance
914. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice dopolnjenega v letu 1995
915. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice
916. Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra in o vzpostavitvi nadomestne javne poti kot javnega dobra v k.o. Zakot

Gorenja vas-Poljane

917. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Kamnik

918. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1994
919. Sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi komisije občinskega sveta Občine Kamnik za določitev datuma občinskega praznika
920. Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov
921. Sklep o ustanovitvi odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
922. Sklep o ustanovitvi odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem
923. Sklep o ustanovitvi odbora za podjetništvo in turizem
924. Sklep o ustanovitvi odbora za prostor in komunalno infrastrukturo
925. Sklep o ustanovitvi odbora za varovanje okolja
926. Sklep o ustanovitvi odbora za družbene dejavnosti
927. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Lenart

928. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1994
929. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 1995
930. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev na območju naselja Zavrh in v mestu Lenart

Lendava

931. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
932. Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava

Litija

933. Statutarni odlok o spremembi statutarnega odloka o začasni organizaciji in delovanju Občine Litija
934. Začasni odlok o organizaciji in delovnem področju uprave Občine Litija
935. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbenga zemljišča za leto 1995

Ljubljana

911. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Radovljica

936. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemjišča za leto 1995

Sežana

937. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1994 in ostalih računov Občine Sežana

Slovenske Konjice

938. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Slovenske Konjice
939. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Šentjernej

940. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Novo mesto za leto 1994
941. Odredba o ureditvi prometa v nekaterih naseljih v Krajevni skupnosti Orehovica in Šentjernej
942. Odredba o ureditvi prometa v naselju Cerov Log

Šentjur pri Celju

943. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v Občini Šentjur pri Celju

Trebnje

944. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič
945. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Dobrnič o izidu glasovanja na referendumu dne 19.marca 1995 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič

Vitanje

946. Statut Občine Vitanje
947. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Vitanje

Vrhnika

948. Odlok o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike
949. Odlok o razglasitvi Jurčevega šotišča za naravni spomenik
950. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti