Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

947. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Vitanje, stran 1573.

Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) na 3. seji dne 23. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Vitanje
1. člen
Občinska uprava Občine Vitanje je enovit organ, ki opravlja njene upravne naloge.
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad, ki ima notranje organizacijske enote. To so oddelki oziroma po sistematizaciji referenti za določena področja (v nadaljnjem besedilu: referent).
2. člen
Občinsko upravo Občine Vitanje vodi župan, medtem ko za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik, ki je za delo občinske uprave Občine Vitanje odgovoren županu, kateri je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren Občinskemu svetu občine Vitanje.
Župan daje tajniku Občine Vitanje usmeritve in navodila za vodenje občinske uprave Občine Vitanje.
3. člen
Občinska uprava Občine Vitanje opravlja vse upravne naloge razen tistih, ki so s statutom in odloki poverjene odborom.
Upravne naloge so naslednje :
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta Vitanje ter občinskih odborov,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in Občinski svet občine Vitanje,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti.
4. člen
Občinska uprava ima naslednje organizacijske enote:
– referent za gospodarstvo, finance in družbene dejavnosti,
– referent za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalnih zadev,
– referent za premoženjskopravne zadeve,
– tajnik občinske uprave in sekretar občinskega sveta,
– predvidene so še dodatne enote glede na potrebe del.
5. člen
Referent je za svoje delo odgovoren tajniku občinske uprave in županu.
6. člen
Tajnik občinske uprave opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih :
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva itd.),
– kmetijstvo,
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– lokalne javne zadeve, zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo,
– vzgoja in izobraževanje,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport in telesna kultura,
– informacijska dejavnost,
– socialno varstvo,
– volitve in imenovanja,
– lokalne volitve,
– najdene stvari,
– shodi in prireditve lokalnega obsega in pomena,
– promet,
– kadrovske zadeve,
– tehnične zadeve,
– organizacijske zadeve in
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave.
7. člen
Referent za gospodarstvo, finance in družbene dejavnosti opravlja naloge z naslednjih področij:
– proračun in zaključni račun,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– določene administrativne zadeve.
Referent za finančno računovodsko službo opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju finančnega poslovanja.
8. člen
Referent za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalnih zadev opravlja naloge z naslednjih področij :
– urejanje prostora in urbanizem,
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdovi,
– lokalne gospodarske javne službe,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo.
Referent za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalnih zadev opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju varstva okolja in urejanje prostora ter komunalnih zadev.
9. člen
Referent za premoženjskopravne zadeve opravlja naloge z naslednjih področij :
– pravne zadeve,
– priprava vseh pravnih aktov za delovanje občinskega sveta in občinske uprave.
Referent za premoženjskopravne zadeve opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju premoženjskopravnih zadev.
10. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 6., 7., 8. in 9. členu tega odloka opravlja tajnik, ki lahko določi referenta za opravljanje nalog v katerega delovno področje spada zadeva po svoji naravi.
11. člen
Glede na obseg del ki se bo pojavil pri delovanju občinske uprave Občine Vitanje se lahko predvidijo še dodatne zaposlitve (npr. administrativna dela, sekretar, snažilka, cestar in drugo). Dodatno zaposlitev predlaga župan in sprejme občinski svet.
Vsaka nova zaposlitev se sklene za določen čas s poskusno dobo šest mesecev. Po opravljeni poskusni dobi se sklene delovno razmerje za nedoločen čas.
Tudi delovno razmerje župana se bo sklenilo za šest mesecev za štiri ure. Po preteku šest mesecev pa se bo glede na potrebe določilo delovno razmerje župana.
12. člen
Delavce občinske uprave predlaga v delovno razmerje župan, ki jih imenuje občinski svet. Podobno velja tudi za razrešitev.
O imenovanju in razrešitvi tajnika občinske uprave odloča župan, sprejme pa občinski svet.
13. člen
Referentom imenuje nazive župan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju.
Koeficient za določanje plače določi župan in sprejme občinski svet.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
14. člen
Tajnik občinske uprave ima položaj občinskega funkcionarja in se zanj smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih. O njegovih pravicah iz delovnega razmerja (količnik za določitev plače, napredovanje v višji plačilni razred) odloča občinski svet na predlog župana.
Referenti imajo položaj višjega upravnega delavca.
Odločbe o zaposlitvi referentov s polnim ali nepolnim delovnim časom predlaga in izda župan, sprejme pa občinski svet. O zaposlitvi župana odloča občinski svet.
15. člen
Za zaposlene v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistematizacijo mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vitanje, dne 23. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti