Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

895. Pravilnik o sodnih izvedencih, stran 1511.

Na podlagi 91. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o sodnih izvedencih
1. člen
Sodišču pri ugotavljanju pravno pomembnih dejstev sodni izvedenci posredujejo znanje in izkušnje iz svoje stroke po pravilih znanosti in stroke ter dajejo na zahtevo sodišča o takih vprašanjih svoje izvide in strokovna mnenja.
Izvedensko delo lahko opravljajo tudi podjetja, zavodi ali državni organi, ki so strokovno usposobljeni za določeno področje izvedenskega dela. Podjetje, zavod oziroma državni organ za vsako posamezno izvedensko delo določi strokovnjaka ali strokovnjake, ki bodo pred sodiščem nastopali kot izvedenci.
Pogoji, ki jih predpisuje ta pravilnik za imenovanje stalnih sodnih izvedencev, veljajo tudi za določitev strokovnjakov, ki opravljajo izvedensko delo, kadar je le-to zaupano podjetju, zavodu oziroma državnemu organu iz prejšnjega odstavka.
2. člen
Preizkus strokovnosti se opravlja ustno pred komisijo iz drugega odstavka 87. člena zakona o sodiščih, sestavljeno iz dveh strokovnjakov s tistega področja na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo.
Komisija ima sedež pri Ministrstvu za pravosodje, kjer se tudi opravlja preizkus strokovnosti.
Članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Stroške preizkusa strokovnosti plača kandidat v višini, ki jo določa minister za pravosodje. Preden pristopi k preizkusu strokovnosti, mora kandidat predložiti dokazilo o plačanih stroških preizkusa strokovnosti.
3. člen
Minister za pravosodje, pred imenovanjem določene osebe za sodnega izvedenca ugotovi ali oseba izpolnjuje vse pogoje iz 87. člena zakona o sodiščih. V ta namen si lahko priskrbi mnenje državnega organa, podjetja oziroma zavoda, pri katerem je oseba zaposlena oziroma pri ustreznem strokovnem združenju, katerega član je.
4. člen
Minister za pravosodje lahko imenuje določeno osebo za sodnega izvedenca le, če ta oseba v imenovanje privoli.
5. člen
Sodni izvedenci se imenujejo za nedoločen čas za področje Republike Slovenije.
6. člen
Odločbo o imenovanju sodnega izvedenca izda minister za pravosodje.
V odločbi morajo biti navedeni osebni podatki, strokovna usposobljenost, poklic in morebitna posebna specializacija izvedenca, organ, zavod ali podjetje v kateri je izvedenec zaposlen, ter področje izvedenskega dela, za katerega je imenovan.
7. člen
Minister za pravosodje, najkasneje v tridesetih dneh po izdaji odločbe o imenovanju, povabi sodnega izvedenca, da poda pred njim prisego po 88. členu zakona o sodiščih.
O prisegi se sestavi zapisnik, v katerega se vpiše datum in vsebina prisege. Zapisnik podpišejo minister za pravosodje, sodni izvedenec in zapisnikar.
8. člen
Sodni izvedenec lahko opravlja izvedensko delo šele potem, ko je podal prisego.
9. člen
Sodni izvedenec se vpiše v imenik sodnih izvedencev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje.
10. člen
Ministrstvo za pravosodje opravlja nadzor nad delom sodnih izvedencev in preverja ali sodni izvedenci svoje delo opravljajo redno in vestno.
11. člen
Sodni izvedenci se morajo strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z vprašanji izvedenstva na svojem področju. Dolžni so sodelovati na posvetovanjih, kadar jih s tem namenom skliče pristojen državni organ.
12. člen
Sodni izvedenci morajo svoje delo opraviti strokovno v skladu s pravili znanosti in stroke ter svoje izvide in izvedensko mnenje podati v najkrajšem primernem času, ki je potreben za izdelavo le-tega.
V primeru, da sodni izvedenec svojega dela ne more opraviti v primernem času je dolžan o tem obvestiti organ, ki ga je imenoval za opravljanje določene naloge, najkasneje v tridesetih dneh po prejemu odločbe, s katero je bil imenovan kot sodni izvedenec za posamezni primer.
13. člen
Sodni izvedenec mora zaupano mu gradivo skrbno hraniti in ga po podaji izvida oziroma mnenja nemudoma vrniti organu, ki mu ga je izročil.
14. člen
Sodni izvedenci imajo pravico do nagrade za svoje delo.
Sodni izvedenci imajo poleg pravice do nagrade tudi pravico do povrnitve vseh stroškov (potni stroški, stroški za hrano in prenočišče, nadomestilo plače oziroma izgubljenega dohodka in stroški za izvedensko delo).
Nagrado in stroške odmeri sodišče po veljavni tarifi, ki jo izda minister za pravosodje.
15. člen
Kadar mora nagrado izplačati sodišče, ki je izvedenstvo odredilo, ali so bili zneski za izvedensko delo vnaprej založeni, je sodišče dolžno odločiti o zahtevi za odmero nagrade in povrnitev stroškov najkasneje v osmih dneh po vložitvi zahteve, odmerjeno nagrado in stroške pa izplačati najkasneje v tridesetih dneh po pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno.
16. člen
Če je izvedenstvo zaupano podjetju, zavodu oziroma državnemu organu, se višina plačila za izvedensko storitev odmeri po veljavni tarifi.
Podjetje, zavod ali državni organ iz prejšnjega odstavka tega člena ima tudi pravico do povrnitve stroškov v zvezi z izvedenskim delom.
17. člen
Če je za sodnega izvedenca določena oseba, ki ni sodni izvedenec po tem pravilniku, se mu odmeri nagrada in povrnejo stroški v skladu s tem pravilnikom in tarifo, ki velja za sodne izvedence.
18. člen
Sodni izvedenci, imenovani po dosedanjih predpisih, nadaljujejo z delom po določbah tega pravilnika.
19. člen
Določbe tega pravilnika se primerno uporabljajo tudi za strokovnjake (178. člen zakona o kazenskem postopku).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 756-44/92
Ljubljana, dne 20. marca 1995.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti