Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

885. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb, stran 1505.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 1995.
Št. 012-01/95-27
Ljubljana, dne 31. marca 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
1. člen
V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93) se v zadnji alinei 13. člena pred besedo “odpisane” doda besedilo “formirani popravki vrednosti in”.
2. člen
V 17. členu se besedilo “Zavezanec obračunava amortizacijo po posameznih amortizacijskih skupinah” nadomesti z besedilom “Najvišje letne amortizacijske stopnje po posameznih amortizacijskih skupinah so:”.
3. člen
V 19. členu se za besedo “povprečne” doda beseda “ponderirane”.
4. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedama “pri bankah” postavi vejica in doda besedilo “hranilnicah in hranilno kreditnih službah”.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo “Bankam in hranilnicam, ki predpisano kapitalsko ustreznost presegajo za več kot 20 %, se med odhodke ne priznajo oblikovane splošne rezervacije. Posebne rezervacije se priznajo kot odhodek v višini 50 % obračunanih zneskov bankam in hranilnicam s 14 % do 18 % kapitalsko ustreznostjo, bankam in hranilnicam, ki presegajo 18 % kapitalsko ustreznost, pa se ne priznajo.”
5. člen
V prvem odstavku 25. člena se številka “0,2” nadomesti s številko “0,3”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Izplačila po prejšnjih dveh odstavkih se priznajo kot odhodek po tem zakonu tudi, če so izplačana iz dobička.”
6. člen
Na koncu drugega odstavka 27. člena se pika črta in doda besedilo “ali povezanim osebam.”
7. člen
30. člen se črta.
8. člen
V 31. členu se za besedo “rezervacije” doda beseda “stroškov.”
9. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
“31. a člen
Davčna osnova zadruge se zmanjša za del presežka, ki ga je zadruga dosegla v poslovanju s člani (ristorno), vendar največ v višini davčne osnove.
Zmanjšanje davčne osnove po prejšnjem odstavku uveljavlja zadruga pod pogojema:
– da izplača ristorno članu glede na njegovo poslovanje z zadrugo,
– da izplačilo temelji na članovi pravici, zagotovljeni v zadružnih pravilih ter na sklepu upravnega odbora zadruge.”
10. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda “družabnike” nadomesti z besedo “družbenike”.
11. člen
V 38. členu se stopnja “30 %” nadomesti s stopnjo “25 %”.
12. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V primeru finančnega najema se davčna olajšava po prejšnjem odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema.”
13. člen
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V primeru finančnega najema se določba prejšnjega odstavka uporablja tudi, če najemojemalec izgubi pravico uporabe opredmetenega osnovnega sredstva.”
14. člen
V tretjem odstavku 42. člena se številka “30” nadomesti s številko “50” ter se na koncu odstavka doda besedilo, ki se glasi “zavezancu, ki zaposluje invalide s 100 % telesno okvaro in gluhoneme osebe, pa za znesek, ki je enak 70 % izplačanih plač tem osebam.”
15. člen
V 43. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri hranilno kreditnih službah se oblikovane rezerve iz dobička ne vštevajo v davčno osnovo.”
16. člen
V petem odstavku 47. člena se črta zadnji stavek.
V šestem odstavku se črta besedilo “ali se naknadno ugotovi, da izguba ni bila dejansko pokrita”.
17. člen
Za 65. členom se dodata nova 65.a in 65.b člen, ki se glasita:
“65.a člen
Ne glede na določbo četrte alinee 6. člena tega zakona pooblaščene investicijske družbe ne plačujejo davka do 31. 12. 1996.
Do 31. 12. 1996 ne plačujejo davka tudi pooblaščene družbe za upravljanje, ustanovljene po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94).
65.b člen
Davčni zavezanci lahko pokrivajo davčno izgubo iz leta 1991, 1992, 1993 in 1994 v skladu z določbami tega zakona.”
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za obračun davka od dobička pravnih oseb v letu 1995.
Določbe tega zakona, razen določb drugega odstavka 4. člena in 7. člena tega zakona, se uporabljajo tudi že pri obračunu davka od dobička pravnih oseb za leto 1994. Davčni zavezanci oddajo davčni obračun za leto 1994 do 15. 4. 1995.
Št. 435-01/90-3/20
Ljubljana, dne 28. marca 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti