Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1995 z dne 24. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1995 z dne 24. 3. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

860. Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe, p.o., Portorož (ZPDLPSP)

Drugi akti

818. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
861. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

819. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka
820. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

821. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

822. Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko rastline uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu
823. Poročilo o gibanju plač za januar 1995
862. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov

USTAVNO SODIŠČE

824. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 15. člena v zvezi z 11. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ni v neskladju z ustavo
825. Odločba o ugotovitvi, da zakon o Slovenskem odškodninskem skladu oziroma njegove določbe 9., 10., 11. in 12. člena niso v neskladju z ustavo
826. Odločba o ugotovitvi, da sta bila sodni poslovnik za redna sodišča in razpored dela sodnikov Temeljenega sodišča v Ljubljani za leto 1993 v skladu z ustavo in zakonom
827. Odločba o razveljavitvi določb zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki agencijo opredeljuje kot javni zavod in tistih določb, s katerimi so pristojnosti agencije dane njenemu svetu...

BANKA SLOVENIJE

863. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
864. Sklep o načinu opravljanja menjalniških poslov

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

828. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 1995
829. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
830. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
831. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
832. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
833. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
834. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

835. Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti za opravljanje obrti podobne dejavnosti
836. Statut Notarske zbornice Slovenije

OBČINE

Cerknica

838. Statutarni sklep o določitvi sedeža in pečata Občine Cerknica

Gorenja vas-Poljane

839. Sklep o uvedbi samoprispevka
840. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 19.3.1995 v mali dvorani kulturnega doma v Poljanah

Grosuplje

841. Statutarni sklep
842. Statutarni sklep o začasni organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje
843. Statutarni sklep o pečatu Občine Grosuplje

Krško

844. Začasni statutarni akt občine Krško

Litija

845. Odlok o ustanovitvi in začasnih pristojnostih občinskega odbora za finance
846. Odlok o ustanovitvi in začasnih pristojnostih občinskih odborov občine Litija
847. Odlok o ustanovitvi in začasnih pristojnostih občinskega odbora stavbnih zemljišč

Ljubljana

837. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Ljutomer

848. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer

Mengeš

849. Odlok o prevzemu izdajateljstva javnega glasila Mengšan
850. Sklep o spremembi statutarnega sklepa Občine Mengeš

Murska Sobota

851. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za razlaščeno stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 1995
852. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Mestni občini Murska Sobota za leto 1995

Novo mesto

853. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto

Postojna

854. Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1994
855. Statutarni sklep

Slovenj Gradec

856. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenj Gradec za leto 1994
857. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za Obrtno-skladiščno cono Slovenj Gradec (sprememba v industrijsko cono)
858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 s podaljšano veljavnostjo

Šmarje pri Jelšah

859. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

POPRAVKI

1. Popravek zakona o prevozih v cestnem prometu
2. Popravek programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1995
3. Popravek naslova sklepa Banke Slovenije
4. Popravek sklepa o cenah dimnikarskih storitev
5. Popravek odloka o spremembi območja naselja Šmarje pri Jelšah in o uvedbi uličnega sistema v naselju Šmarje pri Jelšah