Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

865. Uredba o spremembi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih enotah
866. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
871. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1995
872. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem trimesečju leta 1995
873. Uredba o podaljšanju veljavnosti uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za drugo polletje leta 1994

Sklepi

867. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife
868. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
869. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
870. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
874. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vransko-Blagovica in o javni razgrnitvi predloga spremmeb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 2000 in družbenega plana...
875. Sklep o določitvi višine temeljnega zneska za povečanje priključne moči uporabnikov električne energije na 110 kV napetosti
876. Sklep o določitvi višine povračil za nove priključitve in za povečanje obstoječih moči na nizki napetosti 0,4 kV in napetosti 1-35 kV
877. Sklep o spremembi sklepa o pravici do znižanja cen električne energije

Drugi akti

878. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

879. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije
880. Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne dediščine

USTAVNO SODIŠČE

883. Odločba o ugotovitvi skladnosti sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Komenda

BANKA SLOVENIJE

881. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
882. Navodilo za izvajanje sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

24. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije) (MKVA)

Vlada Republike Slovenije

25. Uredba o ratifikaciji zapisnika dogovora med Upravo policije Ministrstva za notranje zadeve in Carinsko upravo Republike Slovenije na eni strani ter Državnim poveljstvom obmejne straže in Državnim poveljstvom carinskega in finančnega...
26. Uredba o ratifikaciji protokola zasedanja mešane komisije Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije za kulturo od 4. do 6. maja 1994 v Ljubljani

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve o uveljavitvi dvostranskih mednarodnih sporazumov Republike Slovenije
2. Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve o sklenjenih sporazumih Republike Slovenije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti